2ο Θέμα Εκτός Ημερησίας Διάταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ραφήνας!

182
SONY DSC

Λήψη απόφασης περί: Χορήγησης παράτασης για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ-
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Με την 10366/10-10-2016 υπεγράφη η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» , με συμβατική προθεσμία εκτέλεσης ενενήντα ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 10/01/2017.
Ήδη με την έναρξη εκτέλεσης του έργου διαπιστώθηκε ότι για τις εργασίες διαμόρφωσης της πλατείας Ταχυδρομείου, όπου και θα εκτελεσθούν οι εργασίες , απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Δνσης Πολιτικής Γής της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία εστάλη το με Α.Π. 2086/113726/25-10-2016 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,μετά σχετική αλληλογραφία που είχε ο Δήμος με το Υπουργείο αυτό.
Με την 335/16 απόφαση του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου χορηγήθηκε παράταση έως
31/12/2017.
Ήδη έκτοτε συνεχίστηκε η αλληλογραφία με της Εφορία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής για τον ορισμό αρχαιολόγου, καθώς και για την αποσηφήνηση των εργασιών τις οποίες αυτή θα επιβλέψει.
Για την κάλυψη των απαιτήσεων αυτών καθώς και των πρόσθετων εργασιών που αυτές
απαιτούν εγκρίθηκε ο 1 ος ΑΠΕ και 1 ος ΠΚΤΜΝΕ του έργου με την 303/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Με το 12448/12-10-2017 έγγραφό μας δόθηκε η εντολή έναρξης εργασιών, εφόσον
διαμορφώθηκε το πλαίσιο συνεργασίας αναδόχου , αρχαιολογία και επίβλεψης του έργου.
Η παραπάνω διαδικασία καθυστέρησε την έναρξη των εργασιών του έργου.
Ήδη ο ανάδοχος με το 14782/30-11-2017 έγγραφό του αιτήθηκε την χορήγηση παράτασης , λόγω των εργασιών της αρχαιολογίας Με την 378/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκε παράταση μέχρι 30/09/2018
Με την 322/18 απόφαση του ΔΣ χορηγήθηκε παράταση έως 30/09/2019
Οι εργασίες της αρχαιολογίας συνεχίζονται επειδή ευρέθηκαν νέα ευρήματα. Ο ανάδοχος με το από 20/05/2019 έγγραφό του αιτείται νέα παράταση.
Με την 194/14-08-2019 απόφαση του ΔΣ χορηγήθηκε παράταση έως 31-12-2019
Με το με ΑΠ 213/7-1-2020 ο ανάδοχος αιτείται την χορήγηση παράτασης πέντε [5] μηνών για την παραλαβή των υλικών που προδιαγράφονται στην μελέτη για την ολοκλήρωση του έργου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Η Τεχνική Υπηρεσία εισηγείται:

  1. Την χορήγηση παράτασης έως τις 31/03/2020, η οποία θα ισχύει και για την
    συμπληρωματική σύμβαση για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ολοκλήρωσης του έργου

Ο τ. Δήμαρχος Βασίλης Πιστικίδης λαμβάνοντας το λόγο είπε να δοθεί η παράταση

Το δημοτικό συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να χορηγηθεί η έγκριση.