Δήμος Ραφήνας Πικερμίου: Πρώτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 12/1(θέματα)

221

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡ. 1

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, σας καλεί σε διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021 και από ώρα 10 π.μ. έως 11.30 π.μ. με ενημέρωση των μελών διά τηλεφώνου, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4745/2020 (Φ.Ε.Κ. Α΄214), όπως ισχύουν, για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 και εισήγηση για τη σχετική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2021.
 2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της μελέτης και των όρων ανάθεσης του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΛΟΦΟ ΤΟΥ ΟΧΥΡΟΥ – ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ESCAPE ROOM».
 3. Λήψη απόφασης περί ορισμού και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικών διαγωνισμών (υπηρεσιών & προμηθειών) έτους 2021.
 4. Λήψη απόφασης περί ορισμού και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών & αξιολόγησης προσφορών (προμηθειών & υπηρεσιών) έτους 2021.
 5. Λήψη απόφασης περί ορισμού και συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων έτους 2021.
 6. Λήψη απόφασης περί ορισμού και συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμήθειας αγαθών έτους 2021.
 7. Λήψη απόφασης περί ορισμού και συγκρότησης επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης συμβάσεων υπηρεσιών και εργασιών έτους 2021.
 8. Λήψη απόφασης περί σύστασης παγίας προκαταβολής του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, έτους 2021.
 9. Λήψη απόφασης περί σύστασης παγίας προκαταβολής της Κοινότητας Ραφήνας, έτους 2021.
 10. Λήψη απόφασης περί σύστασης παγίας προκαταβολής της Κοινότητας Πικερμίου, έτους 2021.
 11. Λήψη απόφασης περί ορισμού και συγκρότησης επιτροπής για την παραλαβή αγαθών και τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών οι δαπάνες των οποίων καλύπτονται από την παγία προκαταβολή του Δήμου και των Κοινοτήτων.
 12. Λήψη απόφασης περί ορισμού χρηστών του συστήματος ΜΗΜΕΔ, μελών διμελούς επιτροπής διεξαγωγής κλήρωσης στο ΜΗΜΕΔ καθώς και εξουσιοδότηση Δημάρχου για ορισμό χρηστών στο ΜΗΜΕΔ έτους 2021.
 13. Λήψη απόφασης περί ανάθεσης σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης, σχετικά με τη δυνατότητα ή μη χορήγησης σε μισθωτή έκπτωσης επί καταβλητέου μισθώματος, δυνάμει των ευεργετικών νομοθετικών ρυθμίσεων για την μείωση των μισθωμάτων επαγγελματικών μισθώσεων σε επιχειρηματικούς κλάδους που πλήττονται από την πανδημία.
 14. Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου κατά τη συζήτηση Αίτησης – Κλήσης των Δ. Σκούφου και Α. Μανώλη ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών και περί άσκησης ανταίτησης κατ’ αυτών ενώπιον του ίδιου δικαστηρίου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                         ΤΣΕΒΑ -ΜΗΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Κάντε like στην σελίδα μας στο facebook ΕΔΩ