Ραφήνα : Σε έκταση του Δήμου η επεξεργασμένη "λάσπη" πετρελαίου της Motor Oil.

Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018 17:40 | Τοπικά νέα | 765

Στην Ελλάδα, τα διυλιστήρια πετρελαίου παράγουν περίπου 34 000 τόνους ιλύος(λάσπης)  πετρελαίου (PRS) ετησίως, ενώ οι αντίστοιχες ποσότητες PRS που παράγονται στην Ευρώπη υπολογίζονται σε περίπου 1 εκατομμύριο τόνους. Οι PRS, λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε υδρογονάνθρακες και βαρέα μέταλλα, ταξινομούνται ως επικίνδυνα απόβλητα και η παραγωγή τους αυξάνει σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της διαδικασίας παραγωγής πετρελαίου. Λόγω της πολύπλοκης και ασταθούς σύνθεσης της PRS, η οικονομικά αποδοτική επεξεργασία και η σωστή διάθεση θέτουν σημαντικές τεχνικές και βιομηχανικές προκλήσεις παγκοσμίως. Αυτά τα απόβλητα αποτελούν σημαντική πηγή ρύπανσης για το υδάτινο περιβάλλον, καθώς αποτελούνται από πετρέλαιο και γράσο μαζί με πολλές άλλες τοξικές οργανικές ενώσεις (συμπεριλαμβανομένης της αμμωνίας, των σουλφιδίων, των φαινολών και των υδρογονανθράκων). Η συνολική ποσότητα των υδατικών εκροών που απορρίπτονται από τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια πετρελαίου είναι 2,5 δισεκατομμύρια τόνοι / έτος. Οι τεχνολογίες καθαρισμού, όπως η αποτέφρωση, η επεξεργασία πλάσματος και η ταφή ιλύος σε ασφαλείς χώρους υγειονομικής ταφής, είναι δαπανηρές. Επιπλέον, παρόλο που η βιολογική επεξεργασία μειώνει το οργανικό περιεχόμενο της PRS, δεν υπάρχει διαθέσιμη οικονομικά βιώσιμη τεχνολογία για τη μείωση της περιεκτικότητάς της σε μέταλλα. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν τεχνολογίες που θα αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά αμφότερα τα ζητήματα αποτελεσματικά από οικονομική και περιβαλλοντική άποψη.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα LIFE/DIANA 

Το LIFE αποτελεί ένα εργαλείο χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και το κλίμα.


ΣΤΟΧΟΙ

Ο στόχος του έργου LIFE DIANA είναι η έξυπνη εκμετάλλευση της λάσπης πετρελαίου (PRS) που παράγεται από τα Διυλιστήρια της Motor Oil Ελλάς της Κορίνθου. Το έργο στοχεύει να αποδείξει ότι η PRS, όταν επεξεργάζεται τροποποιημένα βιομηχανικά ορυκτά όπως ο περλίτης και ο μπεντονίτης, μπορεί να παράγει ένα αξιοποιημένο μίγμα ιλύος (VSM) και έτσι να μετατρέπει επικίνδυνα απόβλητα σε εμπορικό προϊόν προστιθέμενης αξίας με χαμηλό περιβαλλοντικό κίνδυνο. Ο συγκεκριμένος στόχος είναι να αναπτυχθεί ένα σταθερό υψηλής ποιότητας επεξεργασμένο χώμα, αναμειγνύοντας το VSM με βελτιωτικά εδάφους, ώστε να επιτευχθούν ιδιότητες κατάλληλες για την οικονομικά αποδοτική κατασκευή και αποκατάσταση χώρων υγειονομικής ταφής και εγκαταλελειμμένων λατομείων. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων του, το επεξεργασμένο χώμα μπορεί να υποκαταστήσει πολύ μεγαλύτερες ποσότητες υλικών που χρησιμοποιούνται σήμερα για τους σκοπούς αυτούς.

Η LIFE DIANA στοχεύει στον χάρτη πορείας για την αποτελεσματικότητα των πόρων και στο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία. Μέσω της αποτελεσματικής αξιοποίησης και επαναχρησιμοποίησης συνδυασμένων αποβλήτων από διαφορετικούς κλάδους, θα δημιουργηθούν νέες κυκλικές επιχειρηματικές ιδέες, θα προωθηθεί ο οικολογικός σχεδιασμός νέων αλυσίδων αξιοποίησης αποβλήτων και θα τονωθεί η ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών αποβλήτων και συστημάτων εκμετάλλευσης. Το έργο συμβάλλει επίσης στην οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα και στη θεματική στρατηγική για το έδαφος, με έμφαση στη σφράγιση του εδάφους και στη βελτίωση της χρήσης της γης.

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Το πρόγραμμα LIFE DIANA στοχεύει στην επίτευξη των ακόλουθων αναμενόμενων αποτελεσμάτων:

Κατασκευή εργοστασίου βιομηχανικής κλίμακας για τη σταθεροποίηση ιλύος πετρελαίου, στην πηγή αποβλήτων πετρελαίου (PRS) στα διυλιστήρια της Motor Oil Hellas.
Μείωση του όγκου των αποβλήτων που παράγει η ελληνική πετροχημική βιομηχανία, με 3 500 τόνους PRS ετησίως, που μετατρέπονται σε πολύτιμα προϊόντα, αποφεύγοντας την υγειονομική ταφή, στη μονάδα επίδειξης.
Ανάπτυξη και επίδειξη νέων διαδικασιών και τεχνολογιών, μέσω της χρήσης βιομηχανικών ορυκτών που απαντούν φυσιολογικά στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, που οδηγεί στην εξάλειψη των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της PRS και οι οποίες μπορούν να υιοθετηθούν από άλλες χημικές βιομηχανίες.
Δημιουργία νέου επιχειρηματικού μοντέλου για την κάλυψη της απαίτησης για ποσότητα και ποιότητα εδάφους για χρήση στην κατασκευή και αποκατάσταση των χώρων υγειονομικής ταφής.
Ανάπτυξη νέων υλικών για την αύξηση των εσόδων από πωλήσεις και της κερδοφορίας των εταιρειών που μετατρέπουν τα τοξικά απόβλητα σε εμπορικά προϊόντα υψηλότερης αξίας σε πελάτες και τη δημιουργία πρόσθετης βιώσιμης επιχειρηματικής δραστηριότητας στην κοντινή περιοχή. Εκτιμάται ότι περισσότεροι από 10 000 τόνοι επεξεργασμένου εδάφους θα διατεθούν στις τοπικές εταιρείες υγειονομικής ταφής και για την αποκατάσταση λατομείων. και
Δημοσίευση κατευθυντήριων γραμμών για την κατασκευή επεξεργασμένου εδάφους και τη χρήση του ως δομικού υλικού πολλαπλών χρήσεων.

Ποιά είναι η εμπλοκή του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου;

Το LIFE είναι το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα.

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE DIANA (LIFE16 ENV/GR/000461) με τίτλο «Ανάπτυξη Πιλοτικής Μονάδας αξιοποίησης των υπολειμμάτων των πετρελαιοειδών προϊόντων (ιλύων) σε νέα υλικά υψηλής προστιθέμενης αξίας» έχει διάρκεια 3 έτη, με ημερομηνία έναρξης 1/7/2017 και ημερομηνία λήξης 30/6/2020, και οι συμμετέχοντες φορείς είναι η Motor Oil Hellas, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η Power Media Productions και ο Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου με συντονιστή δικαιούχο την Motor Oil Hellas.

Ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, αναλαμβάνει την τελική διάθεση του σταθεροποιημένου μη επικίνδυνου υλικού σε έκταση 3 στρεμμάτων που ανήκει στο Δήμο. 

Σχόλια για αυτό το άρθρο

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχολιάζετε αυτό το άρθρο ανώνυμα
Συνδεθείτε

15/02/18 11:56
Guest
Αν κατάλαβα καλά, σε 3 στρέμματα του δήμου μας (άγνωστο ακόμα που), θα αποθέσουν (στοιβάξουν-αποθηκεύσουν) σταθεροποιημένου μη επικίνδυνου υλικού (θεωρητικά - ώσπου μία νέα έρευνα αποδείξει το αντίθετο) για 3 χρόνια (έχει διάρκεια 3 έτη, με ημερομηνία έναρξης 1/7/2017 και ημερομηνία λήξης 30/6/2020). Ερωτήματα που πηγάζουν: ΤΑ ΚΟΣΤΗ Ποιό το οικονομικό όφελος του δήμου μας? Ποιό το κόστος του δήμου για αυτή την αποθήκευση? Ποιό το περιβαλλοντικό κόστος από πιθανή διαρροή του υλικού στη φύση? Ποιός επιβαρύνεται για τυχόν καθαρισμούς? Τί θα γίνει αν τα υλικά που τελικά αποθηκευτούν δεν είναι τα υλικά που θεωρητικά θα έπρεπε να μας στείλουν? Σε ποιές εγκαταστάσεις και σύμφωνα με ποιούς όρους θα αποθηκευτούν (CE, ISO)? Μετά τη λήξη του προγράμματος α. θα απομακρυνθούν από την περιοχή μας? β. αν απομακρυνθούν, το κόστος απομάκρυνσής τους ποιόν βαρύνει? γ. θα γίνει ανάπλαση του χώρου? Σύμφωνα με την επισυναπτόμενη επιστολή, δεν ξεκαθαρίζεται τίποτα από τα παραπάνω ερωτήματα. Απόσπασμα της επιστολής: Ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, αναλαμβάνει την τελική διάθεση του σταθεροποιημένου μη επικίνδυνου υλικού σε έκταση 3 στρεμμάτων που ανήκει στο Δήμο. Προς τούτο, το πρόγραμμα LIFE DIANA προβλέπει πέρα από την απασχόληση των υπαλλήλων του Δήμου (Senior/Project Manager, Technician/Site Coordinator, Economist/Administration staff) την ανάθεση εργασιών σε εξωτερικούς συνεργάτες του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου και συγκεκριμένα για τις παρακάτω δράσεις: Β4 – Αναβάθμιση (scale-up) της διεργασίας σταθεροποίησης, Πιλοτικές δοκιμές στο χώρο υγειονομικής ταφής (Scale-up of stabilization technology; Pilot-plant trials at landfill site) C1 – Παρακολούθηση του αντίκτυπου του έργου (Monitoring of the project impact) C2 – Ανάπτυξη επιχειρηματικού μοντέλου και αξιολόγηση της μεταφοράς του έργου (Business model development and transferability evaluation) D1 – Σχεδιασμός και εκτέλεση της διάδοσης του έργου (Dissemination Planning and execution) D2 – Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση (Information and awareness raising), απαιτείται ένας Γεωλόγος (Engineer/Health Safety Environment), προκειμένου να παρέχει τις ανάλογες υπηρεσίες για την επιτυχή υλοποίηση του έργου που αναλαμβάνει ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου στο πλαίσιο των παραπάνω δράσεων του προγράμματος LIFE DIANA. Ζητάμε : Να εγκριθεί η αναγκαιότητα της ανάθεσης σε τρίτους της εργασίας «Αμοιβή Γεωτεχνικού για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του έργου LIFE/DIANA» όπως απαιτείται από το LIFE πρόγραμμα . Οι εισηγητές υπάλληλοι: Βασίλης Σκρέκας Τοπογράφος Μηχανικός, Γεωργία Λεγάκη Δασολόγος Τέλος αποσπάσματος Το Β4 αναφέρει υγειονομική ταφή (όχι απόθεση-αποθήκευση), άρα τα ερωτήματα που πηγάζουν είναι : Υγειονομική ταφή για 3 χρόνια (όσο και η διάρκεια του προγράμματος) ή για πάντα? Το C1 κάνει λόγο για αντίκτυπο του έργου, άραγε να περιμένουμε κακές ειδήσεις (π.χ. διαρροές, προσβολές υδροφόρου ορίζοντα, κτλ)? GREG KV - GKV

Τα πιο δημοφιλή της εβδομάδας

Ραφήνα : Ακόμη πιο φτηνά τα εισιτήρια για Κυκλάδες!
Ραφήνα : Ακόμη πιο φτηνά τα εισιτήρια για Κυκλάδες!
Το rpn.gr σας παρουσιάζει τον Αντίμαχο, αντίπαλο της Θύελλας Ραφήνας για το κύπελλο Ελλάδας!
Το rpn.gr σας παρουσιάζει τον Αντίμαχο, αντίπαλο της Θύελλας Ραφήνας για το κύπελλο Ελλάδας!
Ραφήνα : Λεωφ. Δημοκρατίας!
Ραφήνα : Λεωφ. Δημοκρατίας!
Δήμαρχος Ε. Μπουρνούς : Η φωτιά στον Άγιο Χαράλαμπο προήλθε απο όγκο κλαδιών που άφησαν οι κάτοικοι
Δήμαρχος Ε. Μπουρνούς : Η φωτιά στον Άγιο Χαράλαμπο προήλθε απο όγκο κλαδιών που άφησαν οι κάτοικοι
10 οχήματα και 30 πυροσβέστες : Φωτιά στον Άγιο Χαράλαμπο της Ραφήνας!!
10 οχήματα και 30 πυροσβέστες : Φωτιά στον Άγιο Χαράλαμπο της Ραφήνας!!
Οι εθελοντές που δεν φαίνονται πουθενά.
Οι εθελοντές που δεν φαίνονται πουθενά.
Θαύμα στα ορεινά της Ραφήνας!
Θαύμα στα ορεινά της Ραφήνας!
Η Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής με τη συνεργασία των εθελοντών των ενοριών της Ραφήνας κοντά στους πληγέντες!
Η Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής με τη συνεργασία των εθελοντών των ενοριών της Ραφήνας κοντά στους πληγέντες!
Ραφήνα : Τροχαίο μπροστά απο γνωστό super market!
Ραφήνα : Τροχαίο μπροστά απο γνωστό super market!
Ραφήνα : Βρέθηκε νεκρή στην όχθη του Μεγάλου Ρέματος
Ραφήνα : Βρέθηκε νεκρή στην όχθη του Μεγάλου Ρέματος

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων


Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/rpngr/public_html/rpn.gr/modules/mod_custom_advanced/mod_custom_advanced.php on line 10

Οι αγώνες της ημέρας


Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/rpngr/public_html/rpn.gr/modules/mod_custom_advanced/mod_custom_advanced.php on line 10