Ενημέρωση απο την Ένωση Επαγγελματοβιοτεχνών Εμπόρων Ραφήνας

244

«Ενίσχυση επιχειρήσεων των πληγέντων Δήμων Μάνδρας-Ειδυλλίας, Μεγαρέων, Ραφήνας-Πικερμίου, Μαραθώνος από τις πλημμύρες της 15/11/2017 και από τις πυρκαγιές της 23/7/2018».

Επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, που θα χρειαστούμε από τις υποψήφιες επιχειρήσεις.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

• Να έχουν εγκατάσταση (έδρα ή/και υποκατάστημα) στους Δήμους Μεγαρέων, Μάνδρας-Ειδυλλίας, Ραφήνας-Πικερμίου, Μαραθώνα.
• Να είναι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις – μικρομεσαίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών να μην υπερβαίνει τα 50 εκ. ευρώ και ο συνολικός ετήσιος ισολογισμός να μην υπερβαίνει τα 43 εκ. ευρώ, μικρές επιχειρήσεις απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών μαζί με το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν ξεπερνούν τα 10εκ.ευρώ, πολύ μικρές επιχειρήσεις απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών μαζί με το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν ξεπερνούν τα 2εκ. ευρώ – που ήδη λειτουργούσαν στους πληγέντες δήμους κατά την περίοδο των καταστροφικών συμβάντων.
• Να δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον έναν (1) από τους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) και να δραστηριοποιούνταν πριν τη θεομηνία σε έναν από τους επιλέξιμους τομείς (ΚΑΔ) (υπάρχει σχετική λίστα με ΚΑΔ που θα εξετάσουμε)
• Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, ΙΚΕ) και ατομικές επιχειρήσεις.
• Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ΚΦΑΣ.
• Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
• Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις (ορίζεται αναλυτικά στη πρόσκληση).
• Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
• Να έχουν κλείσει μία τουλάχιστον πλήρη ετήσια οικονομική χρήση την 01/01/2018.
• Να υποβάλλουν έως μία αίτηση ανά ΑΦΜ.
• Να λειτουργούν νόμιμα (Απαιτούμενο δικαιολογητικό – παρέχεται προς συμπλήρωση).
• Να δεσμευτούν ότι οι προτεινόμενες πράξεις δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
• Να μην τους έχουν επιβληθεί πρόστιμα για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα για παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι) και για αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι), εφόσον οι κυρώσεις έχουν τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
• Να τηρούν τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.