Θ. Λιβάνιος : Χρήσιμος Οδηγός ΥΠΕΣ στους Δήμους για την ονομασία οδών, πλατειών ή συνοικιών

298
Χρήσιμος Οδηγός ΥΠΕΣ στους Δήμους για την ονομασία οδών, πλατειών ή συνοικιών

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων των δήμων της χώρας περιλαμβάνεται η ονομασία και μετονομασία οδών, πλατειών ή συνοικιών καθώς και η αρίθμηση κτισμάτων της εδαφικής τους αρμοδιότητας

1 . Πρόκειται για κρατικού χαρακτήρα αρμοδιότητα, απονεμημένη στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση, δεδομένου ότι «έχει προεχόντως μή τοπικόν χαρακτήρα, καθ` όσον δύναται νά αφορά και εις τους κατοίκους άλλων περιοχών ή και ολοκλήρου της Χώρας, διότι ή εν λόγω ονομασία ή μετονομασία οδών ή πλατειών, συνδέεται πολλάκις προς γενικότερων ζήτημα τής απονομής τιμής προς πρόσωπα, κράτη, πόλεις κλπ., ή τής διατηρήσεως της μνήμης ιστορικών συμβάντων εύρυτέρας σημασίας»

2 . Επομένως, η απόδοση τιμής σε πρόσωπα ή ιστορικά γεγονότα δέον να απηχεί την σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των δημοτών, ούτως ώστε να μην εγείρονται αμφισβητήσεις και να καθίσταται ευχερής η αποδοχή της ενέργειας της δημοτικής αρχής. Προς τούτο υπενθυμίζεται η δυνατότητα προηγούμενης διαβούλευσης από την επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 76 του ν. 3852/2010.

Περαιτέρω, στις περιπτώσεις ονομασίας νέων οδών ή μετονομασίας υφισταμένων, προτείνεται η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου να αφορά σε όλη την οδό και να αποφεύγεται η κατάτμησή της μέσω χρήσης πλέον της μίας ονομασίας, προκειμένου να μην προκαλείται σύγχυση των πολιτών. Επίσης συνιστάται για λόγους ομοιομορφίας και κυρίως χρηστικότητας, η αρίθμηση των οδών να γίνεται με αύξουσα αριθμητική σειρά από ανατολή προς δύση και από βορρά προς νότο, με τους ζυγούς αριθμούς να βρίσκονται στην δεξιά πλευρά του δρόμου. Εξάλλου, η Ελληνική Στατιστική Αρχή, με έγγραφό της προς το Υπουργείο Εσωτερικών, εν όψει της επικείμενης Γενικής Απογραφής Κτηρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών, για την διευκόλυνση και την πληρότητα του έργου της αιτείται όπως «οι Δήμοι της Χώρας να προβούν το συντομότερο δυνατό στην ονοματοθεσία των οδών – πλατειών και στην αρίθμηση των οικοδομών στους οικισμούς που κατά την κρίση των αρμοδίων Τεχνικών Υπηρεσιών έχουν κανονική ρυμοτομία και στους οποίους υπάρχει έλλειψη (μερική ή ολική) των ανωτέρω στοιχείων».

Ακολουθεί αναλυτικά η εγκύκλιος

Ακολουθεί Πίνακας που επεξηγεί την προβλεπόμενη διαδικασία:

Α/ΑΕΝΕΡΓΕΙΑΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία διαπιστώνεται η ανάγκη ονομασίας ή μετονομασίας οδού κλπΔημοτικό ΣυμβούλιοΗ εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, από τον Πρόεδρο αυτού, οποτεδήποτε και με οποιαδήποτε αφορμή.
2Αποστολή της Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο Συμβούλιο Κοινότητας ή στον Πρόεδρο Κοινότητας (εφόσον υφίσταται Κοινότητα) προκειμένου να εισηγηθεί την ονομασία ή μετονομασίαΣυμβούλιο ΚοινότηταςΤο Δημοτικό Συμβούλιο τάσσει προθεσμία εντός της οποίας το Συμβούλιο Κοινότητας ή ο Πρόεδρος Κοινότητας παρέχει την εισήγησή του.Εφόσον η τασσόμενη προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ακολουθείται η επόμενη ενέργεια (3).Στην περίπτωση που δεν υφίσταται Κοινότητα, για την ονομασία ή μετονομασία της οδού κλπ, η εισήγηση πραγματοποιείται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
3Αποστολή της Εισήγησης στην Επιτροπή του αρ.8 του ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων) προκειμένου να γνωμοδοτήσει.Επιτροπή αρ.8 ν.3463/2006Προκειμένου να μην εκκρεμούν αιτήματα ονομασίας ή μετονομασίας οδών κλπ, προτείνεται η συνεδρίαση της Επιτροπής τουλάχιστον 1 φορά το μήνα, εφόσον φυσικά υφίστανται σχετικά αιτήματα.
4Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής.Δημοτικό ΣυμβούλιοΣτην συνεδρίαση καλείται υποχρεωτικά, με δικαίωμα ψήφου, ο Πρόεδρος της Κοινότητας στην περίπτωση που αφορά στην ονομασία ή μετονομασία δρόμων κλπ της Κοινότητας αυτής (άρθρα 81 & 82 του ν.3852/2010)Η πρόσκληση και συμμετοχή στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω παροχής ψήφου του Προέδρου της Κοινότητας πραγματοποιείται ασχέτως παροχής εισήγησης από το Συμβούλιο της Κοινότητας ή τον Πρόεδρο Κοινότητας. 
5Δημοσίευση και ανάρτηση της ΑπόφασηςΑρμόδια Υπηρεσία του ΔήμουΗ δημοσίευση και ανάρτηση πραγματοποιείται αμελλητίαπό τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου.Καίτοι η Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι εκτελεστή από τη δημοσίευσή της, προτείνεται η αναστολή εκτέλεσής της μέχρι την άπρακτη πάροδο του χρονικού διαστήματος των 15 ημερών σύμφωνα με το αρ.227 του ν.3852/2010, εντός του οποίου μπορεί να ασκηθεί διοικητική προσφυγή.
6Πραγματοποίηση της υλικής ενέργειας ονομασίας ή μετονομασίας της οδού κλπΑρμόδια Υπηρεσία του Δήμου κατά περίπτωσηΑναγκαίακαθίσταται η ενημέρωση δημοτών, Υπηρεσιών και επιχειρήσεων, για την ονομασία ή μετονομασία οδού κλπ, μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου καθώς και κάθε άλλου πρόσφορου μέσου ή τρόπου.Αυτονόητη είναι και η τοποθέτηση ή αλλαγή πινακίδων πληροφορίας