Πολιτική Προστασία : Σύμβαση για διάθεση λεωφορείων που θα χρησιμοποιηθούν για την απομάκρυνση του κόσμου.

757

Στο πλαίσιο της πλήρους σύνταξης του σχεδίου πολιτικής προστασίας στο οποίο ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου προβλέπει σε ορισμένες περιπτώσεις και την απομάκρυνση των πολιτών έπειτα απο έγκαιρη ενημέρωση με συγκεκριμένους τρόπους , όταν κάποιες περιοχές απειλούνται απο φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές (… οι πολίτες να συγκεντρωθούν σε συγκεκριμένο σημείο και απο εκεί ακολουθώντας συγκεκριμένη διαδικασία για την οποία έχουν ενημερωθεί και μέσω καθορισμένων δρομολογίων να απομακρυνθούν για να μην κινδυνεύσει η ζωή τους….) , είχαμε τη συνεδρίαση της οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου που μεταξύ των θεμάτων που συζήτησε για λήψη απόφασης ήταν και το παρακάτω :

«Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και της αποδοχής αυτής, για την σύναψη μνημονίου συνεργασίας για το έτος 2019 για την συνδρομή στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές-τεχνολογικές καταστροφές, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, με διάθεση λεωφορείων και προσωπικού»

Ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, προβαίνει δια μέσου του αρμόδιου Γραφείου Πολιτικής Προστασίας σε δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης συνεπειών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές(Ν.3013/2002, Π.Δ 145/2010).

Στην κατηγορία πρόληψης και αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών υπάγονται και οι δράσεις πρόληψης για την αντιμετώπιση συνεπειών από δασικές πυρκαγιές κλπ.

Η χρήση ιδιωτικών μέσων και προσωπικού για την αντιμετώπιση και πρόληψη φυσικών καταστροφών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, κ.λπ. προβλέπονται αντίστοιχα στις εγκύκλιους της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με αρ.πρωτ. 2195/2015, 6785/2014, 6658/2014, 1470/2014, 2450/2012, 1616/2014 κ.ο.κ.

Ως εκ τούτου ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου μη διαθέτοντας επαρκή ιδία μέσα λεωφορεία, κ.λπ. και το ανάλογο εργατικό δυναμικό για την επάνδρωση των προαναφερόμενων οχημάτων , προβαίνει για το σκοπό αυτό στη σύναψη μνημονίου συνεργασίας για το έτος 2019 για την συνδρομή στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές-τεχνολογικές καταστροφές, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, με διάθεση λεωφορείων και προσωπικού.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω, ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου εξέδωσε την με αριθμό 11159/9.7.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έλαβε την με αριθμό πρωτοκόλλου 11274/11.7.2019 αποδοχή εκδήλωσης ενδιαφέροντος της εταιρείας ΝΙΚ. & ΕΥΑΓ. ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ . Λαμβάνοντας υπόψη έρευνα της υπηρεσίας μας για το κόστος των υπηρεσιών προτείνονται ως ΜΕΓΙΣΤΕΣ τιμές χρέωσης ανά ώρα (πλέον Φ.Π.Α) να είναι:

Οι παραπάνω τιμές είναι οι ΜΕΓΙΣΤΕΣ τιμές χρέωσης ανά ώρα (πλέον Φ.Π.Α) .

Στην ωριαία δαπάνη απασχόλησης περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση εργασίας- απασχόλησης του λεωφορείου (πλήρως εφοδιασμένου και εξοπλισμένου) του οδηγού του και του συνοδηγού (όπου αυτό προβλέπεται) για την παροχή υπηρεσιών προς αντιμετώπιση των επαπειλούμενων κινδύνων – προβλημάτων ή συνεπειών από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές ή άλλων συναφών υπηρεσιών προς το σκοπό αυτό, οι οποίες θα ορίζονται κάθε φορά από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το Πυροσβεστικό Σώμα ή άλλους φορείς ή υπηρεσίες κ.λπ ,θα συγκεκριμενοποιούνται δε κατά περίπτωση από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.

Ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες, ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνά για την αντικατάσταση του οδηγού σε τακτούς χρόνους, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του λεωφορείου, εξαιρουμένων μόνο των ολιγόλεπτων διακοπών, για τον εφοδιασμό με καύσιμα, την αλλαγή ή την συμπλήρωση λιπαντικών.

Ως χρόνος απασχόλησης, του λεωφορείου και του οδηγού και συνοδηγού, όπου απαιτείται, ορίζεται o πραγματικός χρόνος απασχόλησης του λεωφορείου μετά από εντολή της αρμόδιας Υπηρεσίας (ύστερα από τις σχετικές προγνώσεις καιρού της ΕΜΥ ή οδηγίες της ΓΓΠΠ ή εντολές Δημάρχου ή του αρμοδίου για την Πολιτική Προστασία κ.λ.π).

Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται επίσης: η δαπάνη μεταφοράς των λεωφορείων από το σημείο που ευρίσκονται στο σημείο που καλούνται από την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και η ανά τακτά διαστήματα ύστερα από εντολή της αρμόδιας Υπηρεσίας διενέργεια περιπολίας στους χώρους ευθύνης των λεωφορείων.

Σε σχέση με τις ανωτέρω τιμές διευκρινίζεται ότι:

• Οι παραπάνω τιμές μονάδας αναφέρονται σε πλήρη παροχή υπηρεσιών, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή εκδήλωσης του έκτακτου συμβάντος.

• Στις παραπάνω αναφερόμενες ωριαίες τιμές περιλαμβάνονται (χωρίς επιπλέον αποζημίωση) ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα κάτωθι :

Η διάθεση ενός συντονιστή για συντονισμό και επικοινωνία με τα λεωφορεία, οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση του δρομολογίου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές-τεχνολογικές καταστροφές και θα οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι, η ενεργοποίηση του μνημονίου συνεργασίας για το έτος 2019 για την συνδρομή στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές-τεχνολογικές καταστροφές, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, με διάθεση λεωφορείων και προσωπικού που θα προκύψει, θα γίνει αυστηρά και μόνο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας της φυσικής- τεχνολογικής καταστροφής.

Οι τιμές που εγγράφως έχει αποδεχθεί με την εκδήλωση ενδιαφέροντος η εταιρεία ΝΙΚ. & ΕΥΑΓ. ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ παραμένουν αμετάβλητες για όλο το διάστημα ισχύος του μνημονίου συνεργασίας.

Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία εισηγείται : Την έγκριση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και της αποδοχής αυτής, για την σύναψη μνημονίου συνεργασίας για το έτος 2019 για την συνδρομή στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές-τεχνολογικές καταστροφές, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, με διάθεση λεωφορείων και προσωπικού.

Ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή όπως αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α/7- 6-2010) και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την αποδοχή αυτής από την εταιρεία εταιρεία ΝΙΚ. & ΕΥΑΓ. ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ, για την σύναψη μνημονίου συνεργασίας για το έτος 2019 για την συνδρομή στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές-τεχνολογικές καταστροφές, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, με διάθεση λεωφορείων και προσωπικού και εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 112/2019