Παράταση μίσθωσης χώρου για εναπόθεση προϊόντων υλοτομίας απο την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2028

406

Όπως αναρτήθηκε στη “διαύγεια”

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Έχοντας υπ’ όψη:

 1. Τις διατάξεις:
  α. Του άρθρου 66 του Ν. 4270/2014 ”Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
  και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό
  και άλλες διατάξεις” (Α’ 143) όπως ισχύει.
  β. Του ΠΔ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
  γ. Του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 ”Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι” (Α’ 133)
  δ. Του νόμου 4555/18, 4270/14, ΠΔ 80/16
 2. Την απόφαση προέγκρισης –
 3. Το αίτημα 98 & 173/2019- ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 4. Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι
  εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.
  Αποφασίζουμε
  Εγκρίνουμε τη δαπάνη και διαθέτουμε πίστωση ύψους
  Δέκα Τρείς Χιλιάδες Πεντακόσια Ευρώ
  ( ) 13.500,00 € την οποία δεσμεύουμε σε βάρος του ΚΑΕ 64.6231.01,
  προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2019 για την
  ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ 23ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ
  2018
  Ο ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ

Ελέγθηκε και βεβαιώνεται:
α) ότι η ανωτέρω δαπάνη
Δέκα Τρείς Χιλιάδες Πεντακόσια Ευρώ
( 13.500,00 )€ είναι εντός των ορίων του ΚΑΕ
64.6231.01 προϋπολογισμού οικ. έτους 2019
β) η συνδρομή των προύποθέσεων της παρ.
1α του άρθρου 4 του ΠΔ80/2016.
Καταχωρήθηκε με α/α στο 555 Βιβλίο Εγκρίσεων
& Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.
Υπόλοιπο προς ανάληψη : €
ΜηδένΕυρώ
( 0,00 )
Η Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών
ΠΡΟΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ