Δείτε το ΦΕΚ που περιγράφει τις (τμηματικές) οριοθετήσεις ρέματος Ραφήνας από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 15+000 και ρέματος Βαλανάρη από Χ.Θ. 0+000 (θέση συμβολής στη Χ.Θ. 3+958 του ρέματος Ραφήνας) έως Χ.Θ. 2+000.

1184
1.Δ 328 – 18.06.2019 Σελίδες 56 
Ημερομηνία κυκλοφορίας 19.06.2019 
… ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ19/οικ.1822/Φ.Ραφήνα 14 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών … 6. Τη με αρ. πρωτ. ΔΑΕΕ/674/Φ.Ραφήνα 14/2-7-2015 (Ορθή Επανάληψη της … 24%. 10. Τη ΔΑΕΕ/οικ. 1274/Φ. Ραφήνα 14/1-8-2017 απόφαση Αν. Γενικού … γεώτρησης ΠΓ18). 16. Τη ΔΑΕΕ/2754/Φ.Ραφήνα 14/12-11-2018 απόφαση με την οποία…  

ΦΕΚ 18 Ιουνίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 328. Είναι το ΦΕΚ που περιγράφει ακριβώς την οριοθέτηση στο τμήμα του Μεγάλου Ρέματος που γράφουμε στο τίτλο και ποιες ιδιοκτησίες επηρεάζονται, πέραν των λοιπών συνεπειών που έχουν αναφερθεί απο την Κίνηση για την Προστασία του μεγάλου Ρέματος Ραφήνας

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ19/οικ.1822/Φ.Ραφήνα 14 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρέματος Ραφήνας από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 15+000 και ρέματος Βαλανάρη από Χ.Θ. 0+000 (θέση συμβολής στη Χ.Θ. 3+958 του ρέματος Ραφήνας) έως Χ.Θ. 2+000.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 184 παρ. 3 και 376 παρ. 8 αυτού.

2. του ν.3316/2005 (ΦΕΚ Α’ 42/22-2-2005) «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει μετά τη θέση σε ισχύ του ν.4412/2016.

3. Του ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α’/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» και τα σχετικά έγγραφα εφαρμογής.

4. Του ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α΄/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».

5. Του ν.4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α΄/14-04-2014) «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

6. Της με αριθμό οικ. 140055/13-01-2017 (Φ.Ε.Κ. 428/ Β΄/15-02-2017) κοινή υπουργική απόφαση «Τεχνικές Προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν.4258/2014 – Διευκρινήσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης» και ειδικότερα το άρθρο 8 αυτού.

7. του ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α’143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

8. Του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’98 /22-04-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως τροποποιήθηκε με το ν.4320/2015 (Α’ 29) και ισχύει.

9. Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄) περί της ανασύστασης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

10. Του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α’ 208/4-11-2016) περί της μετονομασίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτού.

11. Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α’ 210/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και ειδικότερα το διορισμό του Χρήστου Σπίρτζη στη θέση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

12. Του π.δ. 123/2017 (ΦΕΚ Α’ 151/12-10-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

13. Της Δ16α/04/773/29-11-90 κοινής απόφασης του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., για εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών του άρθρου 81 του ν.1892/1990.

14. Της με αριθ. πρωτ. οικ.268/29-05-2017 (ΦΕΚ 1911/ Β΄/01-06-2017) απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού ή Υφυπουργού», κατά περίπτωση στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Γενικό Γραμματέα Υποδομών, και Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων του Υπουργείου καθώς και στο Γενικό Επιθεωρητή ΣΕΕΥΜΕ.

15. Της με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.70989/ΦΝ439.4/19-11-2015 (ΦΕΚ Β’ 2578/30-11-2015) απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περί «Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατά την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών.»

16. Της με αριθ. πρωτ. ΔΝΣγ/οικ.37834/ΦΝ466/ 06-04-2017 (ΦΕΚ 1980/Β’/08-06-2017) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περί «Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά την ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

17. Της ΔΑΕΕ/οικ.752/Φ.Γενικά (ΦΕΚ Β’ 1493/16-7-2015) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού περί ορισμού Αναθέτουσας Αρχής -Προϊσταμένης Αρχής – Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής υπηρεσιών, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων.

18. Της οικ. 49485/2592/27-06-2018 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Τοποθέτηση προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» με την οποία διορίστηκε ο Αντώνιος Κοτσώνης ως προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών.

19. Της οικ.83679/23-11-2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων, Υποδιεύθυνσης και Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»

και αφού λάβαμε υπόψη:

1. Την ΣΑΕ 572 στην οποία περιλαμβάνεται ο κωδικός 2014ΣΕ57200002 με τίτλο «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΥΜΕΔΙ (ΜΕΛΕΤΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ – ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ) (Τ.Ε.ΣΑΕ072,ΣΑΕ-076,ΣΑΜ-076, βλ.πιν 0)», όπου έχει περιληφθεί η μελέτη του θέματος (Τ.Ε. 2000ΣΜ07600000).

2. Την με αρ. πρωτ. Δ7/οικ.1079/Φ.Ραφήνας/ 16-06-2014 απόφαση Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. με την οποία, (α) εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 1.400.000,00 ευρώ (€) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), σε βάρος του έργου 2000ΣΜ07600000 της ΣΑΜ 076 (τροποποίηση 0 της 08-08-2013), (β) χαρακτηρίστηκε το έργο του θέματος ως μεγάλο και σύνθετο ειδικό έργο Εθνικού Επιπέδου και (γ) εντάχθηκε στον προγραμματικό σχεδιασμό του Υπουργείου Υ.ΜΕ.ΔΙ., σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005, το έργο «Μελέτη Διευθέτησης – Οριοθέτησης ρέματος Ραφήνας», προκειμένου να προωθηθούν οι διαδικασίες για το έργο (όπως μελέτες, απαλλοτριώσεις, περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και, ύστερα από τις εγκρίσεις, οι διαδικασίες δημοπράτησης της κατασκευής).

3. Την με αρ. πρωτ. Δ7β/οικ.1366/Φ.Ραφήνα14/ 01-08-2014 απόφαση Υπουργού με την οποία εγκρίθηκε η Προκήρυξη και τα Τεύχη Δημοπράτησης της μελέτης του θέματος, και ορίστηκε η Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7) της ΓΓΔΕ/ΥΜΕΔΙ ως Δημοπρατούσα, Προϊσταμένη Αρχή και Διευθύνουσα Υπηρεσία δια των αρμοδίων τμημάτων της. 4

4. Την με αρ. πρωτ. Δ7β/οικ.1439/Φ.Ραφήνα14/ 19-08-2014 απόφαση Υπουργού με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Τεύχους Προκήρυξης, οι αναγκαίες διορθώσεις στο Τεύχος της Προκήρυξης και στις απαιτούμενες τάξεις πτυχίων, ώστε να υπάρξει συμμόρφωση στις απαιτήσεις του άρθρου 59 του ν.4278/2014 σχετικά με την κατάργηση των κατώτατων ορίων προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάθεσης μελετών.

5. Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία για την εκτέλεση της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 7 της οικείας Προκήρυξης, τα οποία είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα: –

– Η Σύμβαση

– Η Προκήρυξη με τα Προσαρτήματά της – Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου

– Η Τεχνική προσφορά του Αναδόχου – Το Τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)

– Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου με τα Παραρτήματά του, το πρόγραμμα των απαιτούμενων μελετών και η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου

– Το Τεύχος της Προεκτιμώμενης Αμοιβής με τους αναλυτικούς υπολογισμούς της προεκτιμηθείσας αμοιβής κατά κατηγορία μελέτης, σύμφωνα με τα άρθρα 4 παρ. 2 και 7 παρ. 2.δ του ν.3316/2005

– Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών. 6. Τη με αρ. πρωτ. ΔΑΕΕ/674/Φ.Ραφήνα 14/2-7-2015 (Ορθή Επανάληψη της 20-8-2015) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με την οποία:

1) εγκρίθηκαν τα Πρακτικά Ι, II και III της Επιτροπής Διαγωνισμού,

2) κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανατέθηκε η σύμβαση στη σύμπραξη Γραφείων Μελετών:

«α) ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ – ΛΑΖΑΡΟΣ Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.,

β) ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ με δ.τ. ΕΝΜ ΑΕ,

γ) Σ. ΛΙΑΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ με δ.τ. ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ,

δ) ENVECO Α.Ε. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ε) ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΛΙΖΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ, στ) ΠΕΡΛΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ» με σταθμισμένη βαθμολογία 96,52 που αντιστοιχεί σε οικονομική προσφορά 399.894,80 € χωρίς ΦΠΑ, και μέση τεκμαρτή έκπτωση επί του συνόλου της προεκτιμώμενης αμοιβής της μελέτης 64,87%,

3) ορίστηκε ως Προϊσταμένη Αρχή της μελέτης του θέματος η Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (ΔΑΕΕ) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Μελετών (α) της ίδιας Διεύθυνσης και

4) Εξουσιοδοτήθηκε ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (ΔΑΕΕ) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού να υπογράψει εκ μέρους του Δημοσίου το συμφωνητικό με την ανωτέρω Σύμπραξη Γραφείων Μελετών και να χειριστεί τα σχετικά θέματα για την υλοποίηση της σύμβασης.

7. Τη Σύμβαση για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης του θέματος η οποία υπεγράφη στις 17-11-2015 και με την οποία ορίστηκε συνολική προθεσμία ίση με είκοσι τέσσερις (24) μήνες, ήτοι συμβατική προθεσμία περαίωσης στις 17-11-2017.

8. Την ΔΑΕΕ/780/ Φ.Ραφήνα14/23-5-2016 απόφαση ΔΑΕΕ με την οποία εγκρίθηκε η Υδρολογική Μελέτη.

9. Την ΔΑΕΕ/οικ.1190/Φ.Ραφήνα17/21-7-2 017 απόφαση Αν. Γενικού Διευθυντή Υδραυλικών και Κτηριακών Υποδομών με την οποία εγκρίθηκε διάθεση πίστωσης ποσού 3.783,55 €, σε βάρος του προϋπολογισμού του Τ ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572, (π.κ. 2076700, 2000ΣΜ07600000), λόγω αύξησης ΦΠΑ από 23% σε 24%.

10. Τη ΔΑΕΕ/οικ. 1274/Φ. Ραφήνα 14/1-8-2017 απόφαση Αν. Γενικού Διευθυντή Υδραυλικών και Κτηριακών Υποδομών με την οποία εγκρίθηκε (α) ο 1ος Τακτοποιητικός Συγκριτικός Πίνακας (Σ.Π.) με μείωση 20,01 € και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) και (β) η αύξηση της συνολικής δαπάνης λόγω ΦΠΑ κατά 3.783,55 €, όπως συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, υπογράφηκε από τον Ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή (ΔΑΕΕ) για συνολικό ποσό 495.634,14 €, που αναλύεται σε 399.874,79 € για εργασίες και 95.759,35 € για ΦΠΑ, ήτοι αύξηση κατά 3.763,54 € έναντι της αρχικής σύμβασης.

11. Τη ΔΑΕΕ/613/Φ.Ραφήνα14/5-7-2018 απόφαση με την οποία έγινε αποδεκτή η εταιρική μετατροπή της νομικής μορφής, της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΖΑΡΟΣ Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» σε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΛΑΖΑΡΟΣ Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ και ΣΙΑ Ανώνυμη Εταιρεία» με δ.τ. «Υδροεξυγιαντική Α.Ε.», μέλους της αναδόχου σύμπραξης για την εκπόνηση της μελέτης.

12. Την ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/49828/981/27-07-2018 (ΑΔΑ: 6Π1Ρ4653Π8-13Τ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Διευθέτηση – Οριοθέτηση Ρέματος Ραφήνας»), η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του εν λόγω έργου, βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του και ισχύει για 10 έτη από την ημερομηνία έκδοσής της.

13. Τη ΔΑΕΕ/οικ1791/Φ.Ραφήνα14/30-7-2018 απόφαση ΔΑΕΕ με την οποία εγκρίθηκε από συμβατικής άποψης η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των έργων διευθέτησης.

14. Τη ΔΑΕΕ/οικ.2206/Φ.Ραφήνα14/11-9-2018 απόφαση Γενικού Γραμματέα Υποδομών με την οποία εγκρίθηκε η Υδραυλική Προμελέτη των έργων Διευθέτησης, μετά την υπ’ αρ. Μ-58/02-08-2018 (Συνεδρία 9η/Πράξη 43) Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων/ Τμήμα Μελετών, με την οποία το ΣΔΕ/Τμήμα μελετών γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης της Υδραυλικής Προμελέτης έργων Διευθέτησης.

15. Τη ΔΑΕΕ/2303/ Φ.Ραφήνα14/8-11-2018 απόφαση με την οποία εγκρίθηκαν οι μελέτες του πρώτου σταδίου της σύμβασης ήτοι

α) η Υδραυλική Προμελέτη φράγματος ανάσχεσης,

β) οι Στατικές Προμελέτες γεφυρών (Λ. Λούτσας, Βελανιδιάς, Αρίωνος Βαλανάρη, Αρίωνος Ραφήνας, Αγ. Γεωργίου, Βάκχου, Πετρέζας, Ανδιώτη, Γέφυρα Γηπέδων Μπάσκετ, 2η γέφυρα Αρίωνος Ραφήνας, Πεζογέφυρα 150 μέτρα κατάντη της γέφυρας Κέννεντυ),

γ) την Συγκοινωνιακή Προμελέτη οδού Αρίωνος επί του ρέματος Ραφήνας,

δ) την Οριστική ειδική αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου του ρέματος Ραφήνας,

ε) την Προμελέτη Η/Μ έργων φράγματος ανάσχεσης,

στ) την Προμελέτη Ηλεκτροφωτισμού οδικών έργων και γεφυρών,

ζ) την Τοπογραφική μελέτη (τοπογραφικές αποτυπώσεις),

η) τις Γεωλογικές μελέτες (Γεωλογική έρευνα, Γεωφυσική έρευνα) και θ) την Γεωτεχνική έρευνα (με το τεύχος παρουσίασης και αξιολόγησης αποτελεσμάτων των 18 γεωτρήσεων και το τεύχος παρουσίασης και αξιολόγησης αποτελεσμάτων της γεώτρησης ΠΓ18).

16. Τη ΔΑΕΕ/2754/Φ.Ραφήνα 14/12-11-2018 απόφαση με την οποία έγινε αποδεκτή η εταιρική μετατροπή της νομικής μορφής, της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Σ. ΛΙΑΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» με δ.τ. «ΗΛΙΔΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί Τεχνική Εταιρεία Μελετών» σε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΙΔΑ – Σύμβουλοι Μηχανικοί Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία Μελετών» με δ.τ. «ΗΛΙΔΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.», μέλους της αναδόχου σύμπραξης για την εκπόνηση της μελέτης.

17. Τη με αρ. πρωτ. Δ19/3173πε/Φ.Ραφήνα14/28-5-2019 απόφαση Γενικού Διευθυντή Υδραυλικών και Κτηριακών Υποδομών, με την οποία εγκρίθηκαν οι κατωτέρω μελέτες του δευτέρου σταδίου, ήτοι:

(α) Οριστική μελέτη διευθέτησης ρέματος Ραφήνας και συμβαλλόντων ρεμάτων,

(β) Οριοθέτηση ρέματος Ραφήνας και συμβαλλόντων ρεμάτων,

(γ) Οριστική μελέτη οδού Αρίωνος επί του ρέματος Ραφήνας,

(δ) Μελέτη σήμανσης-ασφάλισης οδικών έργων και γεφυρών,

(ε) Στατικές Οριστικές Μελέτες Γεφυρών,

(στ) Οριστική Μελέτη Ηλεκτροφωτισμού οδικών έργων και γεφυρών και

(ζ) Μελέτες θεμελίωσης, στα πλαίσια της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη ΔιευθέτησηςΟριοθέτησης ρέματος Ραφήνας» και επειδή:

1. Η Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του άρθρου 39 του π.δ. 123/2017 είναι το διάδοχο Υπηρεσιακό Σχήμα (Διεύθυνση) της Διεύθυνσης Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7) της Γ.Γ.Δ.Ε και εισηγείται στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών την επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών του ρέματος σύμφωνα με την παρ.3.3 του άρθρου 3 του ν.4258/2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

2. Ο καθορισμός των οριογραμμών μετά την κατασκευή των έργων διευθέτησης του ρέματος Ραφήνας από Χ.Ο. 0+000 έως Χ.Ο. 15+000 και του ρέματος Βαλανάρη από Χ.Ο. 0+000 (θέση συμβολής στη Χ.Ο. 3+958 του ρέματος Ραφήνας) έως Χ.Ο. 2+000 βασίζεται στο σχεδιασμό των έργων διευθέτησης, τα οποία προβλέπει η εγκεκριμένη Οριστική μελέτη διευθέτησης ρέματος Ραφήνας και συμβαλλόντων ρεμάτων.

3. Με τη με αρ. πρωτ. Δ19/3173πε/Φ.Ραφήνα14/ 28-5-2019 απόφαση Γενικού Διευθυντή Υδραυλικών και Κτηριακών Υποδομών, εγκρίθηκε μεταξύ άλλων, η Μελέτη «Οριοθέτηση ρέματος Ραφήνας και συμβαλλόντων ρεμάτων» που εκπονήθηκε στα πλαίσια της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Διευθέτησης- Οριοθέτησης ρέματος Ραφήνας».

4. Τα προτεινόμενα, από την υδραυλική μελέτη, έργα διευθέτησης είναι περιβαλλοντικά αποδεκτά, σύμφωνα με τη με αρ.πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/49828/981/27-07-2018 (ΑΔΑ: 6Π1Ρ4653Π8-13Τ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Διευθέτηση – Οριοθέτηση Ρέματος Ραφήνας».

5. Τα οριοθετούμενα τμήματα που περιλαμβάνει η Μελέτη «Οριοθέτηση ρέματος Ραφήνας και συμβαλλόντων ρεμάτων» είναι: το ρέμα Ραφήνας από Χ.Ο. 0+000 έως Χ.Ο. 15+000, το ρέμα Βαλανάρη από Χ.Ο. 0+000 (θέση συμβολής στη Χ.Ο. 3+958 του ρέματος Ραφήνας) έως 2+000, τα έργα συμβολής των ρεμάτων Αγίας Παρασκευής και Παλαιού Μύλου στο ρέμα Βαλανάρη, καθώς και το έργο εισόδου στον σωληνωτό αγωγό του ρέματος Καλλιτεχνούπολης.

6. Η χάραξη των οριογραμμών μετά την κατασκευή των έργων διευθέτησης (μπλε συνεχείς γραμμές) και πριν την κατασκευή των έργων διευθέτησης (μπλε διακεκομμένες γραμμές), εκατέρωθεν του άξονα της υφιστάμενης και της προβλεπόμενης διευθέτησης, φαίνεται επακριβώς στις οριζοντιογραφίες κλίμακας 1:1000, με τους αντίστοιχους πίνακες ορθογώνιων συντεταγμένων των κορυφών τους, της εγκεκριμένης Μελέτης «Οριοθέτηση ρέματος Ραφήνας και συμβαλλόντων ρεμάτων» της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Διευθέτησης – Οριοθέτησης ρέματος Ραφήνας»,

αποφασίζουμε:

Επικυρώνουμε:

Τον καθορισμό των οριογραμμών του ρέματος Ραφήνας από Χ.Ο. 0+000 έως Χ.Ο. 15+000 και του ρέματος Βαλανάρη από Χ.Ο. 0+000 (θέση συμβολής στη Χ.Ο. 3+958 του ρέματος Ραφήνας) έως Χ.Ο. 2+000, Νομού Αττικής, όπως φαίνεται επακριβώς (μετά την κατασκευή των έργων διευθέτησης μπλε συνεχείς γραμμές και πριν την κατασκευή των έργων διευθέτησης μπλε διακεκομμένες γραμμές) στις οριζοντιογραφίες κλίμακας 1:1000, με τους αντίστοιχους πίνακες ορθογώνιων συντεταγμένων των κορυφών τους, εκατέρωθεν του άξονα της υφιστάμενης και της προβλεπόμενης διευθέτησης, οι οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της, περιλαμβάνονται δε στην εγκεκριμένη μελέτη «Οριοθέτηση ρέματος Ραφήνας και συμβαλλόντων ρεμάτων», η οποία εκπονήθηκε στα πλαίσια της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Διευθέτησης- Οριοθέτησης ρέματος Ραφήνας» (Κωδικός αριθμός έργου: 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 (π.κ. 2076700, 2000ΣΜ07600000). Σύμπραξης αναδόχων μελετητικών γραφείων:

α) ΛΑΖΑΡΟΣ Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ και ΣΙΑ Ανώνυμη Εταιρεία με δ.τ. «Υδροεξυγιαντική Α.Ε.»,

β) ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ με δ.τ. ΕΝΜ ΑΕ,

γ) ΗΛΙΔΑ – Σύμβουλοι Μηχανικοί Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία Μελετών με δ.τ. «ΗΛΙΔΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.»,

δ) ENVECO Α.Ε. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ε) ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΛΙΖΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ,

στ) ΠΕΡΛΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2019

Ο Υπουργός ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ