Σύμφωνα με διάταξη Εισαγγελέως : διατάχθηκε οριστική αφαίρεση των ζώων που φιλοξενούνται και στο καταφύγιο αδεσπότων του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου!

3937

Εισαγγελική διάταξη της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών, , με την οποία διατάσσεται η οριστική αφαίρεση των ζώων που φιλοξενούνται στο καταφύγιο αδεσπότων του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου , επιδόθηκε στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου στις 12 Νοε 2019 .

Επειδή η υπόθεση είναι ιδιάζουσας σημασίας για τον Δήμο και η εκτέλεση της διάταξης της Εισαγγελέως θα προκαλέσει τεράστιο πρόβλημα διαχείρισης των ζώων που θα απομακρυνθούν από το ακίνητο ιδιοκτησίας του, χωρίς να υπάρχει άμεση λύση για την περαιτέρω φιλοξενία τους, θα πρέπει να προσβληθεί αυτή με τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα και βοηθήματα και συγκεκριμένα να ασκηθεί κατ’ αυτής αίτηση ανάκλησης

«ΑΠΟΦΑΣΗ 578/2019

«Περί ανάθεσης δικαστικής υπόθεσης σε δικηγόρο λόγω κατεπείγοντος»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ιθ’ του ίδιου Νόμου, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Το γεγονός ότι στις 12-11-2019 κοινοποιήθηκε στον Δήμο Ραφήνας Πικερμίου σε ορθή επανάληψη, η με αρ. πρωτ. 170.050/31-10-2019 Διάταξη της κας Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών, σύμφωνα με την οποία, διατάσσεται η οριστική αφαίρεση των αδέσποτων ζώων που βρίσκονται σε επιμέρους τμήματα εντός ενδιαιτήματος – καταφυγίου που λειτουργεί εντός περιφραγμένου χώρου ιδιοκτησίας ιδιώτη που βρίσκεται στη Ραφήνα, στην οδό Παναγίας Γοργοεπηκόου (αγροτικό δρόμο κάθετο στην Αρίωνος) και στερείται άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και την παράδοση όσων εξ αυτών δεν έχουν σημανθεί ηλεκτρονικά ή έχουν σημανθεί και καταγραφεί ηλεκτρονικά από τον Δήμο Ραφήνας Πικερμίου, στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου αυτού και όσων εξ αυτών έχουν σημανθεί και καταγραφεί ηλεκτρονικά στο Δήμο Παλλήνης, στην αρμόδια υπηρεσία αυτού, για τις δικές τους ενέργειες σύμφωνα με το αρ. 9 του Ν. 4039/2012.

Συγκεκριμένα, κατόπιν αυτοψίας που διενήργησε το Τμήμα Κ.Α.Φ.Ε., της Δ/νσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής της Γεν. Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής στις 15-7-2019, στην οδό Παναγίας Γοργοεπηκόου στη Ραφήνα, διαπιστώθηκε η ύπαρξη αριθμού αδέσποτων σκύλων, όπως στη διάταξη περιγράφονται, σε περιφραγμένη έκταση περίπου 4 στρεμμάτων ιδιοκτησίας του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, καθώς και σε παρακείμενο περιφραγμένο ιδιωτικό χώρο. Με την Εισαγγελική Διάταξη κρίθηκε ότι η διατήρηση ζώων σε χώρο μη εφοδιασμένο με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ενδιαιτήματος – καταφυγίου ζώων και χωρίς να τηρούνται οι προϋποθέσεις των νόμων για τη λειτουργία του χώρου, δεν εξασφαλίζει την τήρηση των κανόνων ευζωίας, οπότε διέταξε την οριστική αφαίρεση των ζώων κατά τα ανωτέρω. Επειδή η υπόθεση είναι ιδιάζουσας σημασίας για τον Δήμο και η εκτέλεση της διάταξης της Εισαγγελέως θα προκαλέσει τεράστιο πρόβλημα διαχείρισης των ζώων που θα απομακρυνθούν από το ακίνητο ιδιοκτησίας του, χωρίς να υπάρχει άμεση λύση για την περαιτέρω φιλοξενία τους, θα πρέπει να προσβληθεί αυτή με τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα και βοηθήματα και συγκεκριμένα να ασκηθεί κατ’ αυτής αίτηση ανάκλησης. Για το απαιτούμενο περιεχόμενο της αιτήσεως θα πρέπει να γνωμοδοτήσει δικηγόρος. Οπότε συντρέχει κατεπείγουσα περίπτωση να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος που θα εκπονήσει και θα χορηγήσει Γνωμοδότηση σχετικά με το περιεχόμενο Αίτησης Ανάκλησης κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. 170.050/31-10-2019 Διάταξης της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών.

3. Το γεγονός ότι στον Δήμος Ραφήνας Πικερμίου δεν λειτουργεί Νομική Υπηρεσία και δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή.

4. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 17871/13-11-2019 Οικονομική Προσφορά του δικηγόρου κ. …….., σύμφωνα με την οποία η προτεινόμενη αμοιβή του για τη σύνταξη της Γνωμοδότησης ανέρχεται στο συνολικό ποσό με φ.π.α. 24% χιλίων εκατόν ενενήντα ευρώ και σαράντα λεπτών (1.190,40) €, που περιλαμβάνει ποσό 80,00 €/ώρα απασχόλησης Χ 12 ώρες απασχόλησης, πλέον φ.π.α., για τη σύνταξη της γνωμοδότησης. Η προτεινόμενη ωριαία αμοιβή των 80,00 €, είναι σύμφωνη με τις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται στο Κώδικα περί Δικηγόρων (Ν. 4194/2013). 5. Το με αρ. πρωτ. Ε.Α. 4531/13-11-2019 Τεκμηριωμένο Αίτημα του Δημάρχου για Ανάληψη Υποχρέωσης πραγματοποίησης δαπάνης ανάθεσης σε δικηγόρο παροχής Γνωμοδότησης σχετικά με το περιεχόμενο Αίτησης Ανάκλησης κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. 170.050/31-10-2019 Διάταξης της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών, με το οποίο κλήθηκε η Οικονομική Υπηρεσία για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για τη δαπάνη ανάθεσης σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης, σχετικά με το περιεχόμενο Αίτησης Ανάκλησης κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. 170.050/31-10-2019 Διάταξης της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών, συνολικού ποσού συμπεριλαμβανομένου φ.π.α. 24% χιλίων εκατόν ενενήντα ευρώ και σαράντα λεπτών (1.190,40) €. 6. Την υπ’ αριθ. 708/13-11-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την δέσμευση της πίστωσης ποσού (1.190,40) € για την παραπάνω δικηγορική αμοιβή.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Για λόγους αποφυγής πρόκλησης άμεσης και προφανούς ζημίας των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, τη χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ………, Α.Μ. ………., κάτοικο Ραφήνας, οδός Θέτιδος αρ. 12, προκειμένου να εκπονήσει και να παράσχει Γνωμοδότηση σχετικά με το περιεχόμενο Αίτησης Ανάκλησης κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. 170.050/31-10-2019 Διάταξης της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να προσβληθεί αυτή η Διάταξη και εγκρίνει την προσφερθείσα αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου για τις ανωτέρω υπηρεσίες, στο ποσό των χιλίων εκατόν ενενήντα ευρώ και σαράντα λεπτών (1.190,40) €.

Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή της, προς έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ

ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ».

Περισσότερα ΕΔΩ