Δείτε πως θα πληρώσει ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου τα ακίνητα που αγόρασε για τη λειτουργία βοηθητικών χώρων στο Κοιμητήριο Ραφήνας!

349

Με την υπ’ αριθμ. 477/2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής (ΑΔΑ:63Σ8Ω16-4ΗΒ) εγκρίθηκε η λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικών και κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την αγορά δύο ακινήτων για δημιουργία βοηθητικών χώρων λειτουργιών κοιμητηρίου.

Συγκεκριμένα αναφέρεται σε:

α) Γήπεδο συνολικής έκτασης 11.272,36 m2 ιδιοκτησίας ……….. με ποσό προσφοράς πώλησης 225.000 ευρώ, όπως ορίστηκε και από την από 7/11/2017 έκθεση εκτίμησης της Σ. Α., Αρχ. Μηχανικού και Πιστ. Εκτιμήτριας

β) Γήπεδο συνολικής έκτασης 2.361,80 m2 με ημιτελές κτίσμα εμβαδού 200,00 m2 ιδιοκτησίας ……………..με ποσό προσφοράς πώλησης 160.000 ευρώ όπως ορίστηκε και από την από 7/11/2018 έκθεση εκτίμησης της Σ. Α., Αρχ. Μηχανικού και Πιστ. Εκτιμήτριας.

To τίμημα για τα δύο παραπάνω γήπεδα ορίζεται να καταβληθεί στους ιδιοκτήτες, κατά την αναλογία καθ’ εκάστου ως εξής:

-50% του συνολικού τιμήματος κάθε γηπέδου (δηλαδή το ήμισυ των 160.000 € ήτοι 80.000€ και το ήμισυ των 225.000€ ήτοι 112.500,00€) δυο μήνες μετα από την ημ/νια υπογραφής του συμβολαίου.

– 50% του τιμήματος (αποπληρωμή) 1 έτος μετα από την ημ/νια υπογραφής του συμβολαίου.

Η Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή όπως αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 75, του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

To τίμημα για τα δύο παραπάνω γήπεδα ορίζεται να καταβληθεί στους ιδιοκτήτες, κατά την αναλογία καθ’ εκάστου ως εξής:

α) 50% του συνολικού τιμήματος κάθε γηπέδου (δηλαδή το ήμισυ των 160.000 € ήτοι 80.000€ και το ήμισυ των 225.000€ ήτοι 112.500,00€) δυο μήνες μετα από την ημ/νια υπογραφής του συμβολαίου.

β) 50% του τιμήματος (αποπληρωμή) 1 έτος μετα από την ημ/νια υπογραφής του συμβολαίου.

γ) Εξουσιοδοτεί των Δήμαρχο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και στην υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων.