Περιφέρεια Αττικής : 112.633,16€ για την αποκατάσταση Κέντρου Τέχνης και Πολιτισμού Δ.Ε Γέρακα Δήμου Παλλήνης.

526

Εγκρίθηκε απο τη Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής η δέσμευση πίστωσης ύψους εκατόν δώδεκα χιλιάδες εξακόσια τριάντα τρία ευρώ και δέκα έξι λεπτά (112.633,16 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του οικ. έτους 2020 για την αποκατάσταση Κέντρου Τέχνης και Πολιτισμού Δ.Ε Γέρακα Δήμου Παλλήνης.