Ο.Λ.Ρ : 3.500,00€ για την καθαριότητα χερσαίας ζώνης λιμανιών Ραφήνας και Αγίας Μαρίνας.

385

Με απόφαση της τ. Διευθυνούσης Συμβούλου του Ο.Λ.Ρ και με απ’ ευθείας ανάθεση , για ένα μήνα και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία, για την καθαριότητα των υπαιθρίων και στεγασμένων χώρων της χερσαίας ζώνης του λιμένα Ραφήνας και Αγίας Μαρίνας , ανατέθηκε σε εταιρεία ο καθαρισμός με κόστος 3.500€ χωρίς ΦΠΑ.