Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας : Το ΔΣ εισηγήθηκε να μην διανεμηθεί φέτος μέρισμα.

419
ΟΛΡ

Τα Μέλη του ΔΣ αφού έλαβαν υπ’ όψη τα σχετικά ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ στην μη διανομή μερίσματος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε εισηγήθηκε την έγκριση της ΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ απο τη Γενική Συνέλευση του Μετόχου Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ