Το ΦΕΚ με τη πρόσληψη ειδικού συνεργάτη για τον Δήμαρχο Ραφήνας-Πικερμίου

381

Με την 546/30-10-2019 απόφαση του Δημάρχου Ραφήνας – Πικερμίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ο Ζ. Δ. του Κ., ως Ειδικός Συνεργάτης του Δημάρχου για θέματα δημόσιας ελεγκτικής και φορολογίας σε λογιστικά και φορολογικά θέματα του δημοσίου. (Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Διοίκησης Υπηρεσιών Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου ΠΕΑ: 4084/15-10-2019). (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2482127291/30-10-2019). (Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 110256/28505/21.11.2019).

O Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ