Από Τράπεζα στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου.

833

Κυκλοφόρησε ΦΕΚ σύμφωνα με το οποίο ….

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Με την 73/25-2-2020 απόφαση Δημάρχου Ραφήνας Πικερμίου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 7 του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α’/ 2-12-2016), όπως ισχύουν, του άρθρου 58 του ν. 3852/ 2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010), όπως ισχύει, του άρθρου 28 παρ. 6 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α’/31-10-2014), όπως ισχύει, των άρθρων 4, 26 και 27 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α’/5-3-2001), όπως ισχύει, τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου (ΦΕΚ 1845/Β’/29-7-2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, την αριθμ. 447/2-9-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΦΦΩ16- ΞΞ7) απόφαση Δημάρχου ΡαφήναςΠικερμίου σχετικά με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου, καθώς και με την εξουσιοδότησή του για υπογραφή «με εντολή Δημάρχου», τη με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/334/ οικ.13157/27-3-2019 (ΑΔΑ: Ω4Ξ3465ΧΘΨ-ΨΝ7) εγκύκλιο της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, τη με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/430/οικ.2631/17-1-2020 εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Τροποποίηση διατάξεων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας», το με αριθμ. 5856/3-4-2019 έγγραφο του Δημάρχου Ραφήνας – Πικερμίου με θέμα: «Ένταξη του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου στον Α’ Κύκλο Κινητικότητας έτους 2019», την αριθμ.31/31-1-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΥΚΩ16-8ΑΤ) απόφαση Δημάρχου Ραφήνας – Πικερμίου με θέμα: «Συγκρότηση τριμελών οργάνων του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 στον Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου για την αξιολόγηση των συμμετεχόντων στον Α’ Κύκλο Κινητικότητας έτους 2019», το με αριθμ. 2366/12-2-2020 πρακτικό του αρμοδίου τριμελούς οργάνου του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 περί επιλογής της εν λόγω υποψηφίου για τη θέση κλάδου ΠΕ Οικονομικού – Λογιστικού με κωδικό θέσης 5245481101, το με αριθμ. 235365/14-2-2020 έγγραφο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε., σχετικά με την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 4 του ν. 4440/2016, τη με αριθμ. υποβ. 1181024476 αίτηση της Μ. Κ. περί μετάταξης στην εν λόγω θέση, μετατάσσεται η Μ. Κ. του Ε., υπάλληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε., σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση με την ίδια σχέση εργασίας, με παράλληλη δέσμευση κενής οργανικής θέσης μονίμου προσωπικού, κλάδου ΠΕ Οικονομικού – Λογιστικού του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου, για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση. (Αριθμ. βεβ. Δ.Ο.Υ. Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου: 3029/ 24-2-2020).

Με εντολή Δήμαρχου

Ο Γενικός Γραμματέας ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ