Ραφήνα πολιτογραφήθηκε και απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια.

2326
Ραφήνα πολιτογραφήθηκε και απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια.

Με την Φ.24546/2019/0005022/20-12-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 06-02-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: Μ. (Μ.) Μ. (M.) ον. πατρός Σ. (S.), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α_ 0_5_ _, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την XX-XX-1989 και κατοικεί στο Δήμο ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ιθαγένειας Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ