Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου : Δημιουργία χώρου στάθμευσης στο σχολικό συγκρότημα της οδού Κοντοράβδη Δ.Ε. Πικερμίου

1010

Ο ∆ήµαρχος Ραφήνας- Πικερµίου διακηρύσσει τη διενέργεια µειοδοτικής, φανερής, προφορικής δηµοπρασίας μίσθωσης έκτασης για την επέκταση του προαύλιου χώρου και την δημιουργία χώρου στάθμευσης στο σχολικό συγκρότημα της οδού Κοντοράβδη Δ.Ε. Πικερμίου

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόµενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων, σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης, να υποβάλλουν στο γραφείο πρωτοκόλλου του ∆ήµου Ραφήνας- Πικερµίου, έγγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.

Προθεσµία Υποβολής προτάσεων: από –/–/2019 έως και –/–/2019, ώρα 15:00.

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σε δυο φάσεις (στάδια) και σε εφαρµογή των διατάξεων του Ν.3463/2006 και του Π.∆. 270/81. Καθορίζει τους όρους της δηµοπρασίας ως εξής :

1) Περιγραφή χαρακτηριστικά και θέση ακινήτου (µισθίου) Το προσφερόµενο ακίνητο πρέπει:

• Να βρίσκεται κοντά στο σχολικό συγκρότημα της οδού Κοντοράβδη Δ.Ε. Πικερμίου

• Να έχει εύκολη πρόσβαση µέσω δηµοτικής οδού, δηµοτικού πεζόδροµου ή άλλου κοινοχρήστου χώρου.

• Να έχει συνολικό εµβαδό από 2.000µ2 έως 3.000,00 µ2 περίπου και το έδαφος να µην είναι βραχώδης

Περισσότερα ΕΔΩ