24.467,18€ με απ’ ευθείας ανάθεση για «Ωρίμανση Πρότασης Ενεργειακής Αναβάθμισης των Κτιριακών Υποδομών»

485

Όπως ακριβώς αναρτήθηκε στη “διαύγεια”

Α Π Ο Φ Α Σ Η 421 / 2 0 1 9

Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών παροχής υπηρεσιών για την «Ωρίμανση Πρότασης Ενεργειακής Αναβάθμισης των Κτιριακών Υποδομών»

Ο Δήμαρχος Ραφήνας Πικερμίου Ευάγγελος Μπουρνούς,

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 58, του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120.

6. Την ανάγκη του Δήμου για την ανωτέρω υπηρεσία και το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α..

7. Την πίστωση ποσού 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό έτους 2019 στον Κ.Α. 30.6117.05 με τίτλο : «Ωρίμανση Πρότασης Ενεργειακής Αναβάθμισης των Κτιριακών Υποδομών».

8. Το με αριθμό Π.Ε.Α. 3045/31-07-2019 & ΑΔΑΜ: 19REQ005381024 αίτημα από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, συνολικής δαπάνης 24.467,18€ για διενέργεια της ανωτέρω υπηρεσίας.

9. Την υπ’ αριθμό 19/2019 μελέτη από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

10. Την με αριθμό 540 12740/05-08-2019 και ΑΔΑΜ 19REQ00528835, απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, για τη δέσμευση της πίστωσης 4.000,00€ στον προϋπολογισμό του 2019, με τίτλο «Ωρίμανση Πρότασης Ενεργειακής Αναβάθμισης των Κτιριακών Υποδομών», προϋπολογισμού έτους 2019 και τη συνδρομή των προϋποθέσεων του ΠΔ 80/2016.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Α

Α.Εγκρίνει τη διενέργεια της «Ωρίμανση Πρότασης Ενεργειακής Αναβάθμισης των Κτιριακών Υποδομών», συνολικού προϋπολογισμού 24.467,18€ συμπεριλαμβανομένου 0του Φ.Π.Α. με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β Καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές της «Ωρίμανση Πρότασης Ενεργειακής Αναβάθμισης των Κτιριακών Υποδομών», όπως ορίζονται στην με αριθμό 19/2019 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

Γ Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους όπου έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση ποσού 4.000,00€, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.30.6117.05 του προϋπολογισμού του έτους 2019.

Δ Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με νέα απόφαση.

Ο Δήμαρχος Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου

Ευάγγελος Μπουρνούς