Περιφέρεια Αττικής : 138.196,08€ (δέσμευση πίστωσης) για κατασκευή νέου γηπέδου Ραφήνας!

371

Με απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδες εκατόν ενενήντα έξι ευρώ και μηδέν οκτώ λεπτά (138.196,08 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης του έργου “κατασκευή νέου γηπέδου Ραφήνας