Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού από τον δήμο Ραφήνας-Πικερμίου για μελέτες για πράξη εφαρμογής στο Κόκκινο Λιμανάκι

1591
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου διακηρύττει ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4412/16 και του άρθρου 21 της Διακήρυξης , για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της μελέτης :

« ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ –ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ (ΜΕΛΕΤΗ) – ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ «ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ» ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ –ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10/07/2020 ημέρα Παρασκευή
και ώρα 10:00
Επισυναπτόμενο Αρχεία:


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
,

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ,

 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ,

 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ,

 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ,

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ,

 ΤΕΥΔ