Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου : Πωλούνται οικογενειακοί τάφοι

964

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό λειτουργίας νεκροταφείων που ήρθε για συζήτηση και λήψη απόφασης στη χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου

Κατ’ εξαίρεση:
Ο Δήμος δύναται να παραχωρήσει άπαξ το δικαίωμα χρήσης χώρου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Ραφήνας για τη δημιουργία και τη σύσταση εκατό{100} οικογενειακών τάφων,
κατόπιν αιτήσεως και κατά σειρά προτεραιότητας, με χρονική διάρκεια υποβολής των αιτήσεων από 02/03/2020 έως 29/05/2020. Οι π ρ ο ϋ π ο θ έ σ ε ι ς για την παραχώρηση
είναι :
 Να είναι κάτοικοι του Ενιαίου Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.
 Να καταθέτουν μαζί με την αίτηση τους ως δικαιολογητικά ή φορολογικά έγγραφα Ε1 και Ε9 ή βεβαίωση ιστορικότητας
καταναλώσεως ρεύματος του ακινήτου από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Το ύψος του δικαιώματος αγοράς θα καθοριστεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν δύναται να είναι μικρότερο του ποσοστού 300% επί του αντίστοιχου ύψους του σχετικού δικαιώματος, όπως αυτό ορίζεται από την απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, για την έκδοση παραχωρητηρίου χρήσης χώρου για τη δημιουργία οικογενειακού τάφου.

Aκολουθεί η εισήγηση της δημοτικής αρχής στη χθεσινήη συνεδρίαση του δημ. συμβουλίου και ο κανονισμός λειτουργίας νεκροταφείων.

Εισήγηση : Λήψη απόφασης περί τροποποίησης και συμπλήρωσης του Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων σε Ενιαίο Κανονισμό Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.

Από τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. I περ. β στοιχ. 10 και παρ. ΙΙ στοιχ. 8 του Ν. 3463/2006 (Αρμοδιότητες των Δήμων), του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 (Κανονιστικές αποφάσεις) ΦΕΚ Α 114/30-06-2006 , του αρ. 73 παρ. 1Β στοιχ. iv και v του Ν. 3852/2010,  (Αρμοδιότητες Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)  και του άρθρου 83 (Αρμοδιότητες Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων) παρ. 1 στοιχ. η του Ν. 3852/2010 προκύπτει ότι για τα  θέματα ίδρυσης και εύρυθμης λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων, που αποτελούν αρμοδιότητα του οικείου Ο.Τ.Α., οι σχετικές αποφάσεις είναι κανονιστικού χαρακτήρα και πριν τη λήψη της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, απαιτείται εισήγηση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής και γνώμη του οικείου Κοινοτικού συμβουλίου.

Ως εκ τούτου, τέθηκε υπόψη της Επιτροπής η με αρ. ΠΕΑ 4374/4-11-2019 Εισήγηση της Αντιδημάρχου Τσεβά-Μήλα Δήμητρας, η οποία έχει ως εξής :

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και τις προβλέψεις του άρθρου 4 του Α.Ν. 582/1968, τα Δημοτικά Κοιμητήρια πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με Κανονισμούς. Ο Δήμος Ραφήνας είχε σε ισχύ Κανονισμό λειτουργίας Κοιμητηρίου εγκεκριμένο με την απόφαση Δ.Σ. 198/2006. Η Κοινότητα Πικερμίου δεν είχε στοιχειοθετήσει κάτι ανάλογο. Είναι απαραίτητο να ληφθεί απόφαση η οποία θα επικυρώνει την ισχύ ενιαίου Κανονισμού Λειτουργίας των δημοτικών Κοιμητηριών για όλες τις Κοινότητες του κάθε Δήμου.  Ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου, θα εκδώσει ενιαίο Κανονισμό Λειτουργίας για τα Δημοτικά Κοιμητήρια Ραφήνας και Πικερμίου. Προτείνεται, ο υπάρχων Κανονισμός που έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 198/2006 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και εφαρμόζεται για το Κοιμητήριο Ραφήνας, να επεκταθεί και να ισχύσει για τα υπάρχοντα Κοιμητήρια του Δήμου και όσα τυχόν ιδρυθούν και λειτουργήσουν στο  μέλλον.

Τροποποιήσεις:  Σε όλα τα άρθρα προστίθεται  το Πικέρμι

Άρθρο 2 : προστίθεται η παράγραφος 9, με τη νέα κείμενη Νομοθεσία.

Άρθρο 3 : περιγραφή Δημοτικών Κοιμητηρίων της  ΔΕ Ραφήνας και της ΔΕ Πικερμίου.

Άρθρο  6 : προσθήκη της παραγράφου Α.

Άρθρο 9: στις προϋποθέσεις διαχωρίζονται υποπαράγραφοι : 1α  παραχωρούνται 10 τάφοι ετησίως και προστίθεται η υποπαράγραφος 1β.  Προστίθεται μία επιπλέον παράγραφος η 1Β.

Στους δικαιούχους, προστίθεται η υποπαράγραφος  2Β και διαχωρίζεται το υπόλοιπο κείμενο στις υποπαραγράφους  2Γ, 2Δ, 2Ε .

Στην παράγραφο 2Δ, αλλάζει ο χρόνος κατά τον οποίο οι παλαιοί οικογενειακοί τάφοι επιστρέφουν στη δικαιοδοσία του Δήμου, από δέκα (10) έτη σε πέντε (5) έτη.

Άρθρο 10 : ο χρόνος προσωρινού ενταφιασμού από πέντε (5) έτη, γίνεται τέσσερα (4) έτη.

Άρθρο 11 :  μικρές αλλαγές στην παράγραφο 1 και τροποποίηση του χρόνου παράτασης ανά εξάμηνο. Το χρηματικό τέλος εκάστου εξαμήνου, θα ορίσει η Οικονομική Επιτροπή. Προστίθεται  στην παράγραφο 3 η έγγραφη αίτηση για την παραχώρηση των μαρμάρων..

Άρθρο 12 :  αναφέρεται στην παράγραφο 2 η τετραετία.

Άρθρο 20 παράγρ. 2, άρθρο 22 παράγρ.1γ. και παράγρ. 3 : αναφέρεται η τετραετία.

Άρθρα 24 και  25 : προστίθεται η ισχύουσα Νομοθεσία.

  • Προστίθεται όπου απαιτείται η σύνθεση των δύο ενοτήτων: Ραφήνας-Πικερμίου.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω τροποποιήσεις, σας καταθέτω τον Νέο Ενιαίο Κανονισμό του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου  :

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ -ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο του Κανονισμού

Ο παρών Κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση λεπτομερών κανόνων για την διοίκηση, τη διαχείριση και τη λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων  Ραφήνας και Πικερμίου.

Άρθρο 2

Έννοια – Νομικό Πλαίσιο

«Νεκροταφείο» ονομάζεται η εδαφική περιοχή, που χρησιμοποιείται για την ταφή ανθρώπινων πτωμάτων ή τμημάτων τους. Στην ελληνική νομοθεσία οι όροι «Κοιμητήρια» και «Νεκροταφεία» έχουν το ίδιο εννοιολογικό περιεχόμενο, ο πρώτος όμως όρος ανταποκρίνεται περισσότερα στην χριστιανική διδασκαλία, ενώ ο δεύτερος είναι θρησκευτικά αποχρωματισμένος.

Το Νομικό Καθεστώς του Νεκροταφείου διέπεται:

1) Από τις διατάξεις των άρθρων 966 και 970 του Αστικού Κώδικα

2) Από το αρθ.24 και τις λοιπές διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ΠΔ 410/95, ΦΕΚ 231 Α΄)

3) Από τον ΑΝ 445/1968 (ΦΕΚ 130Α) «περί Νεκροταφείων και ενταφιασμού νεκρών»

4) Από τον ΑΝ 582/68 (ΦΕΚ 225Α)  «περί Δημοτικών και Κοινοτικών Κοιμητηρίων»

5) Από τις διατάξεις του Π.Δ 210/1975 «περί ταριχεύσεως, μεταφοράς και ταφής νεκρών και οστών ανθρώπων»

6 )Την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία περί δημόσιας υγείας.

7) Τα άρθρα 65-80 του ΒΔ 24/9-20/10/1958,  τα αρθ. 3,4 και 5 του ΒΔ 17/5-16/6/1959 «περί Οικονομικής Διοικήσεως και Λογιστικού του Δ&Κ και των αρθ.11, 20-25 του ΝΔ 318/69 «περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Δ&Κ»

8) Τους Κανονισμούς που εκδίδονται με την διαδικασία του αρθ. 37 του ΠΔ 410/95 και όπως αυτό τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του αρθ.15 του Ν.2539/97 και του άρθρου 79 του Ν 3463/2006 Οι Κανονισμοί που εκδίδονται βάσει του άρθρου 79 έχουν το χαρακτήρα των κανονιστικών διοικητικών πράξεων με τοπική ισχύ ουσιαστικού νόμου, η παράβαση του οποίου τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 459 του Ποινικού Κώδικα.

 9) Το Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α): <<Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης>> και όπως αυτός αντικαταστάθηκε και κωδικοποιήθηκε από το Ν 4555/2018.

Άρθρο 3

Περιγραφή Δημοτικών Νεκροταφείων

Α. Το Νεκροταφείο Ραφήνας βρίσκεται μέσα στην διοικητική περιφέρεια του Δήμου Ραφήνας, σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχή,  στα υπ΄ αριθ. 421 και 1408 κληροτεμάχια ιδιοκτησίας του, συνολικής εκτάσεως 7.625 τ.μ. (κατά τίτλο κτήσεως), στην θέση «Παναγία ή Παναγίτσα», στη συμβολή των οδών Λεωφόρου Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης και της αγροτικής οδού Αύρας. Η αποτύπωση του υλοποιημένου και περιμανδρωμένου χώρου του Νεκροταφείου έδωσε εμβαδόν 8.569,50 τμ (συμπεριλαμβανομένου  του μαντρότοιχου  και του τμήματος στην Ανατ. πλευρά αυτού λόγω ρυμοτομίας).

Το 1999 έγινε επέκταση του Κοιμητηρίου προς την Ν.Δ πλευρά του, με αγορά εφαπτόμενου αγροτεμαχίου εκτάσεως 738 τμ (αριθ. Συμβολ. 1315/2-12-1999).

To 2019 έγινε νέα αγορά εφαπτόμενου αγροτεμαχίου προς τη δυτική πλευρά του Κοιμητηρίου, εκτάσεως  16.040 τ.μ., με τρεις αριθμούς συμβολαίων 4601 , 4602 και 4603.

Για το Κοιμητήριο Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας, συντάχθηκε το  25/2015 τοπογραφικό διάγραμμα. Περιλαμβάνει 1235 τάφους, χωρισμένους σε τρεις Ζώνες: Α΄ (ΔΥΤΙΚΗ – ΔΕΞΙΑ) με αρίθμηση τάφων από 1-489, Β΄ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ) με αρίθμηση τάφων από  490- 1011 και  Γ΄( ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ) με αρίθμηση τάφων από 1012-1235.

Στον χώρο του Νεκροταφείου υπάρχει  επίσης ένα (1) Κτίριο Φύλαξης Οστεοκυτίων , ένα  (1) Γραφείο Διοίκησης  με χώρους Υγιεινής για τους επισκέπτες , ειδικοί χώροι για πλήρη αποστέωση των ανακομιζομένων  οστών και χωνευτήριο  . 

Σε εμφανή σημεία του Νεκροταφείου τοποθετούνται πίνακες που αναγράφουν τα δικαιώματα του Δήμου καθώς και τις υποχρεώσεις των οικείων και συγγενών του νεκρού που έχει ενταφιαστεί. Τοποθετούνται πινακίδες ενδεικτικές των αριθμών των τάφων και των δρόμων του Νεκροταφείου.

Β. Το Κοιμητήριο της Δημοτικής Ενότητας Πικερμίου «Μεταμορφώσεως του Σωτήρος», βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αδαμοπούλου (πρώην Βλεπύρου) και Ανδρέα Ζάκου, με εμβαδόν 690,88 τ.μ. Έχει συνταχθεί το 38/2015 τοπογραφικό διάγραμμα. Περιλαμβάνει ογδόντα έξι (86) τάφους.

Για τη λειτουργία του θα πρέπει να επεκταθεί και να ισχύει  ο  εγκεκριμένος Κανονισμός με την υπ’ αριθ. 198/2006 απόφαση του Δ. Σ.

Οι επιγραφές πάνω στους τάφους συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα. Όταν πρόκειται για αλλοδαπούς που έχουν ενταφιαστεί, επιτρέπονται ξενόγλωσσες επιγραφές με την προϋπόθεση ότι στη συνέχεια θα υπάρχει μετάφραση στην Ελληνική.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   Β΄

                                                                 Άρθρο 4

                                                             Λειτουργία

1. Η είσοδος στα Κοιμητήρια είναι ελεύθερη από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου.

Σε ώρες που δεν λειτουργεί το νεκροταφείο απαγορεύεται η είσοδος σε οποιονδήποτε. Με απόφαση Δημάρχου μπορεί να ορισθεί μεσημβρινή διακοπή λειτουργίας του Νεκροταφείου. 

2. Κάθε ανάρμοστη συμπεριφορά προς την ιερότητα του χώρου , θα συνεπάγεται την απαγόρευση της εισόδου του παραβάτη στο Νεκροταφείου για χρόνο που θα καθορίσει το Δημοτ. Σ/λιο Ραφήνας-Πικερμίου.  

3. Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε άτομα που συνοδεύουν οικιακά ζώα και βρέφη.

Άρθρο 5

Ενταφιασμός των νεκρών

Σύμφωνα με την παρ. 1 του αρθ. 2 του Α.Ν 445/68 «περί Νεκροταφείων και ενταφιασμού νεκρών» , ο ενταφιασμός των νεκρών ενεργείται μόνο στα νεκροταφεία, απαγορευμένης απόλυτα της ταφής σε άλλους χώρους. Επίσης η παρ.3 του αρθ.2 του Α.Ν 582/68, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του αρθ.52 του Ν.1416/84 (ΦΕΚ 18Α), απαγορεύει την ταφή εκτός περιοχής των κοιμητηρίων και σε ιδιωτικούς χώρους, εκτός των Μοναστηριών και Ησυχαστηρίων καθώς και των περιβόλων ιδρυμάτων, προκειμένου για τον ενταφιασμό προσωπικοτήτων που προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες στο ίδρυμα.

Στο Νεκροταφείο ενταφιάζονται όλα τα θανόντα στην δημοτική περιφέρεια του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου πρόσωπα, ανεξάρτητα από το θρήσκευμα ή την εθνικότητά του. Μπορεί να καθορίζεται  ιδιαίτερος χώρος (ζώνη) εντός του Νεκροταφείου για τον ενταφιασμό αλλοδαπών.

Η ταφή κάθε νεκρού επιτρέπεται μετά την πάροδο δώδεκα ωρών από τον νομίμως πιστοποιημένο θάνατο και σε περίπτωση νεκροτομής, αμέσως μετά από αυτή αφού χορηγηθεί από την αρμόδια δημοτική υπηρεσία η Άδεια ταφής.

Η ταφή των νεκρών γίνεται υποχρεωτικά εντός ξύλινων φέρετρων για την αποτελεσματικότερη διάλυσή τους, εκτός των περιπτώσεων νεκρών εκ των εξωτερικού σε μεταλλικό φέρετρο. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φέρετρου με κάλυμμα από γυαλί ή άλλο παρεμφερές ανθεκτικό υλικό.

Ο ενταφιασμός νεκρών των οποίων ο θάνατος οφείλεται σε ένα από τα νοσήματα που υπάγονται στο Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό, γίνεται σε ιδιαίτερο τμήμα του Νεκροταφείου. Ο ενταφιασμός νεκρών μεταφερθέντων από το εξωτερικό επιτρέπεται εφ΄ όσον τηρήθηκαν κατά τη μεταφορά οι διατάξεις του ΠΔ 210/1975 και του Ν.1315/1983 (ΦΕΚ 3Α) «κύρωση της συμβάσεως 80/26 του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη μεταφορά ανθρώπινων σορών μεταξύ Κρατών Μελών του»

Άρθρο 6

Τάφοι

Οι τάφοι έχουν μήκος 2,20μ. για τους ενήλικες με πλάτος 1μ. και για τα παιδιά μήκος 1,10 μ. με 0,50 μ. πλάτος, γενικό δε βάθος 1μ. περίπου. Οι τάφοι έχουν μεταξύ τους απόσταση μέχρι 0,50 μ., η οποία υπολογίζεται από τα όρια της εκσκαφής. Μετά την τοποθέτηση της σωρού, γεμίζουν καλά με γαιώδη υλικά μέχρι την επιφάνεια του εδάφους και πάνω από αυτή σχηματίζεται γήλοφος  ύψους τουλάχιστον 0,25 μ. περίπου.

Οι τάφοι καθορίζονται με σχεδιαγράμματα ( τοπογραφικά – ταφολόγια) που εκπονούνται από την αρμόδια τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και εγκρίνονται από το Δημοτικό Σ/λιο Ραφήνας-Πικερμίου. Η πιστή εφαρμογή των σχεδιαγραμμάτων αυτών από την υπηρεσία του Νεκροταφείου είναι υποχρεωτική και δεν επιτρέπεται καμιά παρέκκλιση από αυτά.

Α. Στους χώρους χρήσεως οικογενειακών τάφων, που παραχωρήθηκαν κατά το παρελθόν, αλλά δεν έχουν διαμορφωθεί, κατά τη διάνοιξη και χρήση τους, θα τηρηθούν οι διαστάσεις 2,20μ. μήκος Χ 1 μ. πλάτος, για την οποιαδήποτε ταφική κατασκευή.

 Ο υπόλοιπος χώρος θα παραμείνει κενός, χωρίς την δυνατότητα οποιασδήποτε διαμόρφωσης εκ των δικαιούχων. Κατά τη διάνοιξη και κατασκευή, θα τηρηθεί η ως άνω  απόσταση των 50 εκ. από τον πλησιέστερο τάφο. Σε περίπτωση που η υπόλοιπη έκταση δεν προσφέρεται για τη δημιουργία ενός νέου τάφου, τότε υποχρεούνται στην καταβολή ετησίου τέλους διατήρησης (χωρίς να αποκτάται το δικαίωμα μονιμοποίησης της παραπάνω έκτασης), το ύψος  του οποίου ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

 Β. Για χώρους που παραχωρήθηκαν κατά το παρελθόν για τη δημιουργία οικογενειακού τάφου, αλλά καταλαμβάνουν, για οποιονδήποτε λόγο, έκταση μεγαλύτερη της αρχικά παραχωρούμενης, οι υπόχρεοι υποχρεούνται στην καταβολή ετησίου τέλους διατήρησης (χωρίς να αποκτούν δικαίωμα μονιμοποίησης της παραπάνω έκτασης), το ύψος  του οποίου ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

 Σε περίπτωση που οι υπόχρεοι προς πληρωμή αρνούνται την καταβολή του ετήσιου τέλους διατήρησης , τότε η υπόθεση φέρεται στο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο δύναται να ακυρώσει την αρχική παραχώρηση στον δυστροπούντα και αρνούμενο δικαιούχο.

Γ. Σε περίπτωση καταργήσεως τάφου για εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών του Νεκροταφείου παραχωρείται στην ίδια Ζώνη αντίστοιχος χώρος προς σύσταση τάφου και διαμορφώνεται όμοιος τάφος με δαπάνες του Δήμου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει χώρος στην ίδια Ζώνη, παραχωρείται χώρος σε ανάλογη Ζώνη με εισήγηση της Υπηρεσίας και απόφαση του Δημάρχου.

Άρθρο 7

Κατηγορίες Τάφων

Διακρίνονται δύο (2) κατηγορίες τάφων:

 α) Οικογενειακός τάφος και

 β) Τάφος πενταετούς ταφής.   

Άρθρο 8

Τιμητική διάθεση τάφων

Με απόφαση του Δημοτικού Σ/λίου και εφόσον υπάρχει επάρκεια προσωρινών τάφων (κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής Νεκροταφείου) είναι δυνατή η δωρεάν παραχώρηση τάφων πρόσκαιρα ή για το διηνεκές, ως εκδήλωση τιμής υπέρ προσώπων που με την κοινωνική ή πολιτική τους δράση προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες στο Δήμο Ραφήνας ή στο Έθνος γενικότερα (ΑΠ 1331/80). Ο χαρακτήρας των τάφων αυτών είναι προσωπικός χωρίς τη δημιουργία προϋποθέσεων ταφής συγγενών τους μεταγενέστερα .

 Α. Δήμαρχος ή Κοινοτάρχης εκλεγμένης παράταξης, που έχει εκτίσει θητεία δύο (2) τετραετιών, με την προϋπόθεση ότι δεν τους έχει παραχωρηθεί προγενέστερα στους ίδιους ή στην οικογένειά τους οικογενειακός τάφος.

Β. Δημοτικοί ή Κοινοτικοί Σύμβουλοι ή Πάρεδροι που έχουν εκτίσει θητεία τριών (3) τετραετιών  με την προϋπόθεση ότι δεν  έχει παραχωρηθεί προγενέστερα στους ίδιους ή στην οικογένειά τους οικογενειακός τάφος.

Άρθρο 9

Οικογενειακοί Τάφοι ,  Προϋποθέσεις- Δικαιούχοι- Διαδικασία σύστασης

Ο Δήμος μπορεί να παραχωρεί σε ιδιώτες , κατά το άρθ.970 Α.Κ, ιδιαίτερο δικαίωμα επί ορισμένου χώρου ταφής του Νεκροταφείου , για τη σύσταση οικογενειακού τάφου ( για τον δικαιούχο και τα μέλη της οικογένειάς του).

Η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος ταφής εκ μέρους του Δήμου, με τη μορφή οικογενειακού τάφου, αποτελεί διοικητικής φύσεως παραχώρηση της χρήσης του δημοτικού πράγματος και συνιστά εκτελεστή διοικητική πράξη  η οποία μπορεί να προσβληθεί με αίτηση ακυρώσεως (ΣτΕ 2696/1980).

Ο χώρος επί του οποίου παρέχεται το δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου , δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του δικαιούχου και δεν επιδέχεται οποιαδήποτε μεταβίβαση προς τρίτους με πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου (άρθρο 3 παρ.2 ΑΝ 582/68).

Ανάκληση του δικαιώματος από τον Δήμο επιτρέπεται εφόσον προβλέπεται στην πράξη παραχώρησης ή όταν επιβάλλεται από λόγους δημοσίου συμφέροντος.

  1. Π ρ ο ϋ π ο θ έ σ ε ι ς

Α. Χώροι για την σύσταση οικογενειακών τάφων παραχωρούνται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Σ/λίου και εφόσον η αρμόδια Επιτροπή Νεκροταφείου έχει διαπιστώσει την επάρκεια διάθεσης προσωρινών τάφων για την κανονική λειτουργία του Νεκροταφείου.

 Παραχώρηση χώρου για τη σύσταση οικογενειακού τάφου επιτρέπεται μόνο για  θανόντα πρόσωπα που έχουν κατά την ημερομηνία θανάτου τους συμπληρώσει  την ιδιότητα του Δημότη Ραφήνας για είκοσι πέντε (25) έτη.

Δεν ισχύει η προϋπόθεση της 25ετίας για θανόντα πρόσωπα που είναι εκ γενετής δημότες Ραφήνας και αποβιώνουν προ συμπληρώσεως της 25ετίας (π.χ. ανήλικοι ).

α.) η απόφαση του Δημοτικού Σ/λίου  καθορίζει τον αριθμό των οικογενειακών τάφων που παραχωρούνται ετησίως σε δέκα {10} τάφους  το ανώτερο. Το Δ.Σ εξετάζει τα αιτήματα των ενδιαφερομένων δικαιούχων κατά σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης του αιτήματός  στο πρωτόκολλο του Δήμου.

β.)  Λόγω της συσσώρευσης μεγάλου αριθμού αιτήσεων αγοράς  οικογενειακών τάφων στο Κοιμητήριο ΔΕ Ραφήνας έως τις 31/12/2019 και προκειμένου ο παρόν Κανονισμός να εφαρμόζεται εφεξής απαλλαγμένος από εκκρεμότητες παρελθόντων ετών, επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η παραχώρηση χώρου σύστασης οικογενειακών τάφων, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται  στο παρόν άρθρο, για το σύνολο των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί έως τις 31/12/2019 και κατόπιν εγκρίσεως των δικαιούχων από το Δημοτικό Συμβούλιο. Σε συνέχεια της εγκρίσεως των παραχωρήσεων, θα πρέπει έως τις 31/12/2020 να έχει  ολοκληρωθεί η καταβολή του σχετικού δικαιώματος στο Δημοτικό Ταμείο, για την έκδοση παραχωρητηρίου πράξης από τον Δήμαρχο Ραφήνας-Πικερμίου. Εάν δεν γίνει εξόφληση του σχετικού δικαιώματος, ο τάφος θα θεωρηθεί προσωρινού ενταφιασμού και  θα επιστρέφει στη δικαιοδοσία του Δήμου.

 Β.  Κατ’ εξαίρεση:

 Ο Δήμος δύναται να παραχωρήσει άπαξ το δικαίωμα χρήσης χώρου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Ραφήνας για τη δημιουργία και τη σύσταση  εκατό{100} οικογενειακών τάφων, κατόπιν αιτήσεως και κατά σειρά προτεραιότητας, με χρονική διάρκεια υποβολής των αιτήσεων από 02/03/2020 έως 29/05/2020. Οι  π ρ ο ϋ π ο θ έ σ ε ι ς  για την παραχώρηση είναι :

  • Να είναι  κάτοικοι του Ενιαίου Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.
  • Να καταθέτουν μαζί με την αίτηση τους ως δικαιολογητικά ή φορολογικά έγγραφα Ε1 και Ε9 ή βεβαίωση ιστορικότητας καταναλώσεως ρεύματος  του ακινήτου από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Το ύψος του δικαιώματος αγοράς θα καθοριστεί  με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν δύναται να είναι μικρότερο του ποσοστού 300% επί του αντίστοιχου ύψους του σχετικού δικαιώματος, όπως αυτό ορίζεται από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την έκδοση παραχωρητηρίου χρήσης χώρου για τη δημιουργία οικογενειακού τάφου.

  • Δ ι κ α ι ο ύ χ ο ι  ε ν τ α φ ι α σ μ ο ύ

Α.  Στον οικογενειακό τάφο έχουν αποκλειστικό δικαίωμα ενταφιασμού:

– το πρόσωπο προς το οποίο έγινε η παραχώρηση (στο όνομα του οποίου συνιστάται

   ο οικογενειακός τάφος (δηλ. ο αρχικός δικαιούχος).

– ο/η σύζυγος του δικαιούχου

– οι κατ’ ευθείαν γραμμή ανιόντες του δικαιούχου (αρθ. 1463 ΑΚ) , δηλαδή οι γονείς, 

   ο παππούς, η γιαγιά κλπ.

– οι κατ’ ευθείαν γραμμή κατιόντες του δικαιούχου, μαζί με τους/τις συζύγους και τους κατιόντες τους , δηλαδή τα νόμιμα, θετά και αναγνωρισθέντα τέκνα με τους/τις συζύγους τους και οι εγγονοί, οι δισέγγονοι, οι τρισέγγονοι κλπ του αρχικού δικαιούχου.

Εάν η αρχική δικαιούχος είναι γυναίκα, δικαίωμα ταφής στον οικογενειακό τάφο σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, έχουν και τα εκτός γάμου τέκνα της.

– ο πατέρας και η μητέρα του/της συζύγου του αρχικού δικαιούχου.

– οι αδελφοί του αρχικού δικαιούχου που δεν έχουν δική τους οικογένεια, εφόσον συγκατατίθεται εγγράφως ο τελευταίος και εάν αυτός δεν υπάρχει, ο σύζυγος ή η σύζυγος και οι κατιόντες του. Η έγγραφος συγκατάθεση (δια υπευθύνου Δηλώσεως του Ν.1599/86) είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση δικαιώματος ταφής σε αδελφούς ή αδελφές του αρχικού δικαιούχου.  

Β. Εάν ο αρχικός δικαιούχος αποβιώσει χωρίς να αφήσει εν ζωή κατιόντες (σύζυγο, τέκνα, εγγόνια, κ.λ.π.), η χρήση του οικογενειακού τάφου παραμένει στους αδελφούς και αδελφές του και στους κατιόντες τους, με την  τροποποίηση του παραχωρητηρίου:  επ’ ονόματι των γονέων του αρχικού δικαιούχου και χωρίς άλλη παραχώρηση στα αδέρφια του αρχικού δικαιούχου  χώρου, για τη δημιουργία νέου τάφου, στο ίδιο κοιμητήριο.

Σε περίπτωση θανάτου ετέρου δικαιούχου ταφής και όχι πριν της 5ετίας από τον θάνατο του προηγουμένου, θα εκτελείται εκταφή του προηγουμένου και ενταφιασμός του πρόσφατα θανόντος. Εφ΄ όσον το επιτρέπει η κατασκευαστική διαμόρφωση του τάφου (θήκες , ράφια κλπ) μπορεί να παραμένουν ενταφιασμένοι πλείονες του ενός θανόντες.

Ο βαθμός συγγενείας των ενταφιασμένων με τον αρχικό δικαιούχο αποδεικνύεται με έγγραφο δημόσιας ή δημοτικής αρχής.

Κατ΄ εξαίρεση, με απόφαση Δημάρχου, μπορεί να επιτραπεί ο ενταφιασμός σε οικογενειακό τάφο προσώπων που δεν συνδέονται με τον αρχικό δικαιούχο με άλλο βαθμό συγγένειας εξ αίματος ή αγχιστείας με την προϋπόθεση ότι συγκατατίθεται εγγράφως ο αρχικός δικαιούχος και εάν αυτός δεν υπάρχει, ο/η σύζυγος και οι κατιόντες του.  Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στο Δήμο ιδιαίτερο δικαίωμα ίσο με το δικαίωμα παραχώρησης προσωρινού τάφου .

Γ. Δεν είναι νόμιμη η παραίτηση του δικαιούχου οικογενειακού τάφου, με τον όρο να περιέλθει το δικαίωμα αυτού σε τρίτο πρόσωπο που υποδεικνύει ο ίδιος. Οι τάφοι των οποίων οι δικαιούχοι παραιτούνται της περαιτέρω χρήσεώς των, περιέρχονται στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου , που μπορεί να τους διαθέσει ελεύθερα.

Δ. Οικογενειακοί τάφοι , των οποίων έχουν εκλείψει οι δικαιούχοι, μετά την έκδοση των απαραίτητων εγγράφων (πιστοποιητικά εγγυτέρων συγγενών) περιέρχονται στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου, που μπορεί να τους διαθέσει ελεύθερα κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο χρόνος που πρέπει να παρέλθει από τον ενταφιασμό του τελευταίου δικαιούχου ορίζεται στα πέντε (5) έτη. Τα οστά φυλάσσονται στο οστεοφυλάκιο επί τριετία, μετά την λήξη της οποίας τοποθετούνται στο κοινό χωνευτήριο.

Η διαπίστωση της έλλειψης των δικαιούχων γίνεται από έρευνα της αρμόδιας υπηρεσίας στο Δημοτολόγιο ή μπορεί να καλέσει με οποιονδήποτε τρόπο τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν στοιχεία που αποδεικνύουν την συγγένειά τους προς τον αρχικό δικαιούχο.

Ε. Τάφοι ( είτε οικογενειακοί είτε προσωρινοί είτε παλαιοί εγκαταλειμμένοι) για τους οποίους δεν έχουν καταβληθεί τα κάθε φύσεως τέλη και δικαιώματα περιέρχονται στο Δήμο με απόφαση Δημοτικού Σ/λίου , κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Νεκροταφείου και παρέλευση 5ετίας από τον τελευταίο ενταφιασμό. Τα οστά που τυχόν υπάρχουν φυλάσσονται στο οστεοφυλάκιο επί τριετία, μετά την λήξη της οποίας τοποθετούνται στο κοινό χωνευτήριο.

Οι διατάξεις του αρθ. αυτού δεν εφαρμόζονται αν στους τάφους είναι θαμμένα ιστορικά πρόσωπα ή αν οι τάφοι χαρακτηρίζονται ύστερα από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου σαν καλλιτεχνικά έργα , οπότε ο τάφος δεν δύναται να διατεθεί και διατηρείται ή συντηρείται από τον Δήμο. Για την ιδιότητα του προσώπου ως ιστορικού αποφασίζει το Δημοτικό Σ/λίο μετά από εισήγηση αρμοδίων επιστημόνων. 

  • Δ ι α δ ι κ α σ ί α  

Α.  Η σύσταση και παραχώρηση του οικογενειακού τάφου ενεργείται και γίνεται μόνο κατ΄ αίτηση και στο όνομα του αιτούντος.(αρθ.3 Α.Ν 502/68). Θεωρείται δε ολοκληρωμένη και τελειωμένη μετά την έγκρισή της από το Δημοτικό Σ/λιο Ραφήνας, της καταβολής στο Δημοτικό Ταμείο του σχετικού δικαιώματος και της έκδοσης παραχωρητηρίου πράξης από τον Δήμαρχο Ραφήνας-Πικερμίου.

Β. Απαγορεύεται η παραχώρηση του ιδίου τάφου σε δύο ή περισσότερα πρόσωπα. Για κάθε οικογένεια παραχωρείται ένας τάφος.  Ο παραχωρηθείς τάφος παραμένει εφεξής στο όνομα του αιτούντος. Οι δικαιούχοι ταφής είναι υπεύθυνοι για τον τάφο (μετά τον θάνατο του προσώπου στον οποίο έγινε η παραχώρηση) κατά βαθμό του εγγυτέρου συγγενούς με αυτόν.

Γ. Την αίτηση για την παραχώρηση του τάφου ως οικογενειακού, υποβάλλει κατά σειρά προτεραιότητας ο χήρος- η χήρα του θανόντος ή κάποιος από τα τέκνα του ή  τα εγγόνια του. 

Άρθρο 10

Προσωρινοί τάφοι – Δικαιούχοι/Προϋποθέσεις και Διαδικασία παραχώρησης

Οι τάφοι  προσωρινού ενταφιασμού του Νεκροταφείου  παραχωρούνται για τέσσερα (4) έτη.

1) Δ ι κ α ι ο ύ χ ο ι-Π ρ ο ϋ π ό θ ε σ ε ι ς   ε ν τ α φ ι α σ μ ο ύ

α. Δικαίωμα τετραετούς ταφής έχουν θανόντα πρόσωπα που έχουν κατά την ημερομηνία

    θανάτου τους την ιδιότητα του Δημότη Ραφήνας.

β. Μόνιμοι κάτοικοι Ραφήνας, γεγονός που αποδεικνύεται από τα αρχεία που τηρούνται  στην υπηρεσία του Δήμου ή βάσει της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος του θανόντος.

γ. Όσοι γεννήθηκαν στην Τρίγλια της Μ. Ασίας, ανεξάρτητα αν είναι δημότες ή κάτοικοι

    Ραφήνας.

δ. Άποροι ενταφιάζονται δωρεάν με απόφαση του Δημάρχου (εφόσον πιστοποιείται η

    απορία τους).

2) Δ ι α δ ι κ α σ ί α

Η παραχώρηση του τάφου ενεργείται και γίνεται μόνο κατ΄ αίτηση και στο όνομα του αιτούντος (αρθ.3 Α.Ν 502/68). Θεωρείται δε ολοκληρωμένη και τελειωμένη με την καταβολής στο Δημοτικό Ταμείο του σχετικού δικαιώματος.

Την αίτηση για τον ενταφιασμό, υποβάλλει κατά σειρά προτεραιότητας ο χήρος/χήρα του θανόντος ή κάποιος από τα τέκνα του ή  τα εγγόνια του. 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   Γ΄

ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΟΣΤΩΝ

Άρθρο 11

Χρόνος ανακομιδής- Διαδικασία – Παράταση  

«Ανακομιδή νεκρού» ονομάζεται η μεταφορά, γενικά από τον τάφο, των οστών του νεκρού, ύστερα από την πλήρη αποσύνθεση του πτώματος, για να φυλαχτούν ή να τοποθετηθούν σε άλλο μέρος. Η εκταφή θανόντος από λοιμώδες νόσημα (ιλαρά, οστρακιά, κλπ) ή από νόσημα που υπάγεται στο Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό, δεν επιτρέπεται πριν παρέλθει δεκαετία από τον ενταφιασμό (άρθρο 2 και 3 του ΠΔ 210/75).

1. Η ανακομιδή των οστών γίνεται μετά παρέλευση τεσσάρων (4) ετών από τον ενταφιασμό, με ευθύνη της υπηρεσίας του Νεκροταφείου και χωρίς να είναι απαραίτητη η αποστολή έγγραφης ειδοποιήσεως από τον Δήμο. Εάν εντός μηνός, από την λήξη των τεσσάρων (4) ετών, οι συγγενείς του ενταφιασμένου δεν φροντίσουν για την ανακομιδή ή την παράταση ταφής, η υπηρεσία του Νεκροταφείου ενεργεί αυτεπαγγέλτως την ανακομιδή και τοποθετεί τα οστά στο οστεοφυλάκιο για ένα (1) έτος και κατόπιν στο χωνευτήριο.   Εάν θέλουν, κατά την εκταφή παρίστανται οι συγγενείς του ενταφιασμένου.

Η εκταφή των νεκρών για αυτοψία ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο , πριν να παρέλθουν τα τέσσερα (4) έτη , επιτρέπεται μόνο κατόπιν εισαγγελικής αδείας.

Δυνατότητα παράτασης της ανακομιδής χορηγείται με απόφαση Δημάρχου ανά εξάμηνο, μετά την παρέλευση των τεσσάρων ετών, ύστερα από αίτηση των συγγενών και την εφάπαξ καταβολή του σχετικού τέλους  του δικαιώματος παράτασης, που έχει ορισθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

2. Σε περίπτωση ανακομιδής νεκρού ενταφιασμένου σε οικογενειακό τάφο , υπόχρεοι για την καταβολή των αναλόγων δικαιωμάτων είναι τόσο ο δικαιούχος όσο και οι συγγενείς του νεκρού. Κατά την εκταφή παρίστανται (αν θέλουν) οι συγγενείς του ενταφιασμένου.

3. Μετά την ανακομιδή, τα υλικά των μνημείων και οποιαδήποτε άλλα υλικά διακόσμησης των τάφων  δεν απομακρυνθούν εντός μίας (1) εβδομάδας από τους συγγενείς του νεκρού, τότε περιέρχονται στο Δήμο. Με έγγραφη αίτηση του πλησιέστερου συγγενούς μπορεί να ορισθεί από ποιον μπορούν αυτά τα υλικά να επαναχρησιμοποιηθούν. Διαφορετικά εκποιούνται κατά τη διαδικασία του άρθ. 259 του ΔΚΚ και το προϊόν της εκποίησης θα διατίθεται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας του νεκροταφείου.

Αντικείμενα (κινητά πράγματα), τα οποία βρίσκονται κατά την ανακομιδή μέσα στους τάφους, επιστρέφονται στον πλησιέστερο εκ των συγγενών, ελλείψει δε αυτών, περιέρχονται στην κατοχή του Δήμου.

Άρθρο 12

Αναβολή ανακομιδής

1.Εάν κατά την ανακομιδή διαπιστωθεί ότι το πτώμα δεν έχει αποστεωθεί πλήρως, μεταφέρεται και ενταφιάζεται για ένα έτος σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του νεκροταφείου, προκειμένου να αποστεωθεί τελείως ή μεταφέρεται στο κοινό χωνευτήριο κατ΄ επιθυμία των συγγενών.

2. Πτώματα μη αποστεωμένα που είναι ενταφιασμένα σε προσωρινούς τάφους, παραμένουν στον τάφο για να αποστεωθούν επί ένα ακόμα έτος , μετά την λήξη της τετραετίας καταβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος παράτασης.

Άρθρο 13

Χωνευτήριο

«Χωνευτήριο» ονομάζεται ο χώρος στο έδαφος του Νεκροταφείου που χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση των οστών ανακομιζομένων νεκρών. 

Δεν υπάρχει δυνατότητα συλλογής των οστών από αυτό, σε μεταγενέστερο χρόνο. Σε περίπτωση πληρώσεώς του , ο χώρος σφραγίζεται ερμητικά και δεν χρησιμοποιείται ξανά.

Άρθρο 14

Φύλαξη Οστών  – Οστεοφυλάκιο – Οστεοθυρίδες

1.Η φύλαξη των οστών ενεργείται με φροντίδα της υπηρεσίας του Νεκροταφείου σε ειδικό κτίριο ή σε οστεοθυρίδες ή μέσα στους οικογενειακούς τάφους , κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου συγγενούς.

2.Η φύλαξη των οστών γίνεται μέσα στον οικογενειακό τάφο εφ’ όσον συγκατατίθεται ο δικαιούχος/οι . Για την φύλαξη αυτή δεν απαιτείται η καταβολή τέλους.

3. «Οστεοφυλάκιο» είναι ένα κτίριο στο χώρο του κοιμητηρίου που είναι κλειστό και περιλαμβάνει κατάλληλους χώρους και υποδοχές για την τοποθέτηση οστεοκυτίων , ενιαίου τύπου. Για την φύλαξη στον χώρο αυτό καταβάλλεται ειδικό ετήσιο τέλος που καθορίζεται με απόφαση του Δημοτ. Συμβουλίου. Εάν το τέλος αυτό δεν καταβληθεί για δύο (2)  έτη, τα οστά μεταφέρονται από την υπηρεσία του Νεκροταφείου στο χωνευτήριο.

4.«Οστεοθυρίδα» είναι μια ειδική κατασκευή  εκ μαρμάρινης επένδυσης κατά μήκος του μαντρότοιχου του  Κοιμητηρίου ΔΕ Ραφήνας.  Σε κάθε θυρίδα χωρά ένα (1) οστεοκυτίο.

Η όλη κατασκευή αναπτύσσεται σε πέντε (5) σειρές. Η σειρά Α΄ βρίσκεται σε ύψος 1,50 μ. από το έδαφος , η σειρά Β΄ βρίσκεται σε ύψος 0,60 μ. από το έδαφος , η σειρά Γ΄ βρίσκεται σε ύψος 0,15 μ. από το έδαφος , η σειρά Δ΄ βρίσκεται σε ύψος 0,15 μ. από το έδαφος και η σειρά Ε ΄ βρίσκεται σε ύψος 0,15 μ. από το έδαφος.

     Δ ι κ α ι ο ύ χ ο ι-Π ρ ο ϋ π ό θ ε σ ε ι ς

 Δικαίωμα χρήσης έχουν οι πολίτες που έχουν την ιδιότητα του Δημότη Ραφήνας-Πικερμίου κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.

    Δ ι α δ ι κ α σ ί α

Α.  Η  παραχώρηση χρήσης της οστεοθυρίδας  ενεργείται και γίνεται μόνο κατ΄ αίτηση και στο όνομα του αιτούντος, στο πρόσωπο του οποίου πρέπει να συντρέχει η προϋπόθεση του δικαιώματος χρήσης. Θεωρείται δε ολοκληρωμένη και τελειωμένη με  την καταβολή στο Δημοτικό Ταμείο του σχετικού ετήσιου δικαιώματος και την έκδοση παραχωρητηρίου πράξης από τον Δήμαρχο Ραφήνας-Πικερμίου.

Β. Απαγορεύεται η παραχώρηση της ίδιας οστεοθυρίδας σε δύο ή περισσότερα πρόσωπα.

Σε κάθε οικογένεια παραχωρούνται  έως τέσσερις (4)  οστεοθυρίδες.

Γ. Για την έκδοση της παραχωρητηρίου πράξης, προκαταβάλλεται το ανάλογο δικαίωμα χρήσης για όλα τα έτη της παραχώρησης. Σε περίπτωση μη ανανέωσής της, η πράξη ανακαλείται αυτοδίκαια και τα οστά μεταφέρονται στο κοινό χωνευτήριο.

Σε περίπτωση που εκλείψει το πρόσωπο στο οποίο έγινε η παραχώρηση, υπεύθυνος για την οστεοθυρίδα ορίζεται ο συγγενής με τον πλησιέστερο βαθμό συγγενείας με αυτόν.

    Δ ι α φ ο ρ ο π ο ί η σ η  τ έ λ ο υ ς

Για την φύλαξη στον χώρο αυτό καταβάλλεται ειδικό ετήσιο τέλος που καθορίζεται με απόφαση του Δημοτ. Σ/λίου.

Το τέλος φύλαξης οστών στην  Οστεοθυρίδα διαφοροποιείται ανάλογα με την σειρά που βρίσκεται η θυρίδα. 

α. για τις σειρές Α, B, Γ το τέλος καθορίζεται  στο ποσό των … ετησίως

β. για την σειρά Δ , το τέλος καθορίζεται  στο ποσό των  … € ετησίως

γ. για την σειρά Ε , το τέλος καθορίζεται  στο ποσό των   …. € ετησίως

          Χ ρ ή σ η

α.  Απαγορεύεται η τοποθέτηση οποιουδήποτε είδους καντηλιού επί της μαρμάρινης επένδυσης της οστεοθυρίδας ή σε άλλο σημείο αυτής.

β. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε επέμβαση συντήρησης στην οστεοθυρίδα χωρίς την άδεια του Προϊστάμενου του Νεκροταφείου.

γ. Το κλειδί της οστεοθυρίδας παραμένει στο αρχείο του Νεκροταφείου στην ευθύνη του Προϊσταμένου. 

δ. Επιτρέπεται η επικόλληση στην πρόσοψη της θυρίδας  μίας (1) φωτογραφίας του θανόντος προσώπου , διαστάσεων μέχρι 20 εκ. Χ  25 εκ. (με το περιθώριο) .

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   Δ΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 15

Αρμόδια Όργανα

1. Η Διοίκηση και διαχείριση του νεκροταφείου ασκείται από τον Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου, δια των υπηρεσιών που προβλέπει ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας.

2. Υπεύθυνος για τη λειτουργία του Νεκροταφείου και την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού είναι ο προϊστάμενος του Τμήματος, στο οποίο υπάγεται οργανικά το νεκροταφείο.

Είναι υπεύθυνος για το προσωπικό που υπηρετεί στο Νεκροταφείο (μόνιμο ή εποχιακό).

Το  προσωπικό πρέπει να συμπεριφέρεται προς τους επισκέπτες με ευπροσηγορία και ευπρέπεια, να παρέχει τις υπηρεσίες του με προθυμία και να μη δίνει αφορμή για παράπονα ή παρατηρήσεις.

Απαγορεύεται στο υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό  κάθε ανάμιξη με τους ιδιώτες , εργολάβους κηδειών, εργολήπτες, εργολάβους  ή άλλους  παράγοντες για οποιαδήποτε οικονομική σχέση. Αν διαπιστωθεί τέτοια παράβαση κινείται κατ΄ αυτού η πειθαρχική διαδικασία.  

3. Το Δημοτικό Σ/λιο με απόφασή του, συγκροτεί και ορίζει 5μελή ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ που αποτελείται από τρεις (3) δημοτικούς συμβούλους (ένας εκ των οποίων ορίζεται ως πρόεδρος) , από τον εκάστοτε προϊστάμενο  του τμήματος του Νεκροταφείου και από ένα (1) φορολογούμενο δημότη. Χρέη γραμματέα ασκεί τακτικός υπάλληλος (διοικητικού κλάδου) που ορίζεται με απόφαση Δημάρχου για την τήρηση των πρακτικών συνεδριάσεων και   την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη της επιτροπής.

Η Επιτροπή εισηγείται και γνωμοδοτεί προς το Δημοτ. Σ/λιο και τον Δήμαρχο για κάθε θέμα που αφορά την λειτουργία , εποπτεία, διαχείριση και κατασκευή έργων που αφορούν το Νεκροταφείο. Φροντίζει για την πιστή εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού. Η θητεία της ακολουθεί και λήγει με την θητεία του Δημοτικού Σ/λίου.

4. Η είσπραξη των τελών , δικαιωμάτων και των λοιπών εσόδων του Νεκροταφείου γίνεται από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου, με τριπλότυπα εισπράξεως θεωρημένα κατά τις διατάξεις του ΒΔ της 17/5-15/6/1959

Άρθρο 16

Διοίκηση – Διαχείριση Ι. Ναού

1. Η διοίκηση και η διαχείριση του Ιερού Ναού του Νεκροταφείου (αν υπάρξει) θα ασκείται από τον πλησιέστερο ενοριακό ναό (αρθ.1 Ν.547/77 ΦΕΚ 56Α) .

2. Μέχρι τη σύσταση ή την πλήρωση των θέσεων των εφημερίων του ναού, οι ανάγκες καλύπτονται από εφημέριους άλλων ενοριακών ναών που ορίζει ο αρμόδιος Μητροπολίτης. Την εποπτεία επί των ιερέων ασκεί ο Μητροπολίτης.

 Άρθρο 17

Βιβλία

1. Για τη διοίκηση και διαχείριση του Δημοτικού Νεκροταφείου τηρούνται τα παρακάτω βιβλία (χειρόγραφα ή μηχανογραφικά)κατά το αρθ.7 παρ. 1 ΒΔ 542/61 ΦΕΚ 136Α :

α) Βιβλίο Επίπλων, σκευών και αφιερωμάτων Ιερού Ναού Νεκροταφείου

β) Βιβλίο ενεργούμενων ενταφιασμών

γ) Βιβλίο αλφαβητικού ευρετηρίου ενταφιασμένων

δ) Βιβλίο οικογενειακών τάφων  

ε) Βιβλίο ενεργούμενων ανακομιδών

στ) Βιβλίο παρατάσεων ανακομιδών

ζ) Βιβλίο φυλασσομένων στο οστεοφυλάκιο οστών

η) Βιβλίο επιβλέψεως οικογενειακών τάφων

θ) Βιβλίο εξευρισκομένων τιμαλφών

ι) Βιβλίο ενεργούμενων νεκροψιών και διατομών

ια) Βιβλίο διαχειρίσεως κηρού και ελαίου

ιβ) Μητρώο κατασκευαστών

ιγ) Βιβλίο εκδόσεως Αδειών διαμορφώσεως-διακοσμήσεως τάφων

Ορισμένα από τα παραπάνω βιβλία μπορεί να μη τηρούνται , εφόσον κατά τη κρίση του Δημοτικού Σ/λίου δεν υπάρχει σχετικό αντικείμενο (αρθ.7 παρ. 2 ΒΔ 542/61)

2. Υπεύθυνος για την ενημέρωση και κανονική τήρηση των βιβλίων είναι ο Προϊστάμενος του Τμήματος του Νεκροταφείου.

3. Τα βιβλία θεωρούνται από τον Δήμαρχο Ραφήνας-Πικερμίου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   Ε΄

Άρθρο 18

Εργοληπτικά Πρόσωπα  – Κατασκευαστές

1. Οι εργολήπτες κατασκευής έργων και γενικά οι  κατασκευαστές εγγράφονται σε ετήσια μητρώα κατασκευαστών του Νεκροταφείου. Για την εγγραφή αυτή απαιτείται κατάθεση σχετικής αίτησης και εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Σ/λίου.

Η εγγύηση αυτή αφορά την αποκατάσταση ζημιών που τυχόν προκληθούν από τις διάφορες εργασίες διαμόρφωσης ή διακόσμησης των τάφων καθώς επίσης για την απομάκρυνση των άχρηστων υλικών με το πέρας των εργασιών. Η εγγύηση παραμένει στην υπηρεσία του Νεκροταφείου μέχρι να ζητηθεί η επιστροφή της από τον δικαιούχο και επιστρέφεται σε αυτόν εφόσον δεν υπάρχει καμία εκκρεμότητα από μέρους του. Σε περίπτωση μη αποκατάστασης των ζημιών ή μη συμμορφώσεως του κατασκευαστή στις υποδείξεις του υπευθύνου του Νεκροταφείου , η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου.

2. Πριν την έναρξη εργασιών επί οποιουδήποτε τάφου, ο κατασκευαστής ή ο δικαιούχος του τάφου  καταθέτει σχετική αίτηση και το αντίστοιχο τέλος διαμόρφωσης-διακόσμησης τάφου.

3. Η εκτέλεση των πάσης φύσεως εργασιών από τους κατασκευαστές , θα γίνεται καθημερινά (εκτός Σαββάτου , Κυριακής και επισήμων αργιών) από ώρα 8:00- 14:30

4. Απαγορεύεται η επικόλληση επί των τάφων διαφημιστικών ταμπελών η οποία αποβλέπει στην προσέλευση πελατών.

5. Κάθε ανάρμοστη συμπεριφορά των κατασκευαστών προς την ιερότητα του χώρου , θα συνεπάγεται την απαγόρευση της εισόδου τους στο Νεκροταφείου για χρόνο μέχρι και ενός (1) έτους , κατόπιν αποφάσεως του Δημοτ. Σ/λιου Ραφήνας-Πικερμίου.  

Άρθρο 19

Μνημεία

1. Τα μνημεία μπορεί να είναι ομοιόμορφα και να κατασκευάζονται  από την υπηρεσία του νεκροταφείου ή από ιδιώτες βάσει του σχεδίου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου το οποίο εγκρίνεται από το Δημοτ. Σ/λιο Ραφήνας-Πικερμίου και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Κανονισμού.

2. Για την κατασκευή μνημείων επί των οικογενειακών τάφων προαπαιτείται σχετική έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Μνημεία που κατασκευάζονται από ιδιώτες χωρίς την απαιτούμενη άδεια, απομακρύνονται από τους τάφους με φροντίδα του προϊστάμενου του Νεκροταφείου και επιβάλλεται πρόστιμο ανάλογα με την αξία των εργασιών.

3.Οι εργασίες επισκευής διατηρητέων μνημείων εκτελούνται μόνο από την υπηρεσία του Νεκροταφείου. Το κόστος της επισκευής καθορίζεται από την υπηρεσία και η δαπάνη βαρύνει τους ενδιαφερόμενους συγγενείς.

4. Μετά την ανακομιδή, τα υλικά των μνημείων και οποιοδήποτε άλλο υλικό βρίσκεται πάνω σε αυτά, περιέρχονται στο Δήμο. Τα υλικά αυτά μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ή να εκποιούνται κατά τη διαδικασία του αρθ. 259 του Κώδικα Δ&Κ και το προϊόν της εκποίησης να διατίθεται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας του νεκροταφείου.

Άρθρο 20

Εκτέλεση έργων διακοσμήσεως και διαμορφώσεως τάφων

1. Η εκτέλεση έργων διακοσμήσεως και διαμορφώσεως των τάφων, ενεργείται  κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων και την έκδοση της σχετικής Άδειας.

2. Η διαμόρφωση ή διακόσμηση των προσωρινών τάφων τετραετούς ταφής γίνεται σύμφωνα με τα σχέδια της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και με τις οδηγίες/επίβλεψη του προϊστάμενου του Νεκροταφείου.

Για τις περιπτώσεις παραβάσεως της άδειας, επιβάλλεται πρόστιμο ανάλογα με την αξία των καθ΄ υπέρβαση εργασιών.

3. Απαγορεύεται η πλήρης κάλυψη του τάφου με μπετόν ή άλλο συμπαγές υλικό, πράγμα που να δυσχεραίνει την εκταφή.

4. Όπου κρίνεται απαραίτητη η στήριξη μαρμάρων , αυτή θα επιτυγχάνεται με μικρό τοιχίο από τούβλα , το ύψος του οποίου θα είναι μέχρι 0,50 μ.

5. Κάθε τυχόν διαφορά του τρόπου εκτέλεσης των επί των τάφων έργων, ως και του ελέγχου τούτων , επιλύεται με αυτοψία παρουσία του Προϊστάμενου του Νεκροταφείου , εντεταλμένου υπαλλήλου/ων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και ενός συμβούλου της Επιτροπής Νεκροταφείου.

6. Τάφοι που έχουν ανάγκη επισκευής για λόγους εξωτερικής εμφανίσεως και υγείας, πρέπει να επισκευάζονται υποχρεωτικά από τους δικαιούχους χωρίς την παρότρυνση της Υπηρεσίας. Άλλως οι εργασίες αυτές εκτελούνται από τον Δήμο και καταλογίζονται τα δαπανηθέντα στον δικαιούχο του τάφου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   ΣΤ΄

ΤΕΛΗ  και ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Άρθρο 21

Επιβολή, Βεβαίωση και Είσπραξη τελών και δικαιωμάτων

Τα προβλεπόμενα από τον παρόντα Κανονισμό Τέλη και Δικαιώματα του Δημοτικού Νεκροταφείου επιβάλλονται βάσει του αρθ. 19 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 «Περί των προσόδων των Δ&Κ» , βεβαιώνονται και εισπράττονται βάσει του ΝΔ 318/69 « περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Δ&Κ» και των άρθ. 3-5 του ΒΔ της 17/5 – 15/6/1959 «περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δ&Κ» και διατίθενται για τη συντήρηση και λειτουργία του Νεκροταφείου και του Ιερού Ναού.

 Άρθρο 22

Τέλη – Δικαιώματα

1. Τα τέλη και δικαιώματα του Δημοτικού Νεκροταφείου είναι τα ακόλουθα :

α. Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου

β. Δικαίωμα ενταφιασμού σε οικογενειακό τάφο

γ. Δικαίωμα ενταφιασμού σε προσωρινό τάφο (τετραετούς ταφής)

δ. Δικαίωμα ανανέωσης /παράτασης χρόνου ταφής σε προσωρινό τάφο

ε. Δικαίωμα  ανακομιδής οστών

στ. Τέλος φύλαξης οστών στο Οστεοφυλάκιο

ζ.  Τέλος φύλαξης οστών σε Οστεοθυρίδα

η.  Τέλος Διαμόρφωσης και Διακόσμησης τάφου

θ. Τέλος Ανόρυξης οικογενειακού τάφου

ι.  Τέλος καθαριότητας Νεκροταφείου

ια.  Τέλος διατήρησης πρόσθετου χώρου οικογενειακού τάφου.

2. Τα τέλη των περιπτ. ε , η και ι  εισπράττονται με την καταβολή του Δικαιώματος ενταφιασμού σε προσωρινό τάφο (τετραετούς ταφής) και την έκδοση την απαιτούμενης Άδειας Ταφής.

3. Το ύψος των ανωτέρω τελών και δικαιωμάτων καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας .

Σε περίπτωση που η απόφαση αναπροσαρμογής, δεν ορίζει το χρόνο έναρξης της ισχύος της, η αναπροσαρμογή ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του επομένου έτους.

Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ύψος της εγγυητικής επιστολής των κατασκευαστών προκειμένου να εγγραφούν στο μητρώο κατασκευαστών του Νεκροταφείου.  

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   Ζ΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 23

1. Όσοι διατηρούν τάφους στο Νεκροταφείο, υποχρεούνται να συντηρούν τούτους καλώς και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της αρμόδιας Υπηρεσίας.

2. Οι επισκέπτες οφείλουν  σεβασμό στον χώρο και να εισέρχονται με ευπρεπή ενδυμασία.

3. Απαγορεύεται στα Νεκροταφεία η είσοδος, κυκλοφορία ή στάθμευση αυτοκινήτου ή άλλων μεταφορικών μέσων από επισκέπτες του χώρου.

Εξαιρούνται τα οχήματα των αναπήρων , καθώς και εκείνων που για σοβαρούς λόγους υγείας δεν μπορούν να μετακινηθούν με άλλο τρόπο, με την Άδεια του υπευθύνου του Νεκροταφείου.

4. Απαγορεύεται  η φύτευση δένδρων , θάμνων, λουλουδιών κλπ. σε οποιοδήποτε χώρο του Νεκροταφείου. Απαγορεύεται επίσης η τοποθέτηση γλαστρών ανάμεσα στους τάφους οι οποίες περιορίζουν την διέλευση των πεζών. Σπασμένα ανθοδοχεία , παλαιές  γλάστρες ή άλλα διακοσμητικά είδη που μπορεί να καταστούν επικίνδυνα , πρέπει να απομακρύνονται αμέσως.

5. Απαγορεύεται η χρήση λαστιχένιου σωλήνα για παροχή νερού από τις βρύσες που υπάρχουν μέσα στο Νεκροταφείο , για καθαρισμό του τάφου.

6. Αντικείμενα τα οποία χαρακτηρίζονται από τον Προϊστάμενο ως άχρηστα, με προσωπική ευθύνη του αχρηστεύονται και απορρίπτονται.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   Η΄

 Άρθρο 24

Ισχύς του Κανονισμού

Ο παρών κανονισμός ισχύει αμέσως μετά την έγκρισή του και δημοσίευσή του κατά τον τρόπο που προβλέπει το άρθρο 79 του Ν 3463/2006 ΦΕΚ Α 114/30-06-2006 περί Κανονιστικών Αποφάσεων. Κάθε προηγούμενος Κανονισμός , καταργείται.

Για όποιο θέμα δεν υπάρχει πρόβλεψη στον παρόντα Κανονισμό, αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές εκ των Νόμων διατάξεις.

Άρθρο 25

Δημοσίευση του Κανονισμού

Η απόφαση αυτή με αριθ.  ……………. δημοσιεύεται κατά τον τρόπο που προβλέπει το άρθρο 79 του Ν 3463/2006 ΦΕΚ Α 114/30-06-2006 .