Αποκομιδή, συσκευασία, μεταφορά, αποθήκευση και τελική διάθεση αποβλήτων αμιάντου από πυρόπληκτους οικισμούς

618

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ κάτω των ορίων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής, συσκευασίας, μεταφοράς, αποθήκευσης και τελικής διάθεσης αποβλήτων αμιάντου από τις περιοχές Μάτι, Νέο Βουτζά και λοιπούς πυρόπληκτους οικισμούς, με συστημικό αύξοντα αριθμό: 79496.

Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού είναι 199.987,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρή αξία 161.280,00€, ΦΠΑ 24% 38.707,20 €) και θα καλυφθεί από χρηματοδότηση του ΥΠ.ΕΣ. (σχετ. η με αριθμό 100/2019 ΑΔΣ). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε τέσσερεις (4) μήνες από την υπογραφή της.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 29.09.2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 23:59. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει μετά την υποβολή των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή την 03.10.2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.   Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Η Ισχύς των προσφορών θα είναι 12 μήνες και θα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσοστού 1% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ που ανέρχεται στο ποσό των 1.612,80 € (χιλίων εξακοσίων δώδεκα ευρώ και ογδόντα λεπτών του ευρώ).

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2294320585, fax: 22943 20535, αρμόδιος υπάλληλος κα Σοφία Βασταρδή στο τμήμα Προμηθειών, Ταχ. Διεύθυνση Λεωφόρος Μαραθώνος 104, Τ.Κ. 190 05, Νέα Μάκρη.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Νικόλαος Ευαγγελόπουλος


espd-request-v2-1_signedΔιακήρυξη ΑΜΙΑΝΤΟΣ tel 19PROC005546023 9ΞΣ5ΩΛΜ-ΔΘ3_signedΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΜΕΛΕΤΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ_signed