Δέσμευση πίστωσης 515.000,00€ “Μελέτη Οριοθέτησης Διευθέτησης Ρεμάτων και Προσαρμογής Ρυμοτομικού Σχεδίου σε περιοχές του Δήμου”

299

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 66 του Ν. 4270/2014 ”Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις” (Α’ 143) όπως ισχύει.

β. Του ΠΔ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

γ. Του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 ”Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι” (Α’ 133)

δ. Του νόμου 4412/16

2. Την απόφαση προέγκρισης

3. Το αίτημα 283/2018- Ο.Ε.

4. Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τη δαπάνη και διαθέτουμε πίστωση ύψους Πεντακόσιες Δέκα Πέντε Χιλιάδες Ευρώ ( ) 515.000,00 € την οποία δεσμεύουμε σε βάρος του ΚΑΕ 30.7413.01, προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2019 για την ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ο ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ