Δύο Προσκλήσεις για 40 συμβασιούχους με αμοιβή 1.700–3.500 ευρώ το μήνα

1161

Η«Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών – Αναπτυξιακή Α.Ε. Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.» (πρόκειται για την Αναπτυξιακή Α.Ε. του Δήμου Αθηναίων) δημοσίευσε δύο Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που αφορούν τη σύναψη συνολικά 40 συμβάσεων μίσθωσης έργου.

Ο AIRETOSπαρουσιάζει κατωτέρω τα βασικά δεδομένα κάθε Πρόσκλησης, ενώ όλες οι πληροφορίες για την υποβολή αιτήσεων είναι διαθέσιμες στα πλήρη κείμενα των Προσκλήσεων που επίσης ακολουθούν.

Ι]Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με έναν Υπεύθυνο επικοινωνίας/ευαισθητοποίησης Κοινότητας,τρίαΔιοικητικά Στελέχη και έναν Διερμηνέα,στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρόγραμμα Στέγασης για Αιτούντες Άσυλο» από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ υποβολής αιτήσεων: έως την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 16:00.

ΑΜΟΙΒΕΣ μηνιαίως: 1.900,00€ για τη θέση του Υπεύθυνου επικοινωνίας/ευαισθητοποίησης Κοινότητας, 2.100,00€ για τη θέση Υπεύθυνου Τμήματος Λογιστηρίου, 1.750,00€ για τη θέση Διοικητικού Στελέχους –Τμήματος Προμηθειών (Junior), 1.900,00€ για τη θέση Διοικητικού Στελέχους – Τμήμα Λογιστηρίου, 1.700,00 € για τη θέση Διερμηνέα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια των συμβάσεων μίσθωσης έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020. “Επισημαίνεται ότι, οι συμβάσεις δύνανται να παραταθούν εφόσον αυτό επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία, υπό τους όρους αυτής, μη δυνάμενη να υπερβεί το συμβατικό χρόνο λήξης του συνόλου του έργου, και εφόσον η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. εξακολουθεί να έχει την αρμοδιότητα διαχείρισης του Προγράμματος.”

Το έγγραφο της αριθμ.296/290/27.1.2020 Πρόσκλησης ΕΔΩ

II]Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με έναν Υπεύθυνο Έργου, έναν Συντονιστή Έργου, έναν Οικονομικό Υπεύθυνο, τέσσερα Στελέχη Διοικητικής Υποστήριξης του έργου, πέντε Κοινωνικούς Λειτουργούς, δύο ψυχολόγους, πέντε Τεχνικούς, τρείς Συντονιστές δομής,δύο οδηγούς και έντεκα διερμηνείς, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Λειτουργία Ανοιχτής Δομής Φιλοξενίας Αιτούντων άσυλο και Ευάλωτων Ομάδων Πολιτών Τρίτων Χωρών στον Ελαιώνα Αττικής», που χρηματοδοτείται από το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ υποβολής αιτήσεων:έως τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 16:00

ΑΜΟΙΒΕΣ μηνιαίως: 3.500,00 € για τη θέση Υπεύθυνου Έργου, 3.000,00 € για τη θέση Συντονιστή Έργου, 3.000,00 € για τη θέση Οικονομικού Υπεύθυνου, 1.900,00 € για τη θέση Στελέχους Λογιστηρίου, 1.700,00 € για τη θέση Στελέχους Παρακολούθησης Έργου και Διαχείρισης και Ανάλυσης Δεδομένων, 1.900,00 € για τη θέση Στελέχους διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και μισθοδοσίας,1.700,00 € για τη θέση Στελέχους παρακολούθησης διαφάνειας διαγωνιστικών διαδικασιών, 1.900,00 € για την κάθε θέση Κοινωνικού Λειτουργού του Έργου, 2.000,00 € για την κάθε θέση Ψυχολόγου του Έργου, 1.900,00 € για την κάθε θέση Τεχνικού, 1.900,00 € για την κάθε θέση Συντονιστή δομής, 1.900,00 € για την κάθε θέση Οδηγού, 1.700,00 € για την κάθε θέση Διερμηνέα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:Η διάρκεια των συμβάσεων μίσθωσης έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020. “Επισημαίνεται ότι, οι συμβάσεις δύνανται να παραταθούν εφόσον αυτό επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία, υπό τους όρους αυτής, μη δυνάμενη να υπερβεί το συμβατικό χρόνο λήξης του συνόλου του έργου, και εφόσον η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. εξακολουθεί να έχει την αρμοδιότητα διαχείρισης του Προγράμματος.”

Το έγγραφο της αριθμ.297/291/27.1.2020 Πρόσκλησης, όπως δημοσιεύθηκε σε Ορθή Επανάληψη την 29η.1.2020,ΕΔΩ