Παράταση επιδότησης ενοικίου των πυρόπληκτων της 23ης Ιουλίου 2018

339

Παράταση επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών προσωρινής στέγασης πληγέντων, των οποίων οι κατοικίες υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Οι υπουργοί Οικονομικών,Ανάπτυξης και Επενδύσεων-Υποδομών και Μεταφορών,

  • επειδή εκκρεμεί η οριστική ρύθμιση θεμάτων δασικής και πολεοδομικής νομοθεσίας των πληγεισών περιοχών,
  • δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αποκατάστασης των πληγέντων κτηρίων, αποφασίζουν:

Α. Παρατείνουν κατά ένα (1) χρόνο την προβλεπόμενη με την υπ’ αρ. ΔΑΕΦΚ- ΚΕ/9426/Α36/24.08.2018 (Β΄ 3654) κοινή υπουργική απόφαση χορήγηση της επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης στους δικαιούχους ιδιοκτήτες ή με δωρεάν παραχώρηση χρήστες, κατοικιών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν προβεί σε καμία ενέργεια προκειμένου να του χορηγηθεί Στεγαστική Συνδρομή για την αποκατάσταση του πληγέντος κτηρίου του, μέχρι τη λήξη των σχετικών τασσομένων προθεσμιών, ή στην περίπτωση που προκύπτει ότι δεν δικαιούται Στεγαστική Συνδρομή, η εν λόγω επιδότηση ενοικίου/ συγκατοίκησης διακόπτεται αυτοδίκαια.

Απαιτείται, για κάθε νέο τρίμηνο της παράτασης πλέον των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του ΚΕΦ. Δ3 και στο ΚΕΦ. Δ4 της υπ΄αρ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/9426/Α36/24.08.2018 (Β΄3654) κοινής υπουργικής απόφασης, η υποβολή: • εκκαθαριστικού λογαριασμού ηλεκτροδότησης του πυροπλήκτου ακινήτου (φωτοτυπία και των δύο όψεων του λογαριασμού) ή βεβαίωσης κατανάλωσης ρεύματος από τον πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος του πυροπλήκτου κτηρίου που να περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα του αιτούμενου τριμήνου.

Δεν χορηγείται επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης όταν το πυρόπληκτο κτήριο, όπως διαπιστώνεται από την κατανάλωση ρεύματος, κατοικείται.

Εάν η υπηρεσία κρίνει απαραίτητο, δύναται να ζητήσει εγγράφως επιπλέον στοιχεία για την εξέταση της αίτησης χορήγησης επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης.