Μια ακόμη ελληνοποίηση κατοίκου του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.

527

Με την Φ.26809/2019/0013133/26-11-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ Α΄ 49) γίνεται αποδεκτή η από 20-11-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: Μ…. Β…..ον. πατρός Ν…., κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α _ 00_ _4, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-12-1962 και κατοικεί στο Δήμο ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ.