Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου : Τροποποίηση απόφασης δημοτικού συμβουλίου για να προσληφθεί προσωπικό.

436
SONY DSC

ΘΕΜΑ: «Περί συμπλήρωσης της αρ.306/30-12-2019 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου, σχετικά με την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το συγχρηματοδοτούμενο από το Π.Ε.Π. «Αττική 2014-2020» Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5038218»

Σε συνέχεια της αρ.306/30-12-2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4445/2016 (ΦΕΚ 236/Α’), του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α΄/3-3-1994), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α΄/31-10-2016) και την αρ.Δ14/15834/237/8-4-2019 (ΦΕΚ 1344/Β’), σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 12 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης για το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου, θέτουμε υπ’ όψιν του Σώματος τα εξής:

Η Υπηρεσία μας, με το με αρ.πρωτ.574/14-1-2020 έγγραφο, διαβίβασε τη με αρ.ΣΟΧ 1/2020 (υπ’ αρ.πρωτ.459/13-1-2020) Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Ίδρυση και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου».  Επί της ως άνω ανακοίνωσης, το ΑΣΕΠ επικοινώνησε με την Υπηρεσία μας, επισημαίνοντας ότι η ειδικότητα «Υπάλληλος αρμόδιος για τη διοικητική υποστήριξη του Κέντρου, τουλάχιστον ΔΕ» χρήζει εξειδίκευσης, ως προς την κατηγορία της θέσης.

Επιπροσθέτως, το έργο που θα παρέχεται από το Κέντρο Κοινότητας απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις οικονομικών και διοικητικών θεμάτων, καθώς αφορά στη χορήγηση κοινωνικών επιδομάτων και ειδικότερα στην παροχή υποστήριξης κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, τα προγράμματα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους, κλπ. Πέραν τούτου, είναι απαραίτητη η δυνατότητα χρήσης και αξιοποίησης του Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΠΣ), για την πρόσβαση σε προγράμματα και υπηρεσίες, καθώς και η συστηματική επικοινωνία και συνεργασία με υπηρεσίες και φορείς για ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων σε ζητήματα που αφορούν το έργο του Κέντρου Κοινότητας. Για τους λόγους αυτούς, κρίνεται απαραίτητο και επαρκές το επίπεδο τεχνολογικής εκπαίδευσης (Τ.Ε) με κατεύθυνση οικονομική ή διοικητική.

Ενόψει των ανωτέρω, και επειδή η εξειδίκευση της ως άνω ειδικότητας είναι επιβεβλημένη και απολύτως απαραίτητη προκειμένου να διενεργηθεί η εν λόγω Ανακοίνωση, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Α.Σ.Ε.Π.,

Εισηγούμαστε

Στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως λάβει απόφαση για τη συμπλήρωση της αρ.306/30-12-2019 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου, σχετικά με την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το συγχρηματοδοτούμενο από το Π.Ε.Π. «Αττική 2014-2020» Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5038218», εξειδικεύοντας την ειδικότητα «Υπάλληλος αρμόδιος για τη διοικητική υποστήριξη του Κέντρου, τουλάχιστον ΔΕ», ως προς την κατηγορία της θέσης, σε «ΤΕ Οικονομικής Κατεύθυνσης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων».

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
            ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ