Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου : Προϋπολογισµός της ∆ΕΑΑΠ ΜΑΕ οικ. έτους 2020

1684
Δημαρχείο Ραφήνας

∆υνάµει της υπ.αριθµ. 301/2019 απόφασης το ∆.Σ Ραφήνας – Πικερµίου αποφασίστηκε η λύση της ∆ΕΑΑΠ-ΜΑΕ.

∆εδοµένου ότι:

Α. ∆εν έχει πραγµατοποιηθεί ο έλεγχος νοµιµότητας της υπ.αριθµ. 301/2019 απόφασης του ∆.Σ Ραφήνας –Πικερµίου από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση .

Β. ∆εν έχουν ορισθεί οι εκκαθαριστές της εταιρίας, γεγονός που θα απαιτήσει ορισµένους µήνες.

Γ. Υπάρχουν οι τρέχουσες υποχρεώσεις προς τα δηµόσια ταµεία, ήτοι οι δόσεις των ρυθµισµένων οφειλών προς το ΙΚΑ, την Εφορία, οι κάρτες δεδοµένων των παρκοµέτρων, η συµµετοχή της ∆ΕΑΑΠ σε πρόγραµµα του ΟΑΕ∆ κτλ., προκύπτει η ανάγκη σύνταξης προϋπολογισµού οικ. Έτους 2020 µε στόχο τις πληρωµές των παραπάνω περιγραφόµενων υποχρεώσεων και την αποφυγή προστίµων. Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαι προς το ∆.Σ της εταιρίας τον Προϋπολογισµό της ∆ΕΑΑΠ οικ. Έτους 2020.

Ειδικότερα: Ως προς τα έσοδα:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2020

Α/Α Κ.Α. Τίτλος Κ.Α. Ποσόν

1 30.00.00.0001 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 16.000 €

2 38.00.00.0000 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 432 €

3 38.03.00.0000 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EYROBANK 20 €

4 38.03.00.0001 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1.195 €

5 38.03.00.0002 VIVA WALLET 3 €

6 53.20.00.0000 ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 100 €

7 54.03.00.0000 ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 200 €

8 54.09.05.0000 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 2.600 €

9 55.00.00.0000 ΙΚΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 4.800 €

10 73.00.00.0000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΡΑΣΕΙΣ 12.000 €

11 73.00.00.0054 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΡΑΣΕΙΣ ΦΠΑ 24 % (ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ) 10.000 €

12 73.00.00.0055 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΜΕ ΦΠΑ 20.000 €

13 73.01.00.00.0 024 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤ.ΛΙΑΝ.ΚΕΝΤΡ.ΜΕ ΦΠΑ24% 20.000 €

14 74.00.00.0000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΟΑΕΔ 10.000 €

15 75.05.01.0001 ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ 70.000 €

16 76.03.00.0000 ΤΟΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 100 €

17 81.01.00.0000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 10.000 €

18 82.01.99.0000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 3.000 €

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 180.450 €

Ως προς τις δαπάνες:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020

Α/Α Κ.Α. Τίτλος Κ.Α. Ποσόν

1 41.02.00.0000 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.300 €

2 50.00.00.0000 ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 115.000 €

3 53.20.00.0000 ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 100 €

4 54.00.99.0003 ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΦΟΡΙΑΣ 4.000 €

5 54.03.00.0000 ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 200 €

6 54.03.00.0001 ΦΟΡΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 500 €

7 55.00.00.0000 ΙΚΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 4.800 €

8 55.00.00.0001 ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΚΑ 17.000 €

9 55.00.00.0002 ΙΚΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 400 €

10 60.00.00.0000 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 9.000 €

11 60.00.03.0000 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.300 €

12 61.00.00.0001 ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 12.400 €

13 62.02.00.0000 ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 100 €

14 62.03.00.0000 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1.500 €

15 62.03.02.0000 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 100 €

16 62.05.00.0000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 500 €

17 62.07.00.0000 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 500 €

18 62.07.00.0002 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 200 €

19 63.00.00.0001 ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 6.000 €

20 64.00.00.0000 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1.000 €

21 64.07.00.0000 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ 100 €

22 64.08.00.0001 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΕΩΣ 500 €

23 64.08.00.0002 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 200 €

24 64.09.00.0000 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 500 €

25 64.98.00.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 500 €

26 64.98.99.0000 ΛΟΙΠΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ 500 €

27 65.12.00.0000 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 250 €

28 81.00.00.0000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 500 €

29 81.00.01.0000 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 500 €

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 180.450 €

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον Προϋπολογισµό της ∆ΕΑΑΠ οικ. Έτους 2020 ως η εισήγηση.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος Ο Αντιπρόεδρος

Ελευθέριος Κονταρίνης Χρήστος Τσεµπέρης

Τα µέλη του ∆Σ

Βασιλική Μπέκα

Θεόφιλος Σαραντίδης

Βλαδίμηρος Καϊσερλόγλου

Κωνσταντίνος Παροικάκης