24.552 € για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.

436

ΑΠΟΦΑΣΗ 656/2019

Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Ο Δήμαρχος Ραφήνας Πικερμίου Ευάγγελος Μπουρνούς Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης»

2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006(Δ.Κ.Κ).

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.

4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116,118 και 120.

5. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018

6. Την ανάγκη του Δήμου για την ανωτέρω υπηρεσία

7. Το γεγονός ότι η δαπάνη της υπηρεσίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α

8. Την πίστωση ποσού 1.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό έτους 2019 στον Κ.Α. 00.6278.01 με τίτλο ” ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ” .

9. Το με Α.Π. ΠΕΑ 4999/11.12.2019 αίτημα για διενέργεια της υπηρεσίας συνολικού ποσού 24.552,00 € με αριθμό ΑΔΑΜ 19REQ006006950 και την υπ΄αριθμ. 10/2019 μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου.

10. Το με αριθμό πρωτ. ΠΕΑ5025/12-12-2019 Τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη για την έκδοση ανάληψη δαπάνης για την ανωτέρω υπηρεσία συνολικού ποσού 24.552,00 € στον Κ.Α 00.6278.01 με ποσό 1.000,00 ευρώ του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 με ποσό 23.552,00 εύρω του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

11. Την υπ΄αριθμ. 809/12-12-2019 ΑΑΥ και τη δέσμευση πίστωσης 1.000,00€ στον Κ.Α 00.6278.01 με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ» προϋπολογισμού έτους 2019 και τη συνδρομή των προϋποθέσεων του ΠΔ 80/2016

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Α. Εγκρίνει τη διενέργεια της υπηρεσίας «ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ» προϋπολογισμού 24.552,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας «ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ» όπως ορίζονται στην υπ΄ αριθμό 10/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

Γ. Η δαπάνη της υπηρεσίας θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους όπου έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6278.01 με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ».

Δ. Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με νέα απόφαση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ