Το θέμα που δεν ενέκριναν οι δημ. σύμβουλοι να συζητηθεί προ ημερησίας διάταξης στη χθεσινή συνεδρίαση του δημ. συμβουλίου.

313
SONY DSC

Όπως πρώτο το rpn.gr και ταυτόχρονα με την ώρα που διεξαγόταν η συζήτηση στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου σας ενημέρωσε (ΕΔΩ) για τη μη έγκριση απο το δημ. συμβούλιο Ραφήνας-Πικερμίου της συζήτησης θέματος που αφορούσε Λήψη απόφασης περί αποδοχής της πρόσκλησης  της  ΑΜΚΕ  με την επωνυμία «Δημιουργική Σκέψη Ανάπτυξης  – “ΔΗ.ΣΚΕ.ΑΝ” προς τον δήμο Ραφήνας-Πικερμίου, περί  σύμπραξης  με σκοπό την  συμμετοχή στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα  του Πράσινου Ταμείου με τίτλο: «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2019» , επανερχόμαστε προκειμένου να σας κοινοποιήσουμε αναλυτικά την ΕΙΣΗΓΗΣΗ της Δημοτικής Αρχής.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Με την υπ.αρ. πρωτ. 1587/30-01-2020 πρόσκληση της,  η  ΑΜΚΕ  με την επωνυμία «Δημιουργική Σκέψη Ανάπτυξης  και διακριτικό τίτλο  “ΔΗ.ΣΚΕ.ΑΝ” ,  η οποία εδράζεται στο Ντράφι , με διαχειριστή  τον κο Δημοσθένη Παπακωνσταντίνου,  καλεί το δήμο Ραφήνας Πικερμίου σε σύμπραξη, με σκοπό την συμμετοχή στην υπ.αριθμ.πρωτ.7017 από 02/12/2019 με κωδικό: Φ.Π.1/2019  πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου με  ΑΔΑ:ΨΤΙΘ46Ψ844-ΝΜ5.

Η ανωτέρω πρόσκληση καλεί συμπράξεις με επικεφαλής ΜΚΟ ή ΑΜΚΕ ή Κοινωφελές ίδρυμα στην Ελλάδα ή ΚΟΙΝΣΕΠ και συμπράττοντα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενα από το Ελληνικό Δημόσιο (πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, Οργανισμούς Τοπ. Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών κ.α.), με σκοπό την ενίσχυση έργων και δράσεων σε θέματα περιβάλλοντος και ειδικότερα σε αντικείμενα που αφορούν:

α) στην κλιματική αλλαγή, 

β) στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, 

γ) στην αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και 

δ) στην προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας, 

στο θεματικό πεδίο της Κλιματικής Αλλαγής,

Τα χρηματοδοτούμενα έργα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός 18 μηνών.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΩΝ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος “Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες” ανέρχεται σε 1.000.000 € και εντάσσεται στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ.

Το Πράσινο Ταμείο χρηματοδοτεί ανά έργο δαπάνες έως του ποσού των 50.000 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

Επισημαίνεται ότι το θέμα τίθεται εκτός ημερησίας διάταξης διότι  η καταληκτική ημερομηνία υποβολής  προτάσεων είναι η14η Φεβρουαρίου 2020, χρόνος οριακός για την από κοινού ωρίμανση της πρότασης . Τονίζεται επίσης το γεγονός ότι η πρόσκληση της ΑΜΚΕ- “ΔΗ.ΣΚΕ.ΑΝ” είναι η μοναδική που υποβλήθηκε στον δήμο μας,  με σημερινό πρωτόκολλο.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας του δήμου για:

-Την ενίσχυσης της τοπικής επιχειρηματικότητας

-Τη στοχευμένη σύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα σε τομείς όπου υπάρχει κρίσιμη μάζα ερευνητικού δυναμικού και επιχειρήσεων

-Την υιοθέτηση από την τοπική κοινωνία μιας νέας παιδείας γνώσης και βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω της καινοτομίας

Προτείνεται

  1. Η Έγκριση  σύμπραξης της  ΑΜΚΕ  «Δημιουργική Σκέψη Ανάπτυξης  – “ΔΗ.ΣΚΕ.ΑΝ”  με το δήμο Ραφήνας –Πικερμίου και η από κοινού  συμμετοχή τους στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα  του Πράσινου Ταμείου με τίτλο: «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2019», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την υπ.αριθμ.πρωτ.7017 από 02/12/2019 με κωδικό: Φ.Π.1/2019 σχετική πρόσκληση.
  2. Η εξουσιοδότηση του δημάρχου για τις περεταίρω  προβλεπόμενες διοικητικές πράξεις