ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

283
ÌáèçôÝò óõììåôÝ÷ïõí óôéò ÐáíåëëáäéêÝò ÅîåôÜóåéò óôï 46ï Ãåíéêü Ëýêåéï ÁèÞíáò, ÐáñáóêåõÞ 7 Éïõíßïõ 2019. Ìå ôï ìÜèçìá ôçò ÍÝáò ÅëëçíéêÞò Ãëþóóáò, ùò åßèéóôáé, áíïßãåé óÞìåñá ÐáñáóêåõÞ, ç áõëáßá ôùí Ðáíåëëáäéêþí ÅîåôÜóåùí 2019 ãéá ôïõò õðïøçößïõò ôùí ãåíéêþí ëõêåßùí (ÃÅË) ãéá ôçí åéóáãùãÞ óôçí ÔñéôïâÜèìéá Åêðáßäåõóç. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁëÝîáíäñïò ÂëÜ÷ïò

Για να δείτε τα θέματα πατήστε ΕΔΩ