Πρόστιμο 300 ευρώ από τον δήμο Ραφήνας Πικερμίου για παράνομη τοποθέτηση προϊόντων κηπευτικών εργασιών στον Ν.Βουτζά

2253

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ έχοντας υπόψη : 

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως  αντικαταστάθηκε και κωδικοποιήθηκε από τον Ν.4555/2018. 
  2. Τις με αρ.8/2015 & 9/2015 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και όπως αντικαταστάθηκαν  με την με αρ.106/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβούλιου περί έγκρισης κανονισμού  καθαριότητας & πρασίνου και πίνακα καθορισμού προστίμου. 
  3. Την με αρ,. πρωτ. ΠΕΑ 3015/23-9-2020 έκθεση ελέγχου αυτοψίας της υπηρεσίας  καθαριότητας του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

Την επιβολή προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ 2 του Κανονισμού Καθαριότητας και  Πρασίνου του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου και των προστίμων αυτών (106/2016 Απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου), ποσού 300,00€ στην κα Μ….. Α…… με ΑΦΜ ………. επί της οδού  ……. Ν. Βουτζάς Ραφήνα  

**Η απόφαση αυτή με αντίγραφο της Έκθεσης Ελέγχου κοινοποιείται στον υπόχρεο, ο οποίος  δικαιούται να ασκήσει κατ΄ αυτής τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα (αρθ.73 παρ.3 ΒΔ 24/9-20/10/58 ,αρθ.19 Ν

Ακολουθήστε μας στην σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα

(φωτο αρχείου)