ΕΠΣΑΝΑ Προσωπικό έγγραφο, η κάρτα υγείας για κάθε αθλητή.

410

Σας ενημερώνουμε σχετικά με την κάρτα υγείας ότι:

  1. Η έκδοση κάρτα υγείας αθλητή είναι υποχρεωτική μόνο για τους αθλητές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο αθλητικού σωματείου και έχουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας.
  2. Συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται με το δελτίο κάθε αθλητή. Αποτελεί προσωπικό έγγραφο και προσκομίζεται υποχρεωτικά στην γραμματεία ή στον αρμόδιο διαιτητή αγώνα, ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής σε προπονήσεις και αγώνες.
  3. Η κάρτα υγείας θεωρείται αποκλειστικά από γιατρούς δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι κατέχουν την ειδικότητα καρδιολογίας. Μπορεί να θεωρηθεί ακόμα από γιατρούς λοιπών ειδικοτήτων με την πιστοποίηση σε θέματα προαγωνιστικού ελέγχου των αθλητών από το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών, κατόπιν επιτυχούς παρακολούθησης σεμιναρίων που έχει διοργανώσει ο παραπάνω φορέας. Για τους γιατρούς λοιπών ειδικοτήτων, πέραν της σφραγίδας και της υπογραφής, υποχρεωτικά αναγράφεται, στο ίδιο πεδίο, ο ατομικός αριθμός πιστοποίησης, τον οποίον έχουν λάβει μετά την επιτυχή παρακολούθηση των ειδικών μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων από το ΕΚΑΕ.
  4. Ο γιατρός θα πρέπει να επικυρώνει με σφραγίδα και υπογραφή το σχετικό πεδίο στο έντυπο.