Περιφέρεια Αττικής : 150.000€ για τα μουσικά σχολεία.

320

Με απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης του έργου «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»