Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου :Επιβολή προστίμου για παράνομη τοποθέτηση ογκωδών αντικειμένων σε κοινόχρηστο χώρο

795

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ έχοντας υπόψη :

1. Την αριθ. ΠΕΑ 2800/19-7-2019 έκθεση ελέγχου αυτοψίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας « ….. μετά από καταγγελία δημότη στην οδό Ι………μεταφέρθηκαν πολλά παλαιά έπιπλα και αλλά αντικείμενα τα οποία προήλθαν από οικία στην οδό Α…….., ιδιοκτησίας Φ…………Γ………….περιοχή Α……………. Χ……………Ρ…………… » .

2. Την 8/2015 όπως αντικαταστάθηκε με την 106/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης Κανονισμού Καθαριότητας & Πρασίνου.

3. Την 9/2015 όπως αντικαταστάθηκε με την 106/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης πίνακα καθορισμού προστίμου του Κανονισμού Καθαρότητας & Πρασίνου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Την επιβολή προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του κανονισμού Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου και των προστίμων αυτών (106/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) , ποσού 300€ στην Φ……………. Γ………… , κάτοικο Ά…………….Η………….. Α………… , επί της οδού Ά………… & Α.Φ.Μ ……………….

**Η απόφαση αυτή με αντίγραφο της Έκθεσης Ελέγχου κοινοποιείται στον υπόχρεο, ο οποίος δικαιούται να ασκήσει κατ΄ αυτής τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα (αρθ.73 παρ.3 ΒΔ 24/9-20/10/58 ,αρθ.19 Ν 1080/80)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ