19.936,22 € για προπαρασκευαστικές εργασίες και τοπογραφική αποτύπωση στο Οχυρό.

334

Μέσα σε τρεις ημέρες και έπειτα απο “Το αίτημα ΠΕΑ3117/2-8-2019 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ”……

Αποφασίζουμε Εγκρίνουμε τη δαπάνη και διαθέτουμε πίστωση ύψους Δέκα Εννιά Χιλιάδες Εννιακόσια Τριάντα Εξι Ευρώ και Είκοσι Δύο Λεπτά ( ) 19.936,22 € την οποία δεσμεύουμε σε βάρος του ΚΑΕ 64.7411.01, προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2019 για την Παρεμβάσεις αποκατάστασης και ανάδειξης του κτιριακού αποθέματος στον λόφο του Οχυρού -ΥΠΟΕΡΓΟ 1 Προπαρασκευαστικές εργασίες και τοπογραφική αποτύπωση

Ο ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περισσότερα ΕΔΩ