65.771,54€ απο τη Περιφέρεια για διαμόρφωση αυλειων χώρων σχολικών μονάδων Δήμου Βάρης – Βούλας- Βουλιαγμένης.

277

Εγκρίθηκε απο τη Περιφέρεια η δέσμευση πίστωσης ύψους εξήντα πέντε χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά (65.771,54 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του οικ. έτους 2020 για τη διαμόρφωση αυλειων χώρων σχολικών μονάδων Δήμου Βάρης – Βούλας- Βουλιαγμένης.