Πρόστιμο απο την Περιφέρεια στην εταιρεία ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε

532

Απο την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής επιβλήθηκε στην εταιρεία ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. κάτοχο του εργοστασίου επεξεργασίας, συσκευασίας και συντήρησης αλιευμάτων, που βρίσκεται στο 1ο χλμ. Αττικής οδού, στη θέση Τρύπιο Λιθάρι στην Δ.Ε. Μάνδρας στο Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας Αττικής,

πρόστιμο: ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (2.250,00) €

κατ’ εφαρμογή του αρθρ. 15 παρ. 1 του Ν. 4442/2016 και της ΥΑ οικ.64618/856/Φ15/15-6- 2018 (ΦΕΚ 2278/Β/15-6-2018) επειδή προέβη σε

α) λειτουργία του εργοστασίου χωρίς γνωστοποίηση λειτουργίας στην Υπηρεσία μας από τις 16-11-2015 και

β) λειτουργία του εργοστασίου μετά από πραγματοποιηθέντα μηχανολογικό εκσυγχρονισμό, χωρίς γνωστοποίησης εγκατάστασης και χωρίς γνωστοποίηση λειτουργίας στην Υπηρεσία μας για τον εκσυγχρονισμό που συνιστά παράλειψη γνωστοποίησης λειτουργίας μεταβολής στοιχείων (ΥΑ αριθμ.64618/856/Φ15 (ΦΕΚ 2278 Β/15-6-2018), άρθρο 8, παρ. 1 ii).

Το παραπάνω πρόστιμο βεβαιώνεται και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ). Ποσοστό 50% του προστίμου αποτελεί έσοδο της Περιφέρειας Αττικής, Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής και αποδίδεται στον ΚΑΕ 64005.

Το υπόλοιπο ποσοστό 50% του προστίμου αποδίδεται στον ΚΑΕ 1560989001 του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή, που κατατίθεται στην Υπηρεσία μας, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/ 7 – 6 – 2010), σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση αυτής.

Σε περίπτωση αποπληρωμής του προστίμου, με πρωτοβουλία του ενδιαφερομένου, θα πρέπει να προσκομίζεται υποχρεωτικά και εντός της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών στην Υπηρεσία μας, το πρωτότυπο του Διπλοτύπου Είσπραξης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..