Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου : Ανάκληση Προστίμου που επιβλήθηκε σε αφισοκολλητή!

372

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2019 περί ανάκλησης της με αριθ.2/2019

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α ) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» , όπως αυτός αντικαταστάθηκε και κωδικοποιήθηκε από τον Ν.4555/2018.

2. Την με αριθ. 2/2019 απόφαση σχετικά με την επιβολή προστίμου στον Κ……. Π……. , διότι διαπιστώθηκε ότι είχε αναρτήσει διαφημιστικές αφίσες στις κεντρικές οδούς Λεωφ. Μαραθώνος , στα φανάρια Αγ. Χρυσοστόμου Σμύρνης και στην νησίδα της Λεωφ. Φλέμινγκ του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου.

3. Την με αριθ. πρωτ. ………. αίτηση του για διαγραφή προστίμου , διότι όλες οι αφίσες έχουν αφαιρεθεί.

4. Την με αριθ. ΠΕΑ ………. του Τμήματος καθαριότητας & Περιβάλλοντος ότι οι αφίσες έχουν αφαιρεθεί.

5. Το άρθρο 21 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/99)

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

6. Την ανάκληση της με αριθ. 2/2019 απόφασης περί επιβολής προστίμου πεντακοσίων ευρώ (500€) στον Κ…… Π………. .

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΗΛΑ ΤΣΕΒΑ