Πικέρμι : “Εταιρεία Βιβλικών Σπουδών” παραχωρεί για χρήση στο Δήμο Ρ-Π 58 τμ και παίρνει 30 θέσεις στάθμευσης στο “δημοτικό” πάρκινγκ Πικερμίου

764

Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 5280/26-3-2019 έγγραφο του Δημάρχου Ραφήνας Πικερμίου, απευθυνόμενο προς την Εταιρεία Βιβλικών Σπουδών – Νομικό Πρόσωπο μη κερδοσκοπικό – θρησκευτικές οργανώσεις – φιλοσοφικά σωματεία και εκπαιδευτικό ίδρυμα, που εκπροσωπείται νόμιμα και εδρεύει στο Πικέρμι, επί της οδού Χρ. Αδαμοπούλου αρ. 8, υποβλήθηκε αίτημα προς αυτήν, για παραχώρηση προς τον Δήμο εδαφικής εκτάσεως περίπου 58 τ.μ. – από το ακίνητο που στεγάζεται, όμορη του ακινήτου επιφανείας περίπου 9.400 τ.μ., το οποίο μίσθωσε ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου με το από 21-3-2019 ιδιωτικό συμφωνητικό, ως χώρο στάθμευσης, για την εξυπηρέτηση του κεντρικού οικιστικού ιστού του Πικερμίου. Το αίτημα υπεβλήθη, ώστε η εταιρεία να εξετάσει το ενδεχόμενο παραχώρησης άνευ ανταλλάγματος προς το Δήμο της εδαφικής εκτάσεως περίπου 58 τ.μ., προκειμένου να δημιουργηθεί είσοδος – έξοδος των οχημάτων που θα χρησιμοποιούν το χώρο στάθμευσης, προς την οδό Αδαμοπούλου.

Με την με αριθ. πρωτ. 1/ΔΡΠ/5-7-2019 επιστολή της (αρ. πρωτ. εισερχομένου 11057/8-7-2019) με θέμα «Παραχώρηση εδαφικής έκτασης», η Εταιρεία Βιβλικών Σπουδών σε απάντηση του αιτήματος του Δημάρχου, γνωστοποιεί τα εξής : Το τμήμα του οικοπέδου του οποίου αιτείται ο Δήμος την παραχώρηση, αποτελεί ιδιοκτησία του Οργανισμού «Greater Europe Mission», που εδρεύει στο Μόνιουμεντ του Κολοράντο των Η.Π.Α. και έχει παραχωρηθεί κατά χρήση στην Εταιρεία Βιβλικών Σπουδών, προς επίτευξη του σκοπού της. Κατόπιν ομόφωνης απόφασης του ως άνω Οργανισμού, η χρήστης του ακινήτου Εταιρεία Βιβλικών Σπουδών, ενημερώνει με την σχετική επιστολή της, ότι αποδέχεται την πρόταση του Δήμου για την παραχώρηση χρήσης της απαιτούμενης εδαφικής έκτασης των 58 τ.μ. περίπου, για την εξυπηρέτηση του μισθωμένου χώρου στάθμευσης που γειτνιάζει με τις εγκαταστάσεις της εταιρείας, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

1. Να οριοθετηθεί ακριβώς το παραχωρούμενο τμήμα του οικοπέδου

2. Δεν θα μεταβληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τα σημερινά υφιστάμενα το ιδιοκτησιακό καθεστώς (κυριότητα και νομή) του ιδιοκτήτη Οργανισμού «Greater Europe Mission»

3. Η χρονική διάρκεια παραχώρησης της χρήσης, θα ταυτίζεται με τη διάρκεια της μίσθωσης, η οποία, σύμφωνα με το από 21-3-2019 ιδιωτικό συμφωνητικό έχει οριστεί στα έξι (6) έτη, με δυνατότητα παράτασης κατά την ισχύουσα νομοθεσία

4. Όλα τα απαραίτητα τεχνικά έργα που θα απαιτηθούν για τη διαμόρφωση του τμήματος που θα παραχωρηθεί, θα γίνουν με αποκλειστική δαπάνη, ευθύνη και επιμέλεια του Δήμου, υπό την επίβλεψη διπλωματούχου μηχανικού της εταιρείας και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων της εταιρείας.

5. Ο Δήμος θα υποχρεούται να τοποθετήσει κατάλληλη σήμανση για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας σε όλες τις κατευθύνσεις.

6. Η έκταση που θα παραχωρηθεί θα πρέπει ληφθεί υπόψη σε μελλοντικούς σχεδιασμούς σύνταξης πολεοδομικού σχεδίου της περιοχής

7. Ο Δήμος θα αναλάβει αποκλειστικά με δικές του δαπάνες και ευθύνη, να επαναφέρει τον χώρο που θα παραχωρηθεί στην πρότερη κατάσταση κατά τη λήξη του χρόνου της παραχώρησης, με σαφή αναφορά στις εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν, καθώς και στο χρονικό διάστημα υλοποίησής του.

Επιπλέον, η εταιρεία, θέτει ως προϋπόθεση για την υλοποίηση της παραχώρησης, την παραχώρηση προς αυτήν τριάντα (30) θέσεων στάθμευσης αποκλειστικής της χρήσης, που να γειτνιάζουν των εγκαταστάσεών της, σε αντικατάσταση αυτών που αφαιρούνται με την παραχώρηση της εδαφικής έκτασης.

Τέλος, στην επιστολή της η Εταιρεία Βιβλικών Σπουδών ζητά να της γνωστοποιηθούν τα έγγραφα που θα πρέπει να προσκομίσει για την κατάρτιση της σχετικής σύμβασης, το σχέδιο της σύμβασης, καθώς και αντίστοιχη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα περιλαμβάνει τις προτεινόμενες από μέρους της προϋποθέσεις. Κατόπιν των ανωτέρω και προς υλοποίηση της αποδοχής από μέρους της Εταιρείας Βιβλικών Σπουδών και του Οργανισμού «Greater Europe Mission», του αιτήματος του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου προς παραχώρηση εδαφικής έκτασης περίπου 58 τ.μ., που γειτνιάζει με το χώρο που μισθώνει ο Δήμος για χώρο στάθμευσης προς εξυπηρέτηση του κεντρικού οικιστικού ιστού του Πικερμίου, προτείνεται η λήψη απόφασης περί σύναψης σχετικής τριμερούς σύμβασης (Οργανισμός «Greater Europe Mission» – Εταιρεία Βιβλικών Σπουδών και Δήμος Ραφήνας Πικερμίου) ή διμερούς μεταξύ της Εταιρείας και του Δήμου, εφόσον προσκομισθούν σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα, περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του παραπάνω τμήματος ακινήτου, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει στην επιστολής της η Εταιρεία Βιβλικών Σπουδών και αναφέρονται παραπάνω στην εισήγηση και περί της εξουσιοδότησης του κ. Δημάρχου προς υπογραφή της σχετικής σύμβασης και διαπραγμάτευσης, όποιων τυχόν άλλων όρων κριθούν απαραίτητο να συμπεριληφθούν στη σύμβαση.

Περισσότερα ΕΔΩ