Δ.Ο.Π.Α.Π : Πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2020

205
Δ.Ο.Π.Α.Π

Ο Πίνακας καταρτίζεται , ψηφίζεται και υποβάλλεται στην αρμόδια για έλεγχο αρχή μαζί με τον προϋπολογισμό του Δήμου και μπορείτε να τον δείτε (ΕΔΩ)