Γιατί ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου επέβαλλε πρόστιμο 600€;

514

ΑΠΟΦΑΣΗ 46/2020

Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Λαμβάνοντας υπ’ όψιν :

α. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 292/08-01-2020 Νέα Γνωστοποίηση με αρ. 1142558 στο όνομα Π. Μ.

β. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 724/15-01-2020 έγγραφο της υπηρεσίας προς τον κ. Π. Μ., ώστε να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες δεδομένου ότι λειτουργεί Κ.Υ.Ε. χωρίς την ύπαρξη Βεβαίωσης περί μη ύπαρξης Ληξιπρόθεσμων οφειλών

γ. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτο το χρονικό διάστημα των δέκα (10) ημερών από την παραλαβή του ανωτέρω εγγράφου. Και σε εφαρμογή των όσων ρητά αναφέρονται στη νομοθεσία και συγκεκριμένα:

α. Στο αρθρ. 14 παρ. 3. αρ. 16228/2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ τ. Β’ 1723/2017)

β. Στο αρθρ. 14 παρ. 7 της υπ’ αρ. 16228/2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ τ. Β’ 1723/2017)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την επιβολή, σε βάρος του Π. Μ. (ΑΦΜ _0_2_8_9_), ως ιδιοκτήτη της επιχείρησης που εδράζεται επί της Λεωφ. Φλέμινγκ αρ._ _, στη Δ.Ε. Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας -Πικερμίου, για τη λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ANEY Βεβαίωσης περί μη ύπαρξης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών, διοικητικού προστίμου συνολικού ύψους: εξακοσίων ευρώ (600,00€) το οποίο αναλύεται ως ακολούθως:

α. Τιμή Βάσης : 100,00 € (εκατό ευρώ) β. Συντελεστής Επιπέδου Παράβασης: 6 (παρ.3.3 αρθ.14, Κ.Υ.Α 16228/2017. (ΦΕΚ τ. Β’ 1723/2017 )

γ. Συντελεστής μεγέθους: 1 δ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 100X6X1= 600,00€ (εξακόσια ευρώ)

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει κατά της παρούσας απόφασης στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Διεύθυνση Διοίκησης σύμφωνα με τη διάταξη άρθρων 227 & 228 του Ν. 3582/2010 εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση αυτής.

Κατ’ εντολή Δημάρχου

Ο Γενικός Γραμματέας

Ανδρέας Γκουγκουλής