Χρηματοδότηση για Επιχειρησιακά Προγράμματα Αλιείας και Θάλασσας (28 Φεβ. 2020 λήγει η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για ένταξη)

316

Ενημερώνουμε το ενδιαφερόμενο κοινό ότι έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο 2η τροποποίηση της 2ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα Μέτρα 3.2.2 & 4.2.4  (ΑΔΑ : ΩΩΖ94653ΠΓ-8ΔΙ) και 3.4.4 (ΑΔΑ : ΨΣ594653ΠΓ-ΦΥ3) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014 – 2020 που αφορά μόνο στο χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων ως εξής:

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του β’ κύκλου αξιολόγησης ορίστηκε η 02.09.2019 & ώρα 12.00 , ενω η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του β’ κύκλου αξιολόγησης ορίστηκε η 28.02.2020 & ώρα 14.00

Επισημαίνεται ότι:

  1. αιτήσεις στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του ΠΣΚΕ δεν είναι δυνατό να υποβληθούν
  2. μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης χρηματοδότησης,
  3. οι δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης χρηματοδότησης,
  4. διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, δεν επιτρέπεται μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.