Δέσμευση πίστωσης απο τη Περιφέρεια για κατασκευή δικτύου απορροής ομβρίων στη συμβολή των οδών Πιπεροπούλου και Λ. Μαραθώνος.

317

Εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους εννιακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες διακόσια είκοσι εννιά ευρώ και τριάντα λεπτά (956.229,30 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του οικ. έτους 2020 για τη κατασκευή δικτύου απορροής ομβρίων στη συμβολή των οδών Πιπεροπούλου και Λ. Μαραθώνος