Έργο «BLUEISLANDS» – Το στοίχημα και η επόμενη μέρα του βιώσιμου τουρισμού

353

To έργο BLUEISLANDS, ολοκληρώνοντας την τελική φάση υλοποίησής του στο
πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Med, μόνο
θετικά μπορεί να αξιολογηθεί. Θέτοντας ως πρωταρχικό στόχο τη διερεύνηση της
εποχιακής διακύμανσης της ποσότητας των αποβλήτων σε νησιά της Μεσογείου, για
την ορθή διαχείριση του φαινομένου και της αντιμετώπισης των επιπτώσεών του,
κατόρθωσε να ανταπεξέλθει και να ανταποκριθεί επιτυχώς σε όλες τις προκλήσεις.

Οι διαρθρωτικοί περιορισμοί των θαλάσσιων αποκλεισμένων περιοχών όσον αφορά
τους πόρους και τη διαχείριση των αποβλήτων, η αποσπασματική γνώση της
εποχιακής διακύμανσης στον τομέα της δημιουργίας αποβλήτων και η έλλειψη
στρατηγικών σχεδίων για την προώθηση του βιώσιμου τουρισμού, αποτέλεσαν
βασικές δυσκολίες που κλήθηκε να ξεπεράσει.

Αποτελούμενο από 14 εταίρους, μεταξύ των οποίων 9 Μεσογειακά νησιά (Κύπρος,
Μάλτα, Κροατία, Σαρδηνία, Σικελία, Κρήτη, Ρόδος, Μύκονος, Μαγιόρκα), 2
Οικονομικούς φορείς, 2 Ερευνητικά ιδρύματα και ένα εξειδικευμένο στη διαχείριση
πόρων Διεθνή Οργανισμό, ολοκλήρωσε επιτυχώς τις δράσεις που αφορούσαν την
καταγραφή και αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης σε όλες τις συμμετέχουσες
περιοχές, την έρευνα των επιπτώσεων και των αναγκών, την πιλοτική εφαρμογή
καλών πρακτικών, την ανάπτυξη προτάσεων πολιτικής στρατηγικής, καθώς και την
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας πάνω στον τομέα του
βιώσιμου τουρισμού.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου BLUEISLANDS, οι εταίροι δημιούργησαν ένα
σημαντικό δίκτυο συνεργασίας και επικοινωνίας, με βασικό άξονα την ανταλλαγή
γνώσεων και εμπειριών. Τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά, δημιουργώντας μια βάση
δεδομένων και πληροφοριών – παρακαταθήκη για μελλοντικά έργα.

Συγκεκριμένα, υλοποιήθηκαν έρευνες ποιότητας των θαλάσσιων υδάτων μέσω της
ανάπτυξης βραχυπρόθεσμων μακροσφαιρίων, με σκοπό τη μέτρηση της συσχέτισης
του τουρισμού και της ποσοτικοποίησης και ανάλυσης της παραγωγής αποβλήτων.
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 147 έρευνες ρίψης απορριμμάτων σε 24 παραλίες
από 8 νησιά της Μεσογείου, διενεργήθηκαν δειγματοληψίες, εκστρατείες συλλογής
δειγμάτων άμμου, καθώς και μελέτες διαχείρισης αποβλήτων σε όλα τα νησιά που
συμμετείχαν ως εταίροι του έργου.

Οι παραπάνω μελέτες και έρευνες έδωσαν σημαντικές εξηγήσεις για την εμφάνιση,
την έκταση και την εποχική διακύμανση των απορριμμάτων ανθρώπινης προέλευσης,
παρέχοντας έτσι ένα αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης της παράκτιας
ποιότητας των θαλάσσιων υδάτων σε τουριστικούς προορισμούς. Επιπλέον,
προέκυψαν πληροφορίες χαρακτηρισμού των παραγόμενων αποβλήτων, της
σύνθεσής τους, των μέσων, των μεθόδων και της συχνότητας συλλογής τους και τα
αποτελέσματά τους χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση και την ομαλοποίηση των
αποκτηθέντων δεδομένων.

Με μια ανασκόπηση των παραπάνω δράσεων και των αποτελεσμάτων τους είναι
εύλογο το συμπέρασμα της απόλυτα επιτυχημένης έκβασης του έργου, καθώς η
συνεισφορά του στην προσπάθεια διασφάλισης μιας κυκλικής οικονομίας μέσω του
βιώσιμου τουρισμού στην περιοχή της Μεσογείου είναι αδιαμφισβήτητη.