Ραφήνα : Άλλα έγιναν στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης και άλλα καταγράφηκαν στα πρακτικά!

Δευτέρα, 09 Ιουλίου 2018 08:49 | Τοπικά νέα |

Οι τοποθετήσεις "μετατράπηκαν" σε ψήφους!!

Με μια σοβαρή καταγγελία που αφορά τα πρακτικά την επιτροπής Διαβούλευσης η οποία συνεδρίασε στις 21/6/2018 με θέμα «Γνωμοδότηση επί του Επιχειρησιακού Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης του Παραλιακού Μετώπου», η Κίνηση για τη προστασία & Ανάδειξη του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας  ζητάει την αναβολή της αποψινής (Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018) συζήτησης  στο Δημοτικό Συμβούλιο που αφορά το ίδιο θέμα.

Ειδικότερα η Κίνηση αναφέρει σε επιστολή της προς τον Δήμαρχο , ότι κατά  τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Διαβούλευσης ενώ στα πρακτικά αναφέρεται "καταμέτρηση θετικών και αρνητικών τοποθετήσεων και το αποτέλεσμα αυτής που ήταν είκοσι δύο (22) θετικές ψήφοι και τρεις (3) αρνητικοί, στην συγκεκριμένη συνεδρίαση δεν πραγματοποιήθηκε καμία καταμέτρηση και δεν ανακοινώθηκε κανένα αποτέλεσμα ψηφοφορίας.

Επίσης η Κίνηση αναφέρει και σειρά άλλων σοβαρών παραλείψεων που καθιστούσαν ουσιαστικά αδύνατη την γνωμοδότηση των μελών της επιτροπής Διαβούλευσης.

Ακολουθεί η επιστολή της Κίνησης για την Προστασία και Ανάδειξη του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας .

Ημερομηνία: 8/7/2018

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαβούλευσης κ.Ευάγγ. Μπουρνού

Κοινοποίηση: Δημοτικοί Σύμβουλοι, μέλη Επιτροπής Διαβούλευσης

Θέμα: Πρακτικά συνεδρίασης Αρ.01/2018 με Αρ.Πρωτ. 8173/26.06.18 της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης(ΔΕΔ) που πραγματοποιήθηκε στις 21/6/2018 με θέμα «Γνωμοδότηση επί του Επιχειρησιακού Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης του Παραλιακού Μετώπου»

Στα παραπάνω πρακτικά που μας εστάλησαν από το Δήμο (δείτε το απόσπασμα πρακτικών στα συνημμένα) την 6η Ιουλίου 2018 και τα οποία επισυνάπτονται αναφέρεται: «Κι αφού οι ενδιαφερόμενοι παριστάμενα μέλη-ομιλητές της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης είχαν λάβει το λόγο κι είχαν καταθέσει τις απόψεις τους, ο πρόεδρος της Επιτροπής προχώρησε σε καταμέτρηση των θετικών και αρνητικών τοποθετήσεων. Το αποτέλεσμα αυτής της καταμέτρησης ήταν είκοσι δύο(22) θετικές ψήφοι και τρείς (3) αρνητικές ψήφοι» Έχουμε να παρατηρήσουμε τα παρακάτω:

(α) Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης δεν πραγματοποιήθηκε καμία καταμέτρηση και δεν ανακοινώθηκε κανένα αποτέλεσμα ψηφοφορίας. Αντίθετα, τόσο εσείς ο ίδιος όσο και ο Γ.Γ. κ.Πιστικίδης δηλώσατε σαφώς ότι στόχος της συνεδρίασης ήταν η συλλογή απόψεων και παρατηρήσεων προκειμένου αυτές να ληφθούν υπόψη για την κατάρτιση του οριστικού Επιχειρηματικού Σχεδίου. Η καταμέτρηση αρνητικών και θετικών τοποθετήσεων μετά το πέρας της συνεδρίασης δεν αποτελεί ψηφοφορία γιατί: 1/ Η ψήφος πρέπει να είναι μια σαφής δήλωση του ψηφίσαντος (ναι/όχι/λευκό) και όχι αποτέλεσμα της υποκειμενικής κρίσης μιας τοποθέτησης. Παράδειγμα που διαπιστώσατε και ο ίδιος στη Συνέλευση του Εξωραϊστικού Συλλόγου Νηρέα το Σάββατο 7/7/18, είναι οτι ο πρόεδρος δήλωσε πως απλά έκανε παρατηρήσεις - υποδείξεις, ενώ αν είχε γίνει ψηφοφορία θα είχε επιφυλαχθεί να ψηφίσει θετικά ή αρνητικά αφού δεν είχε σαφή εικόνα για τις προτάσεις του Επιχειρησιακού Σχεδίου. Αντίθετα, στα πρακτικά της Δ.Ε.Δ. φέρεται να ψήφισε θετικά 2/ Η αρχική τοποθέτηση κάποιου διαβουλευόμενου δύναται να αλλάξει κατά τη διάρκεια της συζήτησης πριν την ψηφοφορία στο τέλος. Αυτό είναι το νόημα ενός συλλογικού θεσμού όπως είναι η ΔΕΔ, διαφορετικά οι διαβουλευόμενοι θα ψήφιζαν δια αλληλογραφίας.

(β) Ακόμη και η αρνητική γνωμοδότηση της «Κίνησης για την Προστασία και Ανάδειξη του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας» κατετέθη γραπτώς εκ των υστέρων(25/6/18), θεωρώντας σκόπιμο εφόσον δεν ερωτηθήκαμε στη ΔΕΔ, να πάρουμε θέση στο θέμα για το οποίο προσκληθήκαμε («Γνωμοδότηση επί του Επιχειρησιακού Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης του Παραλιακού Μετώπου», Αρ.Πρόσκλησης 7467/12.06.18)

(γ) Στην πρόσκληση που μας εστάλη στις 12/6/2018, δεν υπήρχε εισήγηση παρά μόνο ένα κείμενο 294 σελίδων με όνομα αρχείου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΟΔΠΖ ΡΑΦΗΝΑΣ 6.6.18», το οποίο δεν συμπεριλάμβανε τα Παραρτήματα (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V, VI, VII) ούτε σχετικούς χάρτες

(δ)Από τις 12/6/18 μέχρι και την παραμονή της διαβούλευσης 20/6/18 μας εστάλησαν δύο επιπλέον αρχεία: - «ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΟΔΠΖ ΡΑΦΗΝΑΣ 6.6.18 (1)» (στις 18/6/18) - «Τελ. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΟΔΠΖ ΡΑΦΗΝΑΣ 6.6.18 (1)»(στις 20/6/18). Χωρίς καν να επισημαίνονται οι τυχόν αλλαγές μέσα στις 294 σελίδες, κατέστη αδύνατη η παρακολούθηση του οριστικού κειμένου πάνω στο οποίο καλούμασταν να γνωμοδοτήσουμε. Για τους λόγους (γ) και (δ) η «Κίνηση για την Προστασία και Ανάδειξη του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας» πρότεινε αναβολή της συνεδρίασης προκειμένου οι διαβουλευόμενοι να λάβουμε γνώση του πλήρους φακέλου του Επιχειρησιακού Σχεδίου και να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος μελέτης του, πρόταση την οποία δε θέσατε σε ψηφοφορία στο σώμα .

(ε) Στην Επιτροπή Διαβούλευσης δεν προσκαλέστηκαν υπηρεσιακώς οι επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων οι οποίοι έχουν δικαίωμα τοποθέτησης στις συνεδριάσεις της ΔΕΔ, ούτε, από όσο γνωρίζουμε, είχαν λάβει γνώση του κειμένου του Επιχειρησιακού Σχεδίου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΟΔΠΖ ΡΑΦΗΝΑΣ 6.6.18»

Για όλους τους παραπάνω λόγους και εξαιτίας της σοβαρότητας του θέματος, σας ζητάμε να αναβάλλετε τη συζήτηση του 1 ου θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας 9/6/18 και να συγκαλέσετε εκ νέου Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, με χρόνο για μελέτη του θέματος, εισήγηση, ουσιαστική συζήτηση επί του Επιχειρηματικού Σχεδίου και ψηφοφορία στο τέλος, όπως προβλέπεται από το άρθρο 76/3852/2010 του Καλλικρατικού Νόμου. Άλλωστε, όπως ο ίδιος αναφέρατε στη Συνέλευση του Εξωραϊστικού Συλλόγου Νηρέα το Σάββατο 7/7/18, το «επείγον» του θέματος έγκειται στο να προλάβουμε τις εκλογές, που ίσως αλλάξουν την κυβέρνηση και χάσουμε την ευκαιρία. Εφόσον λοιπόν δεν συντρέχει κάποια αντικειμενική προθεσμία που έχει ο Δήμος από το Υπουργείο, παρακαλούμε να προβείτε στις προαναφερόμενες ενέργειες έτσι ώστε να ολοκληρωθεί μια ουσιαστική και δημοκρατική διαβούλευση. Επισυνάπτονται τα Πρακτικά της Δ.Ε.Δ. Αρ.01/2018 (Αρ.Πρωτ. 8173/26.06.18). Παρακαλούμε να μας στείλετε Αριθμό Πρωτοκόλλου για την παρούσα επιστολή.

Για την Κίνηση για την Προστασία & Ανάδειξη του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας

Εμμανουέλα Τερζοπούλου

Εκπρόσωπος στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Σχόλια για αυτό το άρθρο

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχολιάζετε αυτό το άρθρο ανώνυμα
Συνδεθείτε

Τελευταία σχόλια στα "Τοπικά νέα"

Περισσότερα Θέματα »