Επαναδημοπράτηση παραχώρησης δικαιώματος χρήσης θέσης περιπτέρου στη Νέα Μάκρη

349

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει  επαναληπτική δημοπρασία, πλειοδοτική, φανερή και προφορική,   που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 κατόπιν της  152/2018απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, για την εκμίσθωση  δικαιώματος χρήσης περιπτέρου στην Λ. Μαραθώνος ( έμπροσθεν Αγίου Κωνσταντίνου )   στη Νέα Μάκρη  με τιμή εκκίνησης  μηνιαίου  μισθώματος   100,00 € .

          Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019   ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ   και ώρα  13:00-13.30   στo Δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας  Νέας Μάκρης , στην οδό Λ. Μαραθώνος 104, στην Νέα Μάκρη, ενώπιον της ορισθείσης επιτροπής. 

          Μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή Τραπέζης ή γραμμάτιο συστάσεως Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με ποσοστό 10% του  ορίου πρώτης προσφοράς του συνολικού ετήσιου  μισθώματος ήτοι 120,00 € .

          Πληροφορίες  καθώς και το τεύχος της δημοπρασίας  μπορούν να αναζητηθούν στα γραφεία του Δήμου Μαραθώνος από 08:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ., στο τηλέφωνο : 2294320517( Τμήμα Εσόδων του Δήμου Μαραθώνος) , τη <<Διαύγεια>> και την ιστοσελίδα του Δήμου www.marathon.gr 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

(φωτογραφία αρχείου)