Κάλυψη αναγκών καθαριότητας τριών (3) Σχολικών Μονάδων Δήμου

502

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος κατόπιν της 84/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου έχοντας υπόψη:

– Τις διατάξεις των άρθρων 1, 65, 67,69, και 103 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010/τ.Α) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ).

–    Την υπ’ αριθμ. εγκύκλιο 11/οικ.4569/27.01.2011 του ΥΠ.ΕΣ Α.Η.Δ

–    Την απόφαση  8440/24.2.2011, περί λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών

–   Το άρθρο 115 του Ν.4547/2018 τ. Α’ 102 12-06-2018

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος για το διδακτικό έτος 2019-2020, για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας τριών (3) Σχολικών Μονάδων της αρμοδιότητάς της που δεν καλύπτονται από προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις, πρόκειται να αναθέσει τον καθαρισμό τους σε εργολάβους καθαρισμού με σύμβαση μίσθωσης έργου.  Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία από 01-09-2019 έως 30-06-2020. Οι Σχολικές μονάδες των οποίων ο καθαρισμός θα ανατεθεί σε εργολάβους καθαρισμού είναι οι εξής:

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΜΒΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ1
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΝΑΒΑ1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ1

Σύνολο εργολάβων καθαρισμού: 3

Γενικά προσόντα

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που να τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Να είναι Δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Μαραθώνος.

Παράλληλα με την αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν:

 1. Φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
 2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 3. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
 4. Εκκαθαριστικό έτους 2018
 5. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (για μοριοδότηση της ανεργίας)
 6. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται η φυσική καταλληλότητα των ιδίων για την άσκηση των καθηκόντων τους
 7. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καταδικαστεί και δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του υπαλληλικού κώδικα.
 8. Πιστοποιητικό υγειονομικής επιτροπής Νοσοκομείου, για αναπηρία τέκνων.
 9. Προϋπηρεσία στον καθαρισμό σχολικών μονάδων η οποία αποδεικνύεται με βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή συμβάσεις προηγούμενων ετών.

Για την ευδόκιμη προϋπηρεσία στον καθαρισμό σχολικών μονάδων δύναται να ληφθεί υπόψη βεβαίωση Διευθυντή ή Προϊσταμένου. Επιπλέον κριτήρια επιλογής, ορίζονται η οικογενειακή και εισοδηματική κατάσταση του υποψηφίου και η ανεργία. Η μοριοδότηση θα έχει ως εξής:

 • Προϋπηρεσία σε καθαρισμό σχολικών μονάδων: 10 μόρια ανά μήνα απασχόλησης.
 • Οικογενειακό εισόδημα έως 5.000 € μόρια 100, έως 10.000 € μόρια 70, έως 15.000 μόρια 40.
 • Ανήλικα ή σπουδάζοντα τέκνα: μόρια για τα ανήλικα τέκνα ή τέκνα που σπουδάζουν έως 24 ετών σε ιδρύματα ανώτατης, τεχνολογικής, ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την αντίστοιχη βεβαίωση σπουδών, 30 μόρια ανά τέκνο.
 • Μονογονεϊκές οικογένειες: ανήλικα τέκνα ή τέκνα που σπουδάζουν, έως 24 ετών, σε ιδρύματα ανώτατης, τεχνολογικής ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την αντίστοιχη βεβαίωση σπουδών, μόρια 50 ανά τέκνο.
 • Αναπηρία τέκνων μόρια 50
 • Ανεργία: 10 μόρια ανά πλήρη μήνα για ένα έτος

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία των Σχολικών Επιτροπών Γυάλινο Κτίριο, Αφετηρία Μαραθωνίου Δρόμου ώρες 08:30 π.μ. έως 14:00 μ.μ. (τηλ. επικοινωνίας 22940-67773 και 67774)

Η παρούσα Ανακοίνωση θα αναρτηθεί στις Σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στο χώρο ανακοινώσεων των 4 δημοτικών καταστημάτων του Δήμου Μαραθώνος και στη επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Μαραθώνος. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία των Σχολικών Επιτροπών, Γυάλινο Κτίριο, Αφετηρία Μαραθωνίου Δρόμου ώρες 08:30 π.μ. έως 14:00 μ.μ. (τηλ. επικοινωνίας 22940-67773 και 67774)  από την Τετάρτη 21-08-2019 έως και την Τρίτη 27-08-2019.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΛΑΣΚΟΣ