Ο δήμος Ραφήνας-Πικερμίου ζητά δημοσιογράφο- ειδικό συνεργάτη Δημάρχου

509

Ο δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προβεί στην πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη-Δημοσιογράφου Δημάρχου, με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα Επικοινωνίας, Προβολής, Δημοσίων Σχέσεων, Διεθνών Σχέσεων, Διοργανώσεων, Μέσων Κοινωνικής
Δικτύωσης και αξιοποίησης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που αφορούν στο Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού, θα έχει εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση στη χρήση εντύπων και ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (εφημερίδες, τηλεοπτικοί σταθμοί κ.λ.π.) σε θέματα επικοινωνίας και τύπου, τοπικής αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα, θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα ανάπτυξης ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση όλων των Μ.Μ.Ε. για την προβολή των δράσεων και πολιτικών του Δήμου και για την προετοιμασία και οργάνωση των ενεργειών του Δημάρχου, ως Προέδρου ή μέλους συλλογικών οργάνων διοίκησης πάσης φύσεως Νομικών Προσώπων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΕΔΩ