Και το 1ο Θέμα εκτός ημερησίας διαταξης!

189
SONY DSC

«Λήψη απόφασης περί έγκρισης: Συγκρότησης Επιτροπών Α) Εκτίμησης εκποιούμενων
ακινήτων του Δήμου και Β) Διενέργειας των σχετικών Δημοπρασιών, για το χρονικό διάστημα από 1/01/2020 μέχρι 31/12/2020»

Για την εκποίηση ή την εκμίσθωση της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Δήμου διενεργούνται δημοπρασίες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 186 και 192 (για τα ακίνητα)και του άρθρου 199 (για τα κινητά πράγματα) του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ.-114/Α/8-6-2006), ‘’Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Επίσης δημοπρασία πραγματοποιείται και για τη μίσθωση ακινήτων από το Δήμο, όπως για παράδειγμα η μίσθωση χώρων στάθμευσης , σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 194 του ανωτέρω Νόμου. Τέλος με δημοπρασία μπορεί να γίνει και αγορά ακινήτου από το Δήμο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 191 του Ν. 3463/06. Ειδικά για τις περιπτώσεις της εκποίησης δημοτικών ακινήτων ή της μίσθωσης ή της αγοράς ακινήτων που ανήκουν σε τρίτους , καθώς και για την εκποίηση κινητών αξίας απαιτείται καταμέτρηση και εκτίμηση αυτών από ειδική επιτροπή , που προβλέπεται στο άρθρο 7 του Π.Δ/τος 270/81 και η οποία ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και αποτελείται από δύο μέλη του και έναν μηχανικό της Τ.Υ. του Δήμου. Στην περίπτωση της μίσθωσης ακινήτων η επιτροπή κρίνει την καταλληλότητα των προσφερόμενων, οπότε εκτελεί καθήκοντα επιτροπής ελέγχου καταλληλότητας. Για την πραγματοποίηση των συγκεκριμένων δημοπρασιών ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ/τος 270/81 (ΦΕΚ-77 Α ‘’Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας των δημοπρασιών δι εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων’’ που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον προϊσχύοντα Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΠΔ 410/95) αλλά εξακολουθούν να ισχύουν διότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα το Π. Διάταγμα που προβλέπεται στο άρθρο 201 του Ν. 3463/2006. Στο άρθρο 1 του ανωτέρων Π. Διατάγματος προβλέπεται ότι οι Δημοπρασίες για την εκποίηση ή την εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων διεξάγονται από επιτροπή αποτελούμενη από το Δήμαρχο, ως Προέδρου και δύο Δημοτικούς Συμβούλους. Ο ορισμός των συμβούλων των επιτροπών της προηγούμενης παραγράφου , μετά των αναπληρωτών των, ενεργείται δι αποφάσεως του οικείου Συμβουλίου, εντός του μηνός Δεκεμβρίου εκάστου έτους και ισχύει δι’ ολόκληρον το επόμενον έτος. Η διάταξη είναι σε αντιδιαστολή με τη διάταξη του άρθρου 72 παρ. 1 ε του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ. 87 Α/7-6-2010)’’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’’, σύμφωνα με την οποία «η Οικονομική Επιτροπή, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για την διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές από μέλη της, δημοτικούς ή δημοσίους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες.» Ίδια διάταξη περιλαμβάνεται και στο άρθρο 103 του Ν. 3463/06. Στο συγκεκριμένο ζήτημα Σελίδα 3 από 4 δίνει λύση η γνωμοδότηση του ΝΣ του Κράτους με αριθμό 340/99, που εξέτασε το θέμα υπό το πρίσμα των διατάξεων του Ν. 3463/06 και αποφάνθηκε ότι οι διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 270/81, ως ειδικές κατισχύουν των γενικών διατάξεων του άρθρου 103 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/06). Για τον ορισμό των μελών των ανωτέρω επιτροπών έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011, σύμφωνα με τις οποίες «Στις περιπτώσεις που για τη νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η συμμετοχή μέλους μετά από υπόδειξη από το αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η συμμετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητάς του, τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως μεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο. Σε εφαρμογή των ανωτέρω: Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, , διενέργησε κλήρωση μεταξύ των μελών της για την ανάδειξη τακτικού και αναπληρωματικού μέλους από τους μηχανικούς της για την επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81 για την καταμέτρηση και εκτίμηση των εκποιούμενων ακινήτων που θα αγορασθούν από το Δήμο , καθώς και του ελέγχου καταλληλότητας των ακινήτων που θα μισθώσει ή θα αγοράσει ο Δήμος κατά το έτος 2020.

Τακτικό μέλος της επιτροπής ορίζεται  ο/η κ. ——————– και αναπληρωματικό o/η κ. ——————————————, υπάλληλοι αμφότεροι της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

 Το Δημοτικό μας Συμβούλιο στη συνέχεια διενήργησε κλήρωση μεταξύ των μελών του για τον ορισμό των μελών των παρακάτω επιτροπών:

A) Της επιτροπής του άρθρου 7 του Π.Δ/τος 270/81, (ΦΕΚ-77Α «Περί καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων» για την καταμέτρηση και εκτίμηση των εκποιούμενων ακινήτων και των ακινήτων που θα αγορασθούν από το Δήμο καθώς και του ελέγχου καταλληλότητας των ακινήτων που θα μισθώσει ο Δήμος κατά το έτος 2020, αποτελούμενη από δύο Δημοτικούς Συμβούλους ο ένας εκ των οποίων θα ορισθεί Πρόεδρος της Επιτροπής.

B) Της επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 270/81 για τη διενέργεια δημοπρασιών εκμίσθωσης ή εκποίησης πραγμάτων των Δήμων, μίσθωσης ή αγοράς ακινήτων, αποτελούμενη από το Δήμαρχο ως πρόεδρο και δύο δημοτικούς συμβούλους, με τους αναπληρωτές τους.

Τέλος, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά.

 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 69 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α/7-6- 2010, τα αποτελέσματα της διενεργηθήσας κλήρωσης και μετά από διαλογική συζήτηση

Την κλήρωση και τα ονόματα του προέδρου και των μελών της επιτροπής μπορείτε να τα ακούσετε στην αρχή του παρακάτω video